CANOLFAN WIRFODDOLI POWYS

Cyfle i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau a chael hwyl!

Gall unrhyw un 14 oed a throsodd wirfoddoli

Canolfan Gwirfoddoli Powys yw'r porth i wirfoddoli. Rydym yn gweithio gydag unigolion, sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a sefydliadau sector cyhoeddus i hyrwyddo gwaith gwirfoddol ac i gefnogi unigolion i ddod o hyd i leoliadau gwirfoddol sy'n addas i'w hanghenion.

 

Beth yw gwirfoddolwr?

Unigolyn sy’n cyflawni gweithgaredd er mwyn helpu pobl eraill (ar wahân i’ch teulu) yn ddi-dâl.

Ond mae gwirfoddolwyr yn gallu hawlio costau teithio a threuliau cymeradwy eraill.

Mae gwirfoddolwyr yn gallu:

  • Gyrru cerbydau cynlluniau cludiant cymunedol
  • Rhedeg clybiau chwaraeon
  • Rhedeg gweithgareddau chwarae ar gyfer plant
  • Gwneud gwaith amgylcheddol yn yr awyr agored
  • Helpu mewn siop elusennol
  • Neu fod yn ymddiriedolwr sefydliad.

Mae rhestr y gweithgareddau’n ddiddiwedd. Gallwch wirfoddoli o’ch cartref yn y gymuned neu dramor.

Eisiau gwirfoddoli?

3 ffordd i gael hyd i’r cyfle gwirfoddol delfrydol

1. Canolfan Gwirfoddoli PAVO

Os oes angen unrhyw gefnogaeth ym maes gwirfoddoli CYSYLLTWCH Â NI

 

2. Partneriaid Cyflenwi Lleol PAVO i weld beth sydd ar gael yn lleol

Mae Biwros a chanolfannau Cymorth Gwirfoddol ar gael mewn trefi ar draws Powys: gweler isod manylion cyswllt yr un agosaf atoch chi (mae PAVO yn rhoi cyllid grant iddynt i hyrwyddo arfer da ac i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr mewn ardaloedd lleol).

Biwro Gwirfoddoli Aberhonddu
99 The Struet
Aberhonddu
Powys
LD3 7LS

Gaeaf - ar agor: Mawrth - Gwener 10am-1pm

Haf: ar agor Llun – Gwener 10am-1pm

 

01874 623136
Biwro Gwirfoddolwyr Crughywel
CRIC
Stryd Beaufort
Crughywel
Powys
NP8 1BN

Oriau agor: Llun - Gwener 9am - 3pm

Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a’r Ardal
The Arches
Stryd y Gorllewin
Rhaeadr Gwy
Powys
LD6 5AB

Oriau Agor: Llun - Gwener 9am-5pm

01597 810921
Cymorth Cymunedol Llanfair ym Muallt
14 Y Stryd Fawr
Llanfair ym Muallt
Powys
LD2 3DN

Llun - Gwener 10a.m. - 1p.m.

Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd
Bowling Green Lane
Tref-y-clawdd
Powys
LD7 1DR

Oriau agor:

Dydd Llun a Dydd Gwener: 9am - 1pm

Dydd Mawrth, Dydd Mercher and Dydd Iau: 9am - 3pm

Biwro Gwirfoddolwyr De Maldwyn
30 Stryd y Bont Fer
Y Drenewydd
Powys
SY16 2LN

Ar agor: Llun, Mercher a Gwener 9:00am-1:00pm a 2:00pm - 4:30 pm

Mawrth ac Iau  09:30am - 12:30pm

CAMAD
Gweithredu Cymunedol Machynlleth a'r Ardal
Y Canolfan Gofal, Ffordd y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Ar agor: Llun, Mercher a Gwener 9:30am - 2:30am ac ar ddydd Mawrth ac Iau 9:30 am - 4:30pm.

01654 700071
01654 703974
Biwro Gwirfoddolwyr Gogledd Maldwyn
Swyddfa Ystâd Oldford
Oldford Rise
Y Trallwng
Powys
SY21 7SX

Ar agor: Llun – Iau 9am - 1.30pm

Biwro Gwirfoddolwyr Ystradgynlais
16 Heol yr Orsaf
Ystradgynlais
Abertawe
SA9 1NT

Ar agor: Llun - Gwener 9:30am - 3:00pm

Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Cannoedd o gyfleoedd gwirfoddol ym Mhowys https://powys.volunteering-wales.net/

Gwirfoddolwyr Ifainc - 14 – 25 oed

Mae 3,500 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol ym Mhowys, ac mae rhywbeth at ddant pawb, gan gynnwys y celfyddydau a drama; dawns a cherddoriaeth; iechyd a gofal cymdeithasol; siopau elusennol; chwaraeon amatur, yr amgylchedd a chadwraeth.

Hwyrach eich bod chi eisoes yn gwirfoddoli, er enghraifft, trwy godi arian ar gyfer Ffermwyr Ifainc, Plant mewn Angen neu Comic Relief; fel arweinydd ieuenctid gyda’r Sgowtiaid, y Geidiau neu’r Cadéts; neu drwy hyfforddi plant iau.

Mae llwyth o syniadau a lleoliadau gwirfoddol ar nifer o wefannau:

Gwirfoddoli Cymru - mae cannoedd o gyfleoedd ym Mhowys.  Defnyddiwch eich cod post i ddysgu mwy. Hefyd gellir chwilio am gyfleoedd ar gyfer oedrannau penodol:  powys.volunteering-wales.net/ 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm - cynllun Llywodraeth Cymru yw hwn i gydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr ifainc.  Mae gwirfoddolwyr yn derbyn tystysgrifau ar ôl cyflawni 50, 100 a 200 awr yn eu tro. Mae’r tystysgrifau’n ffordd wych i ddangos cyfraniad y person ifanc i gyflogwyr, colegau a sefydliadau gwirfoddol, a’i ymrwymiad i wirfoddoli.  Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc 14 - 25 oed

Swnio'n ddiddorol?

Cysylltwch â’ch canolfan gwirfoddoli lleol neu gellir cofrestru ar-lein trwy

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending