Datganiad Cenhadaeth

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu gwasanaethau hanfodol er mwyn cefnogi sefydliadau trydydd sector ac i wella bywydau pobl.

Diben strategol

Diben strategol PAVO yw:-

 

Bod yn GATALYDD ar gyfer gweithredu cymunedol trwy alluogi arloesi, cefnogi gwirfoddolwyr a helpu sefydliadau Trydydd Sector i redeg mewn ffordd effeithiol, cyflenwi gwasanaethau o ansawdd a bod yn gynaliadwy er mwyn:

  • datblygu, cyflenwi a chynnal grwpiau a gwasanaethau trydydd sector i ddiwallu’r anghenion a nodwyd a dymuniadau unigolion a chymunedau. 
  • caiff unigolion eu hannog a’u galluogi i gymryd rhan mewn gweithgarwch gwirfoddol mewn amgylchfyd diogel a chefnogol,
  • i gyflawni nodau personol wrth gyfrannu at lesiant cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol ehangach.

 

Bod yn LLAIS ar ran mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol er mwyn cyfleu barn a dylanwadu ar lunio polisïau, cynllunio gwasanaethau i sicrhau y caiff barn a phrofiadau unigolion a chymunedau eu clywed a'u deall gan unigolion sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn:

  • i farn unigolion a chymunedau gael ei chlywed a’i deall gan unigolion sy’n gwneud penderfyniadau, a fel bo ganddynt gyfle i hysbysu a dylanwadu ar ddatblygu polisïau a chynllunio a chyflenwi gwasanaethau.

Bod yn GANOLBWYNT gwybodaeth hanfodol ac adnoddau ar gyfer sefydliadau Trydydd Sector, er mwyn:           

  • i sefydliadau trydydd sector gael mynediad effeithiol at a rhannu gwybodaeth hanfodol, ac felly sicrhau fod arferion a dulliau llywodraethu yn bodloni'r safonau angenrheidiol.

Sicrhau taw SEFYDLIAD yw sy’n addas i’w bwrpas, ac yn y sefyllfa gorau posib i:-

  • Gyflenwi ei gynllun strategol, cefnogi ymddiriedolwyr o safbwynt eu cyfrifoldebau, a chefnogi staff i weithio mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.

Gwerthoedd

Parch

Mae PAVO wedi ymrwymo i werthfawrogi pob unigolyn a sefydliad, ac i barchu eu teimladau, hawliau a dymuniadau.

Cydraddoldeb

Mae PAVO wedi ymrwymo i drin pobl mewn ffordd gydradd, yn arbennig o ran statws, hawliau a chyfleoedd.

Amrywiaeth

Mae PAVO wedi ymrwymo i gefnogi amrywiaeth a gwahaniaeth fel ffynhonnell cyfoethogi.

Uniondeb

Mae PAVO wedi ymrwymo i gysondeb ac undod o ran ei ffordd o ymddwyn.

Gonestrwydd

Mae PAVO wedi ymrwymo i fod yn ddidwyll, yn onest ac yn rhydd rhag twyll.

Cydweithredu

Mae PAVO wedi ymrwymo i wrando ar ein gilydd, wrth gydweithio i sicrhau canlyniadau buddiol i’r naill a’r llall.

Rhagoriaeth

Mae PAVO wedi ymrwymo i wneud yr hyn rydym yn ei addo, ac yn ymdrechu ar gyfer yr ansawdd gorau posib ym mhopeth a wnawn.

Gwrando a Dysgu

Mae PAVO wedi ymrwymo i ddysgu’n barhaus, i drawsnewid ein sefydliad trwy wybodaeth, galluedd a mentergarwch ein gweithlu, partneriaid ac eraill.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity