Datganiad Cenhadaeth

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu gwasanaethau hanfodol er mwyn cefnogi sefydliadau trydydd sector ac i wella bywydau pobl.

Diben strategol

Diben strategol PAVO yw:-

 

Bod yn GATALYDD ar gyfer gweithredu cymunedol trwy alluogi arloesi, cefnogi gwirfoddolwyr a helpu sefydliadau Trydydd Sector i redeg mewn ffordd effeithiol, cyflenwi gwasanaethau o ansawdd a bod yn gynaliadwy er mwyn:

  • datblygu, cyflenwi a chynnal grwpiau a gwasanaethau trydydd sector i ddiwallu’r anghenion a nodwyd a dymuniadau unigolion a chymunedau. 
  • caiff unigolion eu hannog a’u galluogi i gymryd rhan mewn gweithgarwch gwirfoddol mewn amgylchfyd diogel a chefnogol,
  • i gyflawni nodau personol wrth gyfrannu at lesiant cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol ehangach.

 

Bod yn LLAIS ar ran mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol er mwyn cyfleu barn a dylanwadu ar lunio polisïau, cynllunio gwasanaethau i sicrhau y caiff barn a phrofiadau unigolion a chymunedau eu clywed a'u deall gan unigolion sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn:

  • i farn unigolion a chymunedau gael ei chlywed a’i deall gan unigolion sy’n gwneud penderfyniadau, a fel bo ganddynt gyfle i hysbysu a dylanwadu ar ddatblygu polisïau a chynllunio a chyflenwi gwasanaethau.

Bod yn GANOLBWYNT gwybodaeth hanfodol ac adnoddau ar gyfer sefydliadau Trydydd Sector, er mwyn:           

  • i sefydliadau trydydd sector gael mynediad effeithiol at a rhannu gwybodaeth hanfodol, ac felly sicrhau fod arferion a dulliau llywodraethu yn bodloni'r safonau angenrheidiol.

Sicrhau taw SEFYDLIAD yw sy’n addas i’w bwrpas, ac yn y sefyllfa gorau posib i:-

  • Gyflenwi ei gynllun strategol, cefnogi ymddiriedolwyr o safbwynt eu cyfrifoldebau, a chefnogi staff i weithio mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.

Gwerthoedd

Cydweithredu

Mae PAVO'n ymroddedig i wrando ar ein gilydd, wrth gydweithio i sicrhau canlyniadau buddiol i’r naill a’r llall.   Byddwn yn gwrando ar bobl ac yn dysgu ganddynt er mwyn trawsnewid ein sefydliad drwy gwybodaeth, gallu a mentergarwch ein gweithlu, partneriaid a phawb arall.

Gonestrwydd

Mae PAVO'n ymroddedig i fod yn ddidwyll, yn onest ac yn rhydd rhag twyll.  Byddwn yn sicrhau cysondeb ac uniondeb yn ein hymddygiad.

Rhagoriaeth

Mae PAVO'n ymroddedig i gyrraedd y safonau uchaf posibl a darparu'r ansawdd gorau posibl ym mhopeth a wnawn.

Cydraddoldeb

Mae PAVO'n ymroddedig i groesawu amrywiaeth fel ffynhonnell gyfoethogi. Byddwn yn trin pawb yn deg, a gwneud popeth o fewn ein gallu i alluogi cyfle cyfartal i bawb.

Parch

Mae PAVO'n ymroddedig i werthfawrogi pob person a sefydliad ac i roi sylw dyledus i'w temiladau, hawliau a dymuniadau.  Byddwn yn ymddwyn gyda charedigrwydd a thosturi ym mhopeth a wnawn.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity