Rhwydwaith Dementia Powys (PDN)

Cychwynnodd Rhwydwaith Dementia Powys o ganlyniad i gais gan Hyrwyddwr Dementia Cyngor Sir Powys (Y Cyng. blaenorol Dawn Bailey) i PAVO greu rhwydwaith neu fforwm ar draws Powys gyfan.  Cychwynnodd y rhwydwaith yn 2016.

Diben y rhwydwaith yw cyfuno Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Ddementia, unigolion sy’n byw gyda Dementia a phobl agos atynt, gyda gwasanaethau Trydydd Sector a gwasanaethau statudol i alluogi rhannu arfer gorau ac yn hollbwysig iawn, i bobl mewn cymunedau allu gyrru’r newidiadau strategol a gweithredol sydd eu hangen er mwyn sicrhau fod gan bobl sy’n byw gyda Dementia yr hyn sydd ei angen arnynt i fyw bywydau llawn ym Mhowys.

Dyddiadau

18 Ebrill, 2018 (Aberhonddu)


24 Ebrill, 2018 (Y Drenewydd)

17 Gorffenaf ( Y Drenewydd)

15 Ionawr 2020 (Llandrindod)

Aelodaeth

Mae Tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol PAVO yn hwyluso’r rhwydwaith hwn, ynghyd â Grŵp Llywio Dementia Powys.


Ymhlith yr aelodaeth mae pobl sy’n byw gyda Dementia ac aelodau eu teuluoedd, a gofalwyr di-dâl, gwasanaethau statudol megis yr heddlu, y gwasanaethau tân ac ambiwlans, gwasanaethau a grwpiau cymunedol a Thrydydd Sector sydd â diddordeb mewn datblygu Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Ddementia, gwasanaethau statudol megis rhai ym maes nyrsio, asesu’r cof, gofal sylfaenol a chymunedol, staff cartrefi preswyl preifat a chartrefi gofal a Hyrwyddwyr Dementia y Bwrdd Iechyd a’r Cyngor Sir.

 

 

Gwybodaeth arall

Cofnodion a Phapurau

 

Gellir darllen nodiadau/cofnodion cyfarfodydd blaenorol yma

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending