Mae Llangors yn glynu at ei gilydd

“Mae'n dda gweld y gymuned yn cefnogi ei gilydd, mae wedi bod yn profiad 'dod i adnabod pobl.'"

Carecrow
Carecrow
Carecrow
Logo Llywodraeth Cymru
Logo RPB

Mae Tîm Ymateb Argyfwng Sector Cymunedol Powys (C-SERT) a PAVO wedi gweithio gyda'i gilydd i ddosbarthu grantiau bach i helpu cymunedau i ymateb i argyfwng Covid-19. Daw Cronfa Argyfwng C-SERT o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF), a ddyrannwyd gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB).

Gwnaeth Llangors Together gais am grant gan gronfa argyfwng C-SERT i'w helpu gyda chyhoeddusrwydd a chostau gwirfoddoli eu grŵp. 

Mae ganddyn nhw 55 o wirfoddolwyr yn gyfan gwbl, gan gynorthwyo preswylwyr sy'n byw yn yr wyth pentref o amgylch llyn Llangors gyda thasgau y byddent fel arfer yn eu cyflawni'n annibynnol ond oherwydd Covid 19 yn methu gwneud eu hunain. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o gasglu presgripsiynau a bwydydd i gerdded cŵn neu taro mewn ar yr anifeiliaid. Maent hefyd wedi bod yn gweithio i gadw eu cymuned yn gysylltiedig trwy'r cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau ar-lein, ac yn cynnig gwasanaeth cyfeillio ffôn Check in and Chat.

Dywedodd Ann Bayham, aelod Llangors Together, “Rydyn ni wedi gallu bod yn hyblyg iawn wrth ymateb i anghenion preswylwyr. Mae danfoniadau archfarchnad yn wych ond nid ydyn nhw bob amser yn addas i bawb, ddim bob amser yn bosibl trefnu, neu mae angen archeb leiaf arnyn nhw. Mae'r prosiect wedi llenwi bylchau i bobl. 

Rydym wedi gweld buddion anfwriadol hefyd. Mae preswylwyr newydd yr ardal wedi disgrifio teimlo mwy o ran ac wedi cael cyfle i ddod i adnabod pobl ar-lein a dros y ffôn. Rydyn ni wedi gallu cynnal digwyddiadau cymunedol fel cystadlaethau tyfu 'care-crow', limrig a blodyn yr haul, sydd wedi cael eu beirniadu ar-lein. Mae rhyngweithio cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn addysgiadol ac yn 'teimlo'n dda', gan gael effaith gadarnhaol yn hytrach na'r un negyddol y gall fod."

Adborth gan breswylwyr yw bod y gwasanaeth yn cael ei werthfawrogi'n fawr, a hoffai llawer weld y gymuned yn parhau i weithio gyda'i gilydd fel hyn ar ôl yr argyfwng presennol.

“Rydw i yn fy 70au, bellach yn byw ar fy mhen fy hun, heb unrhyw deulu yn byw yn yr ardal; maent yn byw yn bennaf yng Ngorllewin Cymru, neu yn Lloegr. Mae Tîm Llangors Together wedi fy helpu o'r cychwyn cyntaf, pan gysylltais â nhw gyntaf, trwy ddosbarthu bwydydd a phresgripsiynau meddygol yn rheolaidd. Rwy'n e-bostio fy rhestr groser at fy gwirfoddolwr lleol, sy'n eu dosbarthu ar ddyddiad sy'n gyfleus i'r ddau ohonom ac sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf imi. Nid oes unrhyw beth yn ormod o drafferth, ac mae'n wasanaeth rhagorol sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr."

“Mae'n dda gweld y gymuned yn cefnogi ei gilydd, mae wedi bod yn profiad 'dod i adnabod  pobl.' Rwy'n gobeithio o hyn y bydd system barhaus ar waith i'r rhai sydd angen help yn lleol i alw arni.”

Gellir gweld mwy o luniau ‘care-crow’ ar eu tudalen Facebook!

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending