Newyddion

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr bron yma!

Darganfyddwch beth yw PAVO rhwng 4ydd - 8fed Tachwedd 2019!

Mae'r rownd ymgeisio ar gyfer Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Garreg Lwyd Hill 2019/20 AR AGOR!

Mae Fferm Wynt Garreg Lwyd Hill yn ariannu prosiectau cymunedol lleol bob blwyddyn yn ystod oes y fferm wynt

Y Gwobrau 2020

Ceisiadau nawr ar agor ....

Y WASGFA FAWR - Efelychydd Cyllideb Powys

Gofyn am Eich Barn - Cyngor Sir Powys yn teimlo'r pwysau

Mae’r pwysau parhaus ar wariant cyhoeddus yn golygu bod angen dod o hyd i rhwng £8m ac £13m yn ystod y flwyddyn nesaf er mwyn i ni allu gosod cyllideb gytbwys – sy’n ofynnol yn ol y gyfraith. ...

Gallem ddefnyddio'ch help ar 29 Hydref!

Bydd miloedd o bobl yn postio hunluniau bysedd wedi'u croesi ar Social Media ddydd Mawrth 29 Hydref i helpu i ddathlu pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed.

Mae'r Gronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol yn AGORED i sefydliadau bach neu fawr a grwpiau cymunedol yn Powys!

Mae cyfanswm o £ 128,000 ar gael rhwng nawr a diwedd Mawrth 2020 a £ 175,000 arall rhwng Ebrill'20 - Mawrth'21

 

DIWEDDARIAD WCVA

Os nad ydych eto wedi enwebu elusen, menter gymdeithasol, grŵp cymunedol neu wirfoddolwr yng Ngwobrau Elusennau Cymru, yna rydych chi'n rhedeg allan o amser ... mae'r cam enwebiadau'n cau ar 2 Hydref (dydd Mercher nesaf!)

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Mae grantiau bach hyd at £ 800 ar gael gan PAVO i redeg prosiectau sy'n darparu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed.

 

Archwilio Llesiant gyda Phobl sydd angen Gofal a Chefnogaeth yng Nghymru

Mae Prifysgol Abertawe yn edrych i siarad â phobl dros 18 oed sy'n defnyddio

gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Sôn am y Dref!

Mae dau o bob pump o bobl ledled y DU yn byw mewn tref, ond yr ymdeimlad unigryw o le, hunaniaeth a hanes a rennir pob tref sy'n golygu na ellir cyflwyno polisïau sydd wedi'u hanelu at eu hadfywio mewn ffordd sy'n diystyru pa mor unigryw ydyn nhw.

Cronfa Gymunedol Treth Tampon

Pwrpas Cronfa Dreth Tampon yw dyrannu'r arian a gynhyrchir o'r TAW ar gynhyrchion misglwyf i brosiectau sy'n gwella bywydau menywod a merched difreintiedig. Nod y Gronfa yw cefnogi menywod sydd ar yr ymylon mwyaf i oresgyn rhwystrau sy'n eu hatal...

Mae Lotto Powys yn FYW!

Gyda chyllid yn cael ei leihau ar draws llawer o feysydd gwasanaeth, mae Powys Lotto yn ffordd i rymuso ein hachosion da i godi arian drostynt eu hunain a helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i drigolion Powys.

Cefnogaeth y Trydydd Sector Cymru - Digwyddiadau Effaith ar y gweill!

Bydd y rownd nesaf o Ddigwyddiadau Ymgysylltu yn eich helpu i nodi, cynllunio a chyfathrebu'r gwahaniaeth cadarnhaol y mae eich sefydliad yn ei wneud i gymdeithas.

Adolygiad o Gynlluniau Llesiant Ceredigion, Gwynedd a Môn, a Phowys

Yn yr adroddiad hwn, ceir adolygiad o Gynlluniau Llesiant yr Awdurdodau Lleol sy'n cwmpasu rhanbarth Canolbarth Cymru.

Fforwm BAME Rhanbarthol Gorllewin Cymru

Mae'r fforwm yn croesawu pobl sydd eisiau gweithio tuag at fwy o gydraddoldeb hiliol yn y rhanbarth, yn enwedig pobl o leiafrifoedd ethnig.

Ar y Gweill! Bydd grantiau Comic Relief ar gyfer gweithgarwch lleol dan arweiniad y gymuned rhwng

£1,000 a £10,000 a grantiau meithrin gallu rhwng £30,000 a £60,000 ar gael i fudiadau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000 – Yn agor i geisiadau ar 22 Gorffennaf 2019

Cyngor ar Bopeth yw'r Gwasanaeth Cynghori cyntaf i gael ei achredu dan Gynllun Marc Ansawdd newydd Llywodraeth Cymru

Citizens Advice are first Advice Service to be accredited under new Welsh Government Quality Mark Scheme. Citizens Advice Powys are pleased to report that in July Welsh Government (WG) Deputy Minister, Jane Hutt announced that the Citizens Advice...

Ymgynghoriad: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Mae pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am wybodaeth i gynorthwyo gyda’r gwaith o graffu ar gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21. Gall unrhywun sy’n dymuno cyfrannu wneud hynny drwy gyflwyno ymateb ffurfiol i’r...

Cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol arloesol newydd ar gyfer gogledd Powys - Cwestiynau Cyffredin!

1. Beth ydym ni'n ceisio'i gyflawni?

2. Sut alla i gymryd rhan?

3. Pa wasanaethau y gellid eu darparu gartref?

.... a llawer mwy - cewch wybod yma!

 

Lansio adroddiad cyllid cynaliadwy gan WCVA

Mae adroddiad newydd gan WCVA yn amlinellu'r angen am gydweithredu creadigol ar draws sectorau i sicrhau ffrydiau ariannu cynaliadwy ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru

Digwyddiad Gofalwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dydd Iau 18 Gorffennaf 10.00-3.00 yn The Red House, Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE.

 

Sesiwn Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Rydyn ni wedi newid! Rydyn ni'n rhoi cyfle ichi ddarganfod beth y byddwn yn ei wneud yn wahanol dros y 5 mlynedd nesaf.

Cyllid gan yr Ymddiriedolaeth Naturesave

Ar gyfer grwpiau sy'n gweithio ar brosiectau sy'n gweithio i ddiogelu bywyd gwyllt a'r amgylchedd, cefnogi grwpiau agored i niwed a phrosiectau ynni adnewyddadwy.

Gwobrau Busnes Powys - Cyfle i fentrau cymdeithasol gael eu cydnabod

Mae chwilio am enillwyr nesaf Gwobrau Busnes Powys (sydd bellach yn dathlu ei ddegfed blwyddyn) wedi cael ei lansio!

Cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol ar flaen y gad yng ngogledd Powys

Gallai’r ddelfryd o gael cyfleuster iechyd a gofal cymdeithas newydd sbon yng ngogledd Powys droi’n wir, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw'r Marc Elusen Ymddiried?

Dysgwch yma!

Prosiect Cynnig Rhagweithiol - Gwneud Ymdrech!

Y Cynnig rhagweithiol yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano.

Nid yw defnyddwyr gwasanaeth wastad yn sylweddoli bod nhw’n gallu gofyn i dderbyn gwasanaethau yn Gymraeg, felly mae’r cynnig rhagweithiol yn rhoi sicrwydd a...

Dathlodd a chanmolodd Gwirfoddolwyr Powys!

Cynhaliwyd nawfed Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys ar 6 Mehefin 2019, yn y Pafiliwn, Llandrindod.

Cychwyn mynd ar-lein

Ydy'r rhyngrwyd yn eich dychryn?

Ydy'r we'n achos pryder ichi?

Dewch am baned i gyfarwyddo â bod ar-lein.

Hyfforddiant am ddim yn Crughywel, Tref y Clawdd a'r Trallwng

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 - 1-7 Mehefin

Cyfle i ni ddiolch a dathlu gwirfoddolwyr ym Mhowys!

Bwletin Rhanddeiliaid 111 a Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Powys

Ein bwletin ar gyfer staff gofal sylfaenol, staff BIAP a rhanddeiliaid eraill ym Mhowys i roi gwybodaeth ichi a’ch cael i ymgysylltu â gwaith datblygu gwasanaeth 111 a gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ym Mhowys.

 

 

Ymateb Cyngor Cleifion Powys i'r Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau di-fwg (Cymru) 2018 Ymgynghoriad Cyhoeddus

Lansiwyd ymgynghoriad ym mis Mai ynglŷn â newidiadau i'r eiddo a Rheoliadau Cerbydau Di-fwg a fydd yn effeithio ar wardiau Iechyd Meddwl, gan gynnwys Ward Felindre ym Mronllys. Mynychodd Rhydian a John o'r Cyngor Cleifion gyfarfod ar y ward gyda...

Gwahardd Ysmygu mewn Tiroedd Ysbytai

Mesur Iechyd y Cyhoedd (2017) a'r Rheoliadau Gwahardd Mwg newydd yn dod i rym yn 2019 Gwahoddwyd y Cyngor Cleifion i gyfarfod yn Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys yn ddiweddar i ymgysylltu ag ymgynghoriad a gafodd ei lansio'n ddiweddar gan Lywodraeth...

Mae'r ymgynghoriad ar agor nawr ar gyfer Cod Ymarfer Digidol cyntaf y trydydd sector

Gwahoddwyd sefydliadau trydydd sector o bob rhan o'r DU i gyfrannu at God Ymarfer cyntaf Elusennau Digidol y DU a fydd i'w lansio ym mis Tachwedd eleni. Nod y cod yw helpu elusennau i wella'u medrau digidol a chynyddu eu nifer o weithgarwch digidol...

Cwrs Gwybodaeth am Ddigwyddiadau Colli Am Ddim ar gyfer Pobl Broffesiynol ym Mhowys

Mae'r cwrs gwybodaeth hwn gan RNIB wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y sector colli di-golwg a hoffai gynyddu eu gwybodaeth o ba wasanaethau colli golwg sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Angen Aelodau Newydd y Bwrdd ar gyfer y Comisiwn Elusennau

Mae'r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn ceisio penodi tri aelod bwrdd newydd i'r Comisiwn Elusennau. Yn arbennig, mae'n edrych i recriwtio un aelod o'r bwrdd "pwy sy'n gwybod am amodau yng Nghymru" a hefyd un sydd â...

Ymrwymiad i leisiau pobl ifanc

Daeth plant ysgolion cynradd at ei gilydd yr wythnos yma (dydd Mawrth, 26 Mehefin) i siarad am faterion sydd o bwys iddyn nhw. Cynhaliwyd y digwyddiad 'Dweud eich Dweud' ym Mhlas Gregynog ger Y Drenewydd gyda phobl ifanc rhwng wyth ac un ar ddeg oed...

Commitment to young people’s voices

Over 80 primary school children came together this week (Tuesday 26 June) at a 'Have Your Say Day' event at Gregynog Hall, near Newtown to learn about and share their views on issues such as health and healthy eating, reducing littering in our...

Powys Business Awards now open for applications!

Judging Criteria for Social Enterprise/Charity Award Sponsor: Mid Wales Housing Association This award is open to any charitable organisation or a community/social enterprise trading in Powys with a social purpose and/or a not-for-profit basis. The...

The Value of Small

Small and medium-sized charities (SMCs) − whose annual income falls between £10,000 and £1 million − are a vital part of everyday life in communities across England and Wales. Most SMCs are based and operate at a local level and include a wide range...

Consultation on NHS Future Fit – Acute services for residents in Montgomeryshire and East Radnorshire

NHS Future Fit aims to agree the future shape of safe and sustainable hospital services in Shropshire and Telford & Wrekin - working with communities and partners across Shropshire, Telford & Wrekin and mid Wales who rely on these services. These...

Children Young People and Families PAVO Network Meetings Summer 2018

Monday 9 July 2018 - PAVO, Unit 30, Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod. 9.30am start - 1pmTuesday 10 July 2018 - Oriel Gallery, Newtown. 2pm start - 4.30pm.Tuesday 17 July 2018 - The Studio, Theatre Brycheiniog, Brecon 2pm start - 4.30pm. This...

Translight Community Stage Lighting | A voluntary stage lighting service for community events and perfomances

Translight Community Stage Lighting is a non-profit making company providing a stage lighting services to a wide area. We are group of enthusiastic volunteers based in Mid Wales near Presteigne in Powys and we set up Translight in 1977. We offer...

WWHA Leasehold Manager

Leasehold Manager Location: Cardiff Hours: 37 a week Permanent Salary: Band I, £35,277-£42,217 per annum We are seeking an experienced and skilled Leasehold Manager to lead in the provision of strategic leasehold management and work...

Powys County Council Home Support Project

Below is the link to the launch bulletin and supporting leaflets for the Home Support Services that have been developed or newly established as part of the Powys County Council Home Support Project. Home Support aims to provide support and...

Hyfforddiant GDPR – Nid cyffrous, ond hanfodol

Beth yw GDPR? Mae GDPR yn ddull diogelu data sy'n deilwng o'r unfed ganrif ar hugain. Ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly roi mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau. Helpwch i ddiogelu preifatrwydd ac osgoi dirwyon posib drwy gadw lle...

GDPR Training – Not exciting, but essential

What is GDPR? GDPR is a 21st century approach to data protection, it aims to provide more protection for individuals and therefore more privacy obligations for organisations. Help protect privacy and avoid potential fines by signing up to our...

PAVO Privacy Policy

The General Data Protection Regulations (GDPR) have now come into effect.

Curtain of Poppies

Sage & Thyme Foundation Level Training Course - April, May & June

First home delivered Sage & Thyme Foundation Course Sage & Thyme Foundation Level Training Course Powys Teaching Health Board, in partnership with care homes and the voluntary sector is introducing Sage & Thyme training, a method of teaching the...

Powys Wellbeing Plan – Powys 2040

Powys' Public Service Board (PSB) agreed the final version of the County's multi-agency strategic plan at its meeting on 2 March 2018. The Plan has been subject to some revision as a result views gathered in the public consultation on the draft Plan...

Children’s Services Co-ordinator

£21,000 per annum, Dolfor, Mid Wales, 37.5 hours per week. The Honeypot Children's Charity offers both respite breaks and outreach support to young carers and vulnerable children aged 5-12, many of whom would otherwise have nowhere to turn. At our...

Future role of town and community councils

A Welsh Government review of the town and community council sector has been ongoing for some time, with the aim of giving everyone the chance to shape the future of the role of councils.  A number of events have been organised aimed at council...

Have your say on who speaks for the Third Sector nationally

The Third Sector Partnership Council (TSPC) is a formal mechanism for regular dialogue and partnership working between Welsh Government and the third sector. The Council is chaired by the Minister for Local Government and Public Services, Alun...

Policy and Assurance Advisor

The purpose of this role is to provide professional, proactive and effective support and advice to the Police and Crime Commissioner to enable delivery of his statutory responsibilities, and in particular to lead on assurance activity. Shortlisting...

Bronllys Well-being Park CLT (Community Land Trust) Ltd Press Release

"Future Generations - Our Communities Wealth is it's Health" Bronllys Well Being Park (CLT) Ltd Board are pleased to announce the appointment of Jon Adams MBA MCMI as our Project Development Officer. Jon has excellent credentials previously being...

New Powys Partnership Boards Established

As part of the ongoing work to simplify multi-agency partnerships in Powys and develop the partnership structure of Powys' Regional Partnership Board (RPBhttps://tinyurl.com/<wbr />ybkq9dm2) two new partnership boards have been created and have...

Mid Powys Mind Job Vacancy

Youth Worker Location: Llandrindod Wells Hours: 7 Hours per week Salary: £10.68/£11.25 per hour (Unqualified/NVQ) Health & Social care level 3 equivalent). This is a new post with a 1 year fixed contract. An exciting opportunity to join a...

Launch of Inspiring Families Programme

Calan DVS are launching their new 'Inspiring Families' programme. It is a new intervention and assessment programme which aims to strengthen and stabilise families. It is a structured 10 week programme for families affected by domestic abuse who wish...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending