Teclyn ar-lein newydd i helpu pobl lywio eu harian yn sgil coronafeirws

Mae’r pandemig Coronafeirws (Covid-19) yn effeithio’n fawr ar fywydau pobl yng Nghymru ac ar draws y DU. Nid yw dim ond yn effeithio ar iechyd corfforol yn unig – mae wedi creu argyfwng lles ariannol a fydd yn parhau i waethygu i filiynau o bobl

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

Mae Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn chwarae rôl hanfodol wrth helpu’r bobl hon i ddelio â’r argyfwng ar yr un pryd â llywio Strategaeth y DU dros Les Ariannol hanfodol bwysig, gan osod sylfaen ar gyfer newid trawsffuriol yn y dyfodol.

Fel rhan o’n ymrwymiad i helpu pobl, rydym wedi lansio’r Teclyn Llywio Ariannol newydd ar-lein yn y Gymraeg a Saesneg, er mwyn helpu pobl sydd wedi gweld effaith Covid-19 ar eu harian, a chan ddarparu cyfarwyddyd sydd wedi eu llunio i ddiwallu eu hanghenion. Rwy’n sicr eich bod yn gweithio gyda phobl sy’n delio â sefyllfaoedd ariannol cymhleth fel diswyddo neu golli swyddi, y sawl sy’n hunangyflogedig y mae eu gwaith wedi dod i ben, a phobl a welodd cwymp dros dro yn eu hincwm sydd angen help i adfer eu sefyllfa ac sy’n ei gweld hi’n anodd gwybod ble i ddechrau. Bydd y teclyn hefyd yn helpu pobl sy’n edrych am gymorth mewn maes penodol, yn ogystal â’r rheiny sydd efallai mewn sefyllfa ariannol well oherwydd Covid-19 ac sydd am wybod beth i’w wneud ag unrhyw gynilion y maent o bosibl wedi eu cronni.

Bydd y teclyn hefyd yn helpu llawer o bobl i ddod o hyd I gymorth gan sefydliadau eraill, fel:

  • Cyngor ar Bopeth Cymru, StepChange, National Debtline a PayPlan ar gyfer cyngor ar ddyledion, yn ogystal â Business Debtline ar gyfer perchnogion busnesau;
  • Cyngor ar Bopeth Cymru a Turn2Us ar gyfer help â budd-daliadau a Chredyd Cynhwysol; a
  • Shelter Cymru, ar gyfer cymorth â thai.

Bydd adnoddau eraill yn cynnwys canllawiau dwyieithog o wefan Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity