Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian gyhoeddi y bydd cronfa grantiau untro ar gael i gynorthwyo cymunedau ar hyd y rheilffordd

Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO), Mantell Gwynedd, RCC Swydd Amwythig a PAVO.

 
 Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian gyhoeddi y bydd cronfa grantiau untro ar gael i gynorthwyo cymunedau ar hyd y rheilffordd

Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO), Mantell Gwynedd, RCC Swydd Amwythig a PAVO.

Gellir defnyddio’r grant i gyflawni prosiectau sy’n gysylltiedig â’r Coronafeirws neu beidio. 

Nid oes yn rhaid defnyddio’r grant i dalu costau’r prosiect, a gellir ei ddefnyddio i dalu costau rhedeg, gan gynnwys staff, biliau, rhent neu waith cynnal a chadw, ar yr amod y gellir dangos nad oes modd talu’r costau hyn mewn ffordd arall, ac y bydd hyn yn helpu’r sefydliad i barhau i fod yn weithgar ac yn gynaliadwy.

Gall pob sefydliad wneud cais am uchafswm o £500 yr un.

Gall unrhyw sefydliad cymunedol, elusen, CIC neu grŵp sy’n meddu ar gyfrif banc ac sydd wedi’u lleoli o fewn 10 milltir/16 cilomedr i un o Orsafoedd Rheilffyrdd y Cambrian wneud cais.  Os nad yw’r sefydliad wedi’i leoli o fewn yr ardal hon, ond mae’n gallu dangos y bydd y grant yn cynorthwyo cymuned sydd wedi’i lleoli yn yr ardal hon, bydd hynny’n dderbyniol.

Dywedodd Stuart Williams, Cadeirydd Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian:

“Wrth i ni gamu i 2021 gyda gobaith o’r newydd y bydd effeithiau Covid 19 yn lleihau’n raddol, hoffem ymgysylltu gyda’r grwpiau cymunedol ar hyd ein Rheilffordd hanesyddol, a’u helpu i ffynnu a dod yn fwy cydnerth.  Ar gyfer grwpiau llai, gall y broses o fanteisio ar gyllid fod yn un hirfaith ac anaddas, felly nod ein Cronfa Cymorth Cymunedol ni yw cynnig mynediad cyflym a hawdd i grantiau cymharol fach er mwyn cynnig manteision cyflym i’r sefydliadau hyn.” 

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending