Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal ym Mhowys i fodloni’r gofynion a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys wefan newydd, gyfredol.
CLICIWCH YMA I WELD

csm_Powys_RPB_2912556061

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ymwneud â rhoi pobl a’r hyn sy’n bwysig yn eu bywydau wrth wraidd gwasanaethau iechyd a gofal.

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn goruchwylio gwaith ym Mhowys i gyflawni hyn; mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn goruchwylio darpariaeth y rhaglenni Dechrau’n Dda, Byw’n Dda Anabledd, Iechyd Meddwl Byw’n Dda a Heneiddio’n Dda yn ogystal â gwaith allweddol arall sy’n torri ar draws pob un o’r rhain. Mae’r Bartneriaeth Ranbarthol hefyd yn gyfrifol am sicrhau nifer o ‘themâu trawsbynciol’ e.e. Mae gofalwyr yn cael eu symud ymlaen yn eu gwaith (a’u Is-Fyrddau).

Swyddogaeth

Mae’r camau gweithredu â blaenoriaeth y bydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn eu datblygu ar gyfer Powys wedi’u nodi yn y Cynllun Ardal Powys sef y Strategaeth Iechyd a Gofal. Mae blaenoriaethau a chyfrifoldebau’r Bwrdd yn cynnwys:

 • Cynnal asesiad poblogaeth ar gyfer Powys (dadansoddi anghenion pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth a gofalwyr sydd ag anghenion cymorth)
 • Sicrhau bod adnoddau ar gyfer blaenoriaethau a nodir gan yr asesiad poblogaeth
 • Mwy o ymyrraeth cynnar ac atal
 • Rhoi mwy o reolaeth a pherchnogaeth i bobl dros eu hiechyd a'u lles
 • Gwneud yn siŵr bod llais pobl leol yn cael ei glywed ac yn cael ei weithredu
 • Annog syniadau newydd
 • Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y Sir

Er mwyn helpu i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn, mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol hefyd yn gyfrifol am ddyrannu arian o 'Gronfa Integredig Ranbarthol' (RIF) Llywodraeth Cymru. Defnyddia rhain i gefnogi'r gwaith o gyflawni rhai o'r camau blaenoriaeth sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Ardal (Iechyd Powys a Strategaeth Gofal).

Aelodaeth

 • Cyngor Sir Powys
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • PAVO
 • Sefydliadau Trydydd sector
 • Y Sector preifat
 • Pobl sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol (mae PAVO yn cefnogi cynrychiolwyr dinasyddion i gyflawni eu rôl)
 • Gofalwyr

   

Academi Iechyd a Gofal Powys

Mae gwaith Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys wedi cynnwys creu Academi Iechyd a Gofal newydd ym Mhowys, fel rhan o fenter ledled Cymru i gynyddu mynediad lleol i addysg, hyfforddiant a datblygiad ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Gallwch glywed mwy am Academi Iechyd a Gofal Powys yma: https://cy.powysrpb.org/powyshealthandcareacademy

Cynrychiolaeth PAVO/Trydydd Sector:

Clair Swales (Prif Weithredwr PAVO)

a Sharon Healey (Pennaeth Iechyd, Lles a Phartneriaethau PAVO)

Amserlen Cyfarfodydd: bob dau fis.