Ein Hanes.

Rydym yn falch o fod wedi bod yn gweithio i gefnogi Powys ers bron i 25 mlynedd.

Ym 1974 crëwyd Cyngor Gwledig Powys o dri Chyngor Cymuned Gwledig annibynnol Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog. Daeth Cyngor Gwledig Powys yn PAVO ym 1994, gan newid ei enw i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Ein Pwrpas

Catalydd

Mask Group 42

Mae PAVO yn GATALYST ar gyfer gweithredu gwirfoddol.

Llais

Mask Group 43

Mae PAVO yn mynegi LLAIS dilys ar ran Cymunedau a Thrydydd Sector Powys

Canolbwynt

Mask Group 44

Mae PAVO yn ganolbwynt gwybodaeth hanfodol

Ein Tim PAVO

Mae PAVO yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant. Mae’n cael ei lywodraethu gan fwrdd ymddiriedolwyr/cyfarwyddwyr. Mae hyd at 9 ymddiriedolwr yn cael eu hethol gan aelodau PAVO yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Mae gan y bwrdd bwerau i gyfethol ac i greu aelodau bwrdd 'ex-officio'.

Ein Bwrdd

Ein Tîm Rheoli Gweithredol

No results match your search.
No results match your search.

Cefnogi'r Trydydd Sector Cymru.

Mae PAVO yn rhan o Gefnogi Trydydd Sector Cymru, rhwydwaith o sefydliadau cymorth ar gyfer y trydydd sector cyfan yng Nghymru. Mae'n cynnwys yr 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol lleol a rhanbarthol (mae PAVO yn Gyngor Gwirfoddol Sirol) a'r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Fel Cefnogi Trydydd Sector Cymru, gweithiwn gyda phobl, gwirfoddolwyr a grwpiau'r trydydd sector i nodi a mynd i’r afael â’r hyn sy’n bwysig iddynt. Er mwyn cyflawni'n nodau a rennir, rydym yn cydweithio â phartneriaid allweddol eraill ar draws y trydydd sector, y sector cyhoeddus, busnes, ymchwil a chyllidwyr.

Third Sector Support Wales

4 maes gweithgaredd yw:

Gwirfoddoli

Llywodraeth da

Cyllid Cynaliadwy

Ymgysylltu & dylanwadu

Mae'n gwaith yn canolbwyntio’n fras ar y themâu cyffredin, sef:

GWYBODAETH A CHYNGOR

DYSGU A DATBLYGU

RHWYDWEITHIO A CHYFATHREBU

LLUNIO, DYLANWADU AC ADEILADU CYFALAFIAETH GYMDEITHASOL A CHRYFDER Y TRYDYDD SECTOR

CODI PROFFIL Y TRYDYDD SECTOR

Barod i ymuno?

Mae PAVO yn sefydliad aelodaeth. Mae aelodaeth yn agored i bob mudiad a grŵp y trydydd sector a Chynghorau Tref a Chymuned ym Mhowys, i gyd yn gweithio i gwrdd ag anghenion pobl a chymunedau ar draws Powys. Mae gennym dros 800 o sefydliadau sy'n aelodau a chyswllt rheolaidd â dros 1500 o sefydliadau.

Adroddiadau blynyddol

Bob blwyddyn mae PAVO yn creu Adroddiad Blynyddol sy'n nodi'r hyn rydym wedi'i gyflawni mewn blwyddyn. Cliciwch ar y botwm isod i ddarllen ein hadroddiadau blaenorol a gweld manylion cyfarfodydd cyffredinol blynyddol.