Grantiau Bach Iechyd i hybu Iechyd a Lles

Meini Prawf y Gronfa

Nod y Grantiau Bach Iechyd i Hybu Iechyd a Lles yw darparu cyllid i sefydliadau sy’n dymuno darparu gweithgareddau sy’n cyfrannu at un neu fwy o’r blaenoriaethau canlynol, drwy wella iechyd a lles:

Costau byw - ymyriadau iechyd a lles
Cludiant i les - teithiau sy'n galluogi presenoldeb mewn gweithgareddau cymdeithasol sy'n cyfrannu at welliant mewn lles
Lles yn y cartref - cefnogi byw'n annibynnol
Unigrwydd ac arwahanrwydd - ymyriadau iechyd a lles

Ariennir y cynllun gan Elusen Iechyd Powys, sef Ymddiriedolaeth Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

csm_Newtork_5404443e84

Mae’r cynllun yn awyddus i gefnogi ceisiadau sy’n:

 • Hygyrch i bob sefydliad trydydd sector sy'n darparu gweithgareddau iechyd a lles i'w cymunedau lleol.
 • Gydweithredol yn eu hymagwedd, gan annog grwpiau i weithio gyda'i gilydd i gyflawni prosiectau, ac annog grwpiau i ymgysylltu â'u defnyddwyr i asesu'r hyn sydd ei hangen arnynt.
 • Gynhwysol i bob grŵp o fewn cymunedau Powys - yn ddaearyddol ac yn gymunedau diddordeb.
 • Arloesol eu natur, gan annog sefydliadau i feddwl yn wahanol a chyflawni mewn ffordd wahanol.
 • Gynaliadwy wrth edrych ar yr effaith hirdymor, a defnyddio cyllid er budd gorau posibl sefydliadau a’r cyllidwyr.

Gall grwpiau wneud cais am hyd at galendr 3 blynedd ar gyfer cyllid cyfalaf a refeniw:

 • Telir cyllid blwyddyn gyntaf ymlaen llaw, gyda chyllid blynyddoedd dilynol, yn dibynnu ar adrodd boddhaol, ar ddiwedd blwyddyn y grant.
 • Bydd cyllid pob blwyddyn am flwyddyn galendr lawn e.e. Awst 2024 - Gorffennaf 2025
 • Uchafswm y grant sydd ar gael yw £2,500 y flwyddyn.

Monitro buddiolwyr

Er mwyn monitro lles buddiolwyr ac effaith y cyllid, gofynnir i bob grŵp a ariennir gynnal arolwg gwaelodlin byr o fuddiolwyr gydag arolwg a ddarperir gan PAVO:

 • Ar ddechrau'r prosiect
 • Ar ddiwedd y flwyddyn / prosiect a ariennir

Cymhwysedd

Gall eich sefydliad wneud cais os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd canlynol:

 • Mae’n sefydliad trydydd sector/sector gwirfoddol (nid-er-elw) ac mae’n annibynnol ar y llywodraeth, y sector preifat a’r sector cyhoeddus.
  • Elusen gofrestredig
  • Grŵp cyfansoddiadol
  • Cwmni Buddiant Cymunedol
  • Sefydliad Corfforedig Elusennol
  • Cwmni cyfyngedig trwy warant
 • Bydd y cyllid ar gyfer gweithgareddau/gwasanaethau/cymunedau ym Mhowys
  Mae gan eich sefydliad o leiaf 2 lofnodwr awdurdodedig nad ydynt yn perthyn

Ni allwch wneud cais os ydych yn:

 • Sefydliad gwleidyddol
 • Sefydliad statudol
 • Sefydliad preifat
 • Unigolyn

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais am y grant:

 • Gael dogfen lywodraethol
 • Gael cyfrif banc
 • Dangos gallu i reoli grant
 • Dangos bod ganddynt y polisïau a'r yswiriant perthnasol yn eu lle
 • Mynd i'r afael ag un neu fwy o flaenoriaethau'r gronfa a chael tystiolaeth o'r angen

Mae cefnogaeth Swyddog Datblygu PAVO ar gael i unrhyw sefydliad sy'n dymuno cyflwyno cais. Argymhellir yn gryf eich bod yn cysylltu cyn cyflwyno cais.