Cyfle i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau a chael hwyl! Gall unrhyw un 14 oed a throsodd wirfoddoli.
Croeso i Ganolfan Gwirfoddoli Powys!

Canolfan Gwirfoddoli Powys

Canolfan Gwirfoddoli Powys yw'r porth i wirfoddoli. Rydym yn gweithio gydag unigolion, sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a sefydliadau sector cyhoeddus i hyrwyddo gwaith gwirfoddol ac i gefnogi unigolion i ddod o hyd i leoliadau gwirfoddol sy'n addas i'w hanghenion.

Rydym yn dathlu a dweud diolch wrth wirfoddolwyr penigamp yn y Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys.

Hoffwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Dilynwch ni ar Instagram

csm_PVOY_19_HoH_award_194fb230ba

Beth yw gwirfoddolwr?

Unigolyn sy’n cyflawni gweithgaredd er mwyn helpu pobl eraill (ar wahân i’ch teulu) yn ddi-dâl (er mae gwirfoddolwyr yn gallu hawlio costau teithio a threuliau cymeradwy eraill).

Mae gwirfoddolwyr yn gallu:

  • Gyrru cerbydau cynlluniau cludiant cymunedol
  • Rhedeg clybiau chwaraeon
  • Rhedeg gweithgareddau chwarae ar gyfer plant
  • Gwneud gwaith amgylcheddol yn yr awyr agored
  • Helpu mewn siop elusennol
  • Neu fod yn ymddiriedolwr sefydliad.

Mae rhestr o'r gweithgareddau’n ddiddiwedd. Gallwch wirfoddoli o’ch cartref, yn y gymuned neu dramor.

csm_Volunteers_collage_b960e37f9a

Eisiau gwirfoddoli?

Thinking_gif

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ond heb fod yn sicr beth yr hoffech ei wneud, gall y daflen wybodaeth hon helpu:

Ystyried gwirfoddoli?

Dyma dair ffordd o gael hyd i’r cyfle gwirfoddol delfrydol:

  1. Cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Powys
  2. Cysylltwch ag un o'n partneriaid yn eich hardal leol
  3. Ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru

1. Canolfan Gwirfoddoli Powys

Os oes angen unrhyw gefnogaeth ym maes gwirfoddoli CONTACT US

Dilynwch ni ar FacebookTwitter ac Instagram am newyddion a chyfleoedd gwirfoddoli.

2. Partneriaid Cyflenwi Lleol PAVO i weld beth sydd ar gael yn lleol

Mae Biwros a chanolfannau Cymorth Gwirfoddol ar gael mewn trefi ar draws Powys - mae PAVO yn rhoi cyllid grant iddynt i hyrwyddo arfer da ac i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr mewn ardaloedd lleol. Gweler isod manylion cyswllt yr un agosaf atoch chi:

Biwro Gwirfoddoli Aberhonddu

99 The Struet
Aberhonddu
Powys
LD3 7LS

Gaeaf - ar agor: Mawrth - Gwener 10yb-1yp

Haf: ar agor Llun – Gwener 10yb-1yp

 01874 623136
vbxbrecon@gmail.com
fb.com/BreconVolunteer/

Hwb Cymunedol Taj Mahal

21 Stryd Penrallt
Machynlleth
Powys
SY20 5AG

 07854 979710
tajmahalhub@gmail.com
www.camad.org.uk

Biwro Gwirfoddolwyr Crughywel

CRIC
Stryd Beaufort
Crughywel
Powys
NP8 1BN

Oriau agor: Llun - Gwener 9yb - 3yp

 01873 812177
crickhowellvolunteerbureau@gmail.com
fb.com/Crickhowell-Volunteer-Bureau-200574966645685/

Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd

Bowling Green Lane
Tref-y-Clawdd
Powys
LD7 1DR

Dydd Llun a Dydd Gwener: 9yb - 1yp

Dydd Mawrth, Dydd Mercher and Dydd Iau: 9yb - 3yp

 01547 428088
volunteerhubknighton@gmail.com
www.knightoncommunitycentre.com/volunteer-hub

Llandrindod a'r Ardal, Llanfair Ym Muallt a Sir Drefaldwyn

Canolfan Gwirfoddoli Powys
Uned 30, Heol-y-Ddol, Stad Ddiwydiannol
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Ar agor Llun - Iau 9yb - 5yp

Gwener 9yb - 4:30yp

 01597 822 191
volunteering@pavo.org.uk

Ardal y Drenewydd

Ponthafren
Stryd y Bont-Hir
Y Drenewydd
Powys
SY16 2DY

Ar agor Llun - Iau 9yb - 5yh

Gwener 9yb - 4:30yp

 01686 621586
mik.norman@pavo.org.uk

Biwro Gwirfoddolwyr Gogledd Maldwyn

Swyddfa Ystâd Oldford
Oldford Rise
Y Trallwng
Powys
SY21 7SX

Ar agor: Llun – Iau 9yb - 1.30yp

 01938 554484
northmontgomeryshirevolcentre@outlook.com
https://nmvb.wales/

Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a’r Ardal

The Arches
Stryd y Gorllewin
Rhaeadr Gwy
Powys
LD6 5AB

Oriau Agor: Llun - Gwener 9yb-5yh

 01597 810921
pippa@rdcs.org.uk
www.rhayader.co.uk/im-local/rhayader-community-support/volunteering

Biwro Gwirfoddolwyr Ystradgynlais

Hen Ffactri Remploy
Heol-y-Gwynt
Ystradgynlais
Abertawe
SA9 1AF

Ar agor: Llun - Gwener 9:30yb - 3:00yp

 01639 849192
yvcvolunteering@gmail.com
www.ystradgynlaisvc.org.uk

3. Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Gwelwch gannoedd o gyfleoedd gwirfoddol ym Mhowys https://powys.volunteering-wales.net/

Wales_Volunteering

Gwirfoddoli ar-lein

Ydych chi’n chwilio am gyfle gwirfoddoli hyblyg y gellir ei wneud o unrhyw le?  Mae llwyth o ffyrdd i allu rhoi’ch amser trwy’r rhyngrwyd oddi cartref, neu unrhyw le arall - gallwch fynd ar-lein!

I chwilio am gyfleoedd gwirfoddol ar-lein gyda sefydliadau yng Nghymru, gallwch ddefnyddio’r opsiynau chwilio estynedig ar wefan Gwirfoddoli Cymru  i chwilio am gyfleoedd a ‘Leolir Gartref’.

Wrth gwrs, gall gwirfoddoli ar-lein hefyd olygu y gallwch helpu sefydliadau ar draws y byd. Os hoffech wybod mwy am gyfleoedd rhyngwladol, ewch i wefan Gwirfoddoli Ar-lein y Cenhedloedd Unedig.

Medrwch hefyd ymuno â'r grŵp facebook Gwirfoddolwyr Ar-lein Powys i sgwrsio â gwirfoddolwyr eraill a chael gwybod am gyfleoedd.

OV_gif_s

Gwirfoddolwyr ifanc 14 – 25 oed

Mae 4,200 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol ym Mhowys, ac mae rhywbeth at ddant pawb, gan gynnwys y celfyddydau a drama; dawns a cherddoriaeth; iechyd a gofal cymdeithasol; siopau elusennol; chwaraeon amatur, yr amgylchedd a chadwraeth.

Hwyrach eich bod chi eisoes yn gwirfoddoli, er enghraifft, trwy godi arian ar gyfer Ffermwyr Ifainc, Plant mewn Angen neu Comic Relief; fel arweinydd ieuenctid gyda’r Sgowtiaid, y Geidiau neu’r Cadéts; neu drwy hyfforddi plant iau.

Mae llwyth o syniadau a lleoliadau gwirfoddol ar nifer o wefannau:

Gwirfoddoli Cymru - mae cannoedd o gyfleoedd ym Mhowys. Defnyddiwch eich cod post i ddysgu mwy. Hefyd gellir chwilio am gyfleoedd ar gyfer oedrannau penodol: https://powys.volunteering-wales.net/

Gwirfoddolwyr mewn Ysbytai

Hoffech chi wirfoddoli mewn ysbyty? Ydych chi'n chwaraewr tîm, gyda sgiliau cyfathrebu da a thosturi? Gallech fod yn wirfoddolwr cymorth ysbyty!

CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH

SWNIO'N DDIDDOROL?

Cysylltwch â’ch canolfan gwirfoddoli lleol neu gellir cofrestru ar-lein trwy.