Gwybodaeth gyfreithiol

Mae gwefan PAVO yn cael ei chynnal er eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi ei gweld.

Mae mynediad a defnydd y wefan hon gennych yn golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn sy'n dod i rym o ddyddiad eich defnydd cyntaf.

Ymwadiad cynnwys

Darperir yr holl wybodaeth fel rhan o'r gwasanaeth a gynigiwn ar y wefan hon. Fodd bynnag, ni all PAVO dderbyn unrhyw atebolrwydd am ei gywirdeb na'i gynnwys. Rydych chi'n dibynnu ar y wybodaeth hon ar eich menter eich hun.

Datganiad Iaith Gymraeg

Mae PAVO wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd, wrth gynnal ei fusnes cyhoeddus, yn anelu at drin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Bydd PAVO yn ceisio sicrhau bod testun craidd y wefan hon ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Polisi cysylltu tudalen

Yn cysylltu â gwefan PAVO:

 • mae croeso i chi gysylltu'n uniongyrchol â'n tudalennau gwefan PAVO
 • rhaid i'r tudalennau agor yn llawn ym mhorwr y defnyddiwr
 • ni ddylai'r tudalennau agor o fewn unrhyw ffrâm neu is-dudalen o wefan allanol
 • rhaid i chi beidio â chysylltu â chynnwys unigol ar dudalennau'r wefan hon
 • os oes cynnwys penodol yr hoffech ei gynnal ar eich gwefan eich hun, cysylltwch â ni i drafod y mater

Cysylltu o wefan PAVO:

 • Nid yw PAVO yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau allanol ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd dolenni allanol.
 • ni ddylid cymryd bod defnydd o ddolenni allanol yn ardystiad o unrhyw fath.

Hysbysiad Preifatrwydd PAVO

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) wedi ymrwymo i barchu a diogelu hawl unigolion i breifatrwydd.

Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio pryd a pham rydym yn casglu gwybodaeth bersonol am unigolion, gan gynnwys y rhai sy’n ymweld â gwefan PAVO, defnyddwyr ein gwasanaethau, y bobl a’r sefydliadau hynny rydym yn gweithio gyda nhw i ddarparu ein gwasanaethau, gan gynnwys ein cyllidwyr, a’r rhai sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau i ni . Mae hefyd yn dweud wrthych sut a pham rydym yn defnyddio'r data hwn, yr amodau y gallwn eu datgelu i eraill a sut rydym yn ei gadw'n ddiogel.

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r hysbysiad hwn o bryd i’w gilydd felly gwiriwch y dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr hysbysiad hwn.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r hysbysiad hwn a’n harferion preifatrwydd drwy e-bost at angela.owen@pavo.org.uk neu drwy ysgrifennu at PAVO, 30 Ddole Road, Llandrindod, Powys, LD1 6DF. Fel arall, gallwch ffonio 01597 822191.

Pwy ydym ni?

PAVO yw cyngor gwirfoddol sirol Powys. Ein cenhadaeth yw Helpu Sefydliadau a Gwella Bywydau Pobl. Rydym yn un o 19 o sefydliadau sy’n bartneriaid yn Nhrydydd Sector Cymru (TSSW), sef rhwydwaith cenedlaethol o gyrff seilwaith trydydd sector ledled Cymru sy’n gweithio ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i ddarparu Trydydd Sector Ffyniannus, Cynaliadwy, Llywodraethu Da, Gwirfoddoli a Dylanwadu ac Ymgysylltu Strategol.

Pa wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi, sut a pham, a gyda phwy rydyn ni'n ei rhannu?

Isod mae manylion am sut rydym yn casglu ac yn defnyddio data personol mewn amgylchiadau amrywiol. Ar gyfer pob categori o unigolion, rydym wedi nodi’r diben neu’r dibenion cyfreithlon yr ydym yn prosesu eu gwybodaeth ar eu cyfer; ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth i gysylltu â nhw am unrhyw reswm arall.

Byddwn ond yn cadw gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bo angen er mwyn cyflawni’r diben y’i casglwyd ar ei gyfer. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar y sefyllfa, ond byddwn yn dileu’r holl wybodaeth bersonol cyn gynted ag na fydd arnom ei hangen mwyach at y diben hwnnw.

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.pavo.org.uk rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr, i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol y wefan . Dim ond mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un y caiff y wybodaeth hon ei phrosesu. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan.

Lle rydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, rydym yn flaengar ynglŷn â hyn a bydd y wybodaeth yn cael ei darparu gennych chi. Rydym yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol oddi wrthych ac yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud ag ef.

Ymgeiswyr am swyddi

Mae pob rhestr fer ar gyfer swyddi yn cael ei wneud yn ddienw a byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth gyswllt ar ôl i’r broses honno gael ei chwblhau, i roi gwybod i chi a fyddwch chi’n cael cynnig cyfweliad ai peidio ac i roi gwybod i chi am ganlyniad cyfweliad. Mae hysbysiad preifatrwydd llawn wedi'i gynnwys ym mhob pecyn cais.

Os ydych am gwyno neu roi adborth i ni

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i fynd ar drywydd cwyn neu achwyniad yn unol â'n Gweithdrefn Gwyno. Rydym hefyd yn cadw cofnod o'r holl gwynion a dderbynnir a chanlyniad ymchwiliadau, gan gynnwys a yw'r gŵyn wedi'i chadarnhau ai peidio. Mae'r cofnod hwn yn cynnwys enw'r achwynydd ond nid ei fanylion cyswllt. Bydd y ffurflen gwyno gyda manylion cyswllt yn cael ei dinistrio flwyddyn ar ôl diwedd yr ymchwiliad, gan gynnwys unrhyw apêl.

Rydym yn defnyddio eich adborth i wella ein gwasanaethau a hefyd i ddangos y gwahaniaeth y mae ein gwasanaethau yn ei wneud. Nid ydym yn priodoli adborth oni bai eich bod wedi rhoi eich caniatâd penodol i ni wneud hynny. Rydym yn cadw’r holl adborth am flwyddyn ar ôl diwedd y cyfnod y mae’n berthnasol iddo, fel y gallwn ei ddefnyddio at ddibenion adrodd ac i lywio ein cynllunio ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

E-fwletin a newyddion eraill - gwybodaeth

Mae holl gysylltiadau TSSW yn cael eu storio ar system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) a byddwn wedi cysylltu â nhw i ganfod pa wybodaeth y maent am ei chael gennym ni a sut maent am ei derbyn. Cliciwch yma am fanylion .

Rydym yn defnyddio system bostio ar-lein Mailchimp i gynhyrchu a chylchredeg gwybodaeth ac mae eich cyfeiriad e-bost yn unig (dim data personol arall) yn cael ei gadw o fewn eu system, gallwch ddarllen datganiad preifatrwydd Mailchimp YMA .

Mae PAVO wedi dewis peidio â chaniatáu i Mailchimp ddefnyddio ein data ar gyfer dadansoddeg ac mae opsiwn hefyd i chi reoli eich data ymhellach (mae’r wybodaeth ar sut i wneud hyn wedi’i chynnwys yn Natganiad Preifatrwydd Mailchimp) os dymunwch wneud hynny.

Os ydych yn cyrchu ein e-fwletinau, blogiau, tudalen Facebook neu gyfryngau cymdeithasol eraill trwy wefan PAVO ni fydd gofyn i chi ddarparu unrhyw ddata personol.

Defnyddwyr Gwasanaeth

Gwasanaeth Cyfeillio Powys

Er mwyn darparu ein gwasanaeth cyfeillio mae angen i ni gael manylion cyswllt ar gyfer ein gwirfoddolwyr a chleientiaid, i baru gwirfoddolwyr â chleientiaid un i un, cadw mewn cysylltiad a threfnu gweithgareddau grŵp ac unigol. Rydym yn cadw manylion banc Gwirfoddolwyr fel y gallwn wneud taliadau treuliau (gweler ‘Y rhai sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau i ni’ isod). Rydym hefyd yn cadw gwybodaeth fwy sensitif am iechyd a lles ac amgylchiadau personol ein cleientiaid. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i sicrhau ein bod yn cymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu iechyd a lles y cleientiaid ac, ar ffurf ddienw, i adrodd i’n cyllidwyr.

Rydym yn storio'r holl wybodaeth hon yn ddiogel mewn cronfa ddata ar weinydd yn yr AEE ac yn ei rhannu â darparwr y system at ddibenion gweinyddu a chynnal a chadw systemau yn unig. Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol cyn belled â bod y cleient neu wirfoddolwr yn weithgar yn y gwasanaeth ac yn ei ddileu pan nad yw hyn yn wir mwyach.

Cysylltwyr Cymunedol

Pan fydd cleientiaid yn cael eu cyfeirio at y Tîm Cysylltwyr Cymunedol, neu'n cyfeirio ato, rydym yn casglu eu henw, cyfeiriad, rhif ffôn a gwybodaeth gwasanaeth. Gall hyn gynnwys gwybodaeth am iechyd a lles neu amgylchiadau personol cleient, y mae angen i ni ei chael i sicrhau ein bod yn gallu cyfeirio neu atgyfeirio’r cleient at y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol priodol. Rydym yn storio'r holl wybodaeth hon yn ddiogel mewn cronfa ddata ar weinydd yn yr AEE ac yn ei rhannu â darparwr y system at ddibenion gweinyddu a chynnal a chadw systemau yn unig.

Er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid, rydym yn rhannu gwybodaeth berthnasol gyda’n partneriaid ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys, i wneud yn siŵr eu bod yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau sydd o bwys iddynt. Rydym ond yn rhannu’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion i’r cleient neu lle mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Ym mhob achos, dim ond gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol awdurdodedig ym Mhowys, sy’n ymwneud â gofal uniongyrchol y cleient, sy’n defnyddio gwybodaeth.

Byddwn yn cadw enwau, cyfeiriad, rhif ffôn a gwybodaeth gwasanaeth perthnasol ein cleientiaid am 10 mlynedd, fel y gallwn cadw mewn cyswllt a hwy. Os nad ydym wedi cyfathrebu ymhellach â chleient yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn dileu’r data personol sydd gennym yn eu cylch ar ddiwedd y cyfnod hwn.

I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y mae Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Sir Powys yn prosesu gwybodaeth am gleientiaid, cliciwch yma

Cyfranogiad

Rydym yn cynnal gweithgareddau ymgysylltu amrywiol fel y gall unigolion fynegi eu barn i ni ar ystod o faterion lleol a chenedlaethol. Rydym yn dod â’r adborth hwn i sylw’r bobl briodol, fel y gellir ei ddefnyddio i helpu i wella ein gwasanaethau ein hunain a hefyd y gwasanaethau a ddarperir gan gyrff statudol, megis y cyngor lleol a’r bwrdd iechyd, a hefyd y gwasanaethau Cymreig. Llywodraeth.

Mae'r adborth hwn fel arfer yn ddienw a beth bynnag ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei hanfon ymlaen at y darparwyr gwasanaeth amrywiol rydym yn ei rhannu â nhw. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd angen i ni ofyn am fanylion cyswllt neu wybodaeth bersonol arall, er enghraifft pan fydd angen gwybodaeth banc arnom fel y gallwn dalu treuliau i gynrychiolwyr y trydydd sector (gweler 'Y rhai sy'n darparu nwyddau a gwasanaethau i ni', isod). ), neu pan fyddwn yn gofyn am gyfeiriad e-bost fel y gallwn gael rhagor o fanylion i'n galluogi i fynd ar drywydd pryderon a godwyd (gweler 'Os ydych am gwyno neu roi adborth i ni' uchod).

Pobl a sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw i ddarparu ein gwasanaethau, gan gynnwys ein cyllidwyr

Fel aelod o TSSW, rydym yn defnyddio CRM a rennir i storio manylion y rhai rydym yn gweithio gyda nhw yn y trydydd sector, y sector statudol a'r sector preifat (cliciwch yma am ragor o wybodaeth) yn ogystal ag unigolion sy'n byw ym Mhowys. Bydd hyn yn cynnwys cyfeiriadau e-bost gwaith, sy’n ddata personol, yn ogystal â rhai cyfeiriadau e-bost personol a manylion y rhyngweithio amrywiol a gawn gyda’r unigolion hyn a, lle bo’n berthnasol, y sefydliadau y maent yn gweithio iddynt.

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i'n galluogi i ddarparu ein gwasanaethau'n effeithiol ac yn effeithlon. Rydym yn adolygu’r data ar ein CRM yn rheolaidd ac yn ei ddiweddaru neu’n ei ddileu yn ôl yr angen. Dim ond pan fydd gennym eu caniatâd penodol i wneud hynny y byddwn yn anfon gwybodaeth farchnata uniongyrchol at ein cysylltiadau.

Rydym hefyd yn cadw ar y CRM a rennir fanylion y rhai sy'n mynychu ein cyrsiau hyfforddi, gan gynnwys manylion yr hyfforddiant a fynychwyd ac unrhyw achrediadau a gyflawnwyd, at ddibenion monitro. Yn achos hyfforddiant MiDAS rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddarparu dogfennaeth gysylltiedig, cyfathrebu diweddariadau cysylltiedig â MiDAS a monitro a gwerthuso cynllun MiDAS.

Pan fyddwch yn mynychu un o'n cyrsiau gofynnir i chi lenwi ffurflen werthuso sydd hefyd yn gofyn a ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi mewn perthynas â hyfforddiant PAVO arall. Os byddwch yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn hyn o beth, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar y CRM. Gallwch dynnu'r caniatâd hwn yn ôl unrhyw bryd drwy e-bostio training@pavo.org.uk.

Y rhai sy'n darparu nwyddau a gwasanaethau i ni

Er mwyn prosesu a gwneud taliadau mae'n rhaid i ni ddefnyddio rhai neu'r cyfan o'r manylion a roddwyd i ni, gan gynnwys enw cyswllt ac e-bost, cyfeiriad a manylion banc. Mewn rhai achosion bydd hyn yn wybodaeth bersonol. Lle mae hyn yn wir, byddwn yn prosesu’r wybodaeth yn gyfreithlon ac mewn ffordd sy’n parchu ac yn diogelu hawl unigolion i breifatrwydd. Rydym yn storio'r holl wybodaeth hon yn ddiogel mewn cronfa ddata ar weinydd yn yr AEE. Rydym yn ei rannu â darparwr y system at ddibenion gweinyddu a chynnal a chadw systemau yn unig.

Byddwn yn adolygu ein cyfriflyfr gwerthiant yn flynyddol ac yn dileu manylion unrhyw un nad ydym wedi gwneud taliad iddynt o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth?

Mae gennym fesurau gweinyddol, technegol a chorfforol ar waith, ar ein gwefan ac yn fewnol, sydd wedi’u cynllunio i warchod yn erbyn a lleihau’r risg o golli, camddefnyddio neu brosesu neu ddatgelu’r wybodaeth bersonol sydd gennym heb awdurdod.

Lle mae gwybodaeth yn cael ei storio ar weinyddion, maent wedi'u lleoli o fewn yr AEE. Os na fydd hyn yn wir, byddwn yn sicrhau bod trefniadau cytundebol safonol a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar waith.

Eich hawliau

Mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Mae rhain yn:-

 • hawl mynediad i gopi o’r wybodaeth sydd yn eich data personol
 • hawl i wrthwynebu prosesu sy'n debygol o achosi neu sy'n achosi niwed neu drallod
 • hawl i atal prosesu ar gyfer marchnata uniongyrchol
 • hawl i wrthwynebu i benderfyniadau gael eu gwneud drwy ddulliau awtomataidd
 • hawl dan rai amgylchiadau i gael data personol anghywir wedi’i gywiro, ei rwystro, ei ddileu neu ei ddinistrio
 • hawl i hawlio iawndal am iawndal a achosir gan dorri’r Ddeddf Diogelu Data.

Gallwch ddarllen mwy am yr hawliau hyn yma.

Cwcis

I lawer o ymwelwyr â’n gwefan nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Weithiau mae hyn yn golygu gosod symiau bach o wybodaeth ar eich dyfais, fel eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau bach a elwir yn gwcis.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw ddata sy'n benodol i unigolyn, fel bod eich preifatrwydd yn parhau i gael ei ddiogelu. Nid ydynt yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost, ac nid ydynt ychwaith yn dweud wrthym pwy ydych chi.

Rydym yn defnyddio cwcis i fonitro ein gwefan, ei defnydd gan gynnwys niferoedd ymwelwyr a golygfeydd tudalennau. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i wella eich profiad defnyddiwr tra ar ein gwefan, gan gynnwys:

 • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi roi'r un wybodaeth yn ystod un das
 • gan nodi eich bod wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair felly mae angen i chi ei nodi ar gyfer pob tudalen rydym yn y papur bwyd

Sut alla i atal cwcis a pha effaith fydd hyn yn ei chael?

Gallwch atal cwcis rhag cael eu defnyddio ar eich cyfrifiadur trwy ffurfweddu eich porwr i beidio â'u derbyn. Fodd bynnag, er mwyn cael y defnydd gorau o'n gwefan, bydd angen i chi alluogi cwcis. Cyfeiriwch at gyfleuster 'help' eich porwr i gael gwybodaeth am sut i alluogi ac analluogi cwcis.

Os yw cwcis eisoes ar eich system, gallwch eu dileu - Am ragor o wybodaeth am gwcis a dileu cwcis ewch i:

http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies. Byddwch yn ymwybodol y gall dileu rhai cwcis arwain at anawsterau wrth lywio o gwmpas gwefannau.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu i drafod yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, i arfer eich hawliau neu i roi adborth neu i wneud cwyn am y defnydd o’ch gwybodaeth, cysylltwch â:-

Angela Owen,Pennaeth Gwasanaethau Mewnol

PAVO, Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, Powys, SY16 2EH

angela.owen@pavo.org.uk

01597 822191

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynhttps://ico.org.uk/ am wybodaeth, cyngor neu i wneud cwyn.