Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion

Mae PAVO yn croesawu adborth am ei wasanaethau. Gall hyn fod yn sylw cyffredinol, yn ganmoliaeth am y gwasanaeth neu'r gweithiwr neu'n awgrymiadau ar sut i wella pethau. Defnyddiwch ein Ffurflen Cysylltu â Ni isod i anfon eich adborth atom.

csm_comments___complaints_5e3d95af77

Mae PAVO eisiau darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n haelodau a'r trydydd sector ym Mhowys ac rydym wedi ymrwymo i wella'n barhaus.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall fod adegau pan aiff pethau o chwith. Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym pan fydd hyn yn digwydd fel y gallwn ymdrin â'r broblem yn gyflym. Os yw’r mater sy’n peri pryder i chi yn rhywbeth yr ydych yn teimlo sydd angen dull mwy ffurfiol nag anfon neges atom, rydym yn eich annog i ddefnyddio ein trefn gwyno isod.

Mae adborth wir yn ein helpu i wella ansawdd ein gwaith!

Trefn Gwyno PAVO

Os ydych yn anhapus ag unrhyw un o’n gwasanaethau, mae PAVO yn ymrwymo i ddelio’n gyflym ac yn effeithiol â’r mater:

  • Yn gyntaf, cysylltwch ag unrhyw aelod o staff i weld a ellir datrys y broblem i'ch boddhad. Bydd staff PAVO yn gwneud popeth o fewn eu gallu i unioni pethau, gan gynnwys adolygu gweithdrefnau i atal problemau rhag digwydd eto.
  • Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb, efallai y byddwch am fwrw ymlaen â chwyn ffurfiol. Dylid gwneud cwynion ffurfiol ar y ffurflen gwyno isod a byddant yn mynd at yr Uwch Swyddog Gwasanaethau Mewnol, a fydd yn cydnabod eu bod wedi'u derbyn ar ôl dychwelyd.
  • Bydd yr Uwch Swyddog Gwasanaethau Mewnol yn cyfeirio’r gŵyn at aelod priodol o’r Uwch Dîm Rheoli, a fydd yn ymchwilio i’r materion a godwyd ac yn rhoi ymateb ysgrifenedig PAVO o fewn 28 diwrnod i dderbyn y gŵyn wreiddiol.
  • Os teimlwch nad yw'r ymateb hwn yn dderbyniol, mae gennych hawl i ofyn i'r mater gael ei gyfeirio i'w adolygu at berson uwch o fewn PAVO. Gall hwn fod y Cadeirydd, Ymddiriedolwr neu'r Prif Weithredwr fel y bo'n briodol. Byddwch yn cael eich hysbysu'n ysgrifenedig, o fewn 28 diwrnod i'r cais am adolygiad, o'i ganlyniad.
  • Os ydych yn dal yn anfodlon, byddwch hefyd yn cael gwybod am ffyrdd y gallwch fynd â'r mater ymhellach.

Gwneud Cwyn

Polisi a Gweithdrefn Gwyno PAVO

Contact our team.

Llandrindod Wells Office
Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF
Newtown Office
Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.