Partneriaeth Anableddau Byw'n Dda

Mae Partneriaeth Anabledd Byw'n Dda yn is-bartneriaeth o'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.

csm_disability_2_2d55fe34dc

Swyddogaeth

Mae’r Bartneriaeth Anabledd Byw’n Dda yn gyfrifol am fwrw ymlaen â gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i gryfhau a thrawsnewid gwasanaethau i bobl ag anableddau ym Mhowys fel y nodir yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys. Yn benodol, i wella lles pobl ag anableddau ac i helpu i sicrhau bod pobl yn aros yn annibynnol cyhyd â phosibl.

Mae'r bartneriaeth hefyd yn gweithredu nifer o is-grwpiau, sy'n cynnwys gwasanaethau'r Trydydd Sector yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau. Mae rhain yn:

  • Fforwm Ymgysylltu ag Anabledd Corfforol a Nam ar y Synhwyrau (PDSL).
  • Fforwm Ymgysylltu Anabledd Dysgu
  • Colli Clyw a Cholled Golwg

Aelodaeth

  • Cyngor Sir Powys
  • Tîm Iechyd Cyhoeddus Powys
  • PAVO

PAVO/Cynrychiolaeth y Trydydd Sector:

Sharon Healey  (Pennaeth Iechyd, Lles a Phartneriaethau PAVO)

Amserlen Cyfarfodydd: bob dau fis.