Gwerthoedd a gwerth y trydydd sector: Cydweithio â’r sector statudol i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Bevan Commission logo

Mewn adroddiad a ryddhawyd yr wythnos diwethaf, ystyriodd Comisiwn Bevan y pwyntiau cyswllt rhwng y sector statudol a’r trydydd sector a’r potensial ar gyfer cydweithredu mwy effeithiol i gyflawni canlyniadau iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae hyn yn seiliedig ar sgyrsiau parhaus gyda’r cyhoedd sy’n datgelu awydd cryf am newid radical, gan gynnwys mwy o bwyslais ar atal ac ymyrraeth gynnar.

Mae’r adroddiad yn nodi pum argymhelliad eang a fydd yn helpu i wireddu gwasanaeth iechyd sy’n addas ar gyfer y dyfodol. 

1 Sicrhau deialog gynnar a chyson rhwng yr holl bartïon perthnasol, i alluogi atebion cydweithredol, gwasanaethau integredig a sicrhau y gellir defnyddio’r holl asedau ac adnoddau sydd ar gael i gyflawni canlyniadau blaenoriaeth. 

2 Gwneud defnydd o seilwaith presennol y trydydd sector a chryfhau rhwydweithiau presennol. 

3 Diogelu a blaenoriaethu buddsoddiad yn y meysydd canlynol. Dyma lle gall y trydydd sector wneud y cyfraniadau mwyaf arwyddocaol: presgripsiynu cymdeithasol; ysbyty i gartref; ymyrraeth gynnar; cyd-gynhyrchu; mynd i’r afael ag anghydraddoldebau; arloesi; darpariaeth integredig. 

4 Cadw at God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector. 

5 Datblygu dull cenedlaethol, ‘system gyfan’ i fonitro’r gwasanaethau a ddarperir gan y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn erbyn blaenoriaethau strategol ac ariannu.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.