Ymrwymiad i leisiau pobl ifanc

Daeth plant ysgolion cynradd at ei gilydd yr wythnos yma (dydd Mawrth, 26 Mehefin) i siarad am faterion sydd o bwys iddyn nhw.

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Dweud eich Dweud' ym Mhlas Gregynog ger Y Drenewydd gyda phobl ifanc rhwng wyth ac un ar ddeg oed yn mynychu. Daeth plant o dros 80 o ysgolion cynradd yng ngogledd Powys i fynegi barn ar faterion megis iechyd, yr amgylchedd, diogelwch a dysgu.

Ymunodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys â Chabinet Cyngor Sir Powys yn y digwyddiad i ddangos eu hymrwymiad i hawliau pobl ifanc wrth i'r cabinet lofnodi'r 'Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol'.

Soniodd disgyblion Lillie Morris ac Annabel Quance o Ysgol Bro Cynllaith, Llansilin am beth oedden nhw'n ei feddwl o'r Diwrnod Dweud eich Dweud. Dywedodd Lillie: "Rôn i'n ei gweld hi'n ddefnyddiol i ddeall mwy am fwyta'n iach ac yfed digon o ddŵr."

Dywedodd Annabel: "Roedd yr ysgol goedwig yn ddifyr oherwydd i ni gael cyfle i siarad am yr hyn rydym yn ei fwynhau a gwneud ffrâm rewi a sefyll yn stond. Hefyd dysgon ni am bwysigrwydd peidio â thaflu ysbwriel yn y wlad a glanhau ar ôl eich ci!"

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Roedd hi'n fendigedig gweld cymaint o bobl ifanc yn dod at ei gilydd i drafod yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

"Mae'n dda o beth ein bod yn manteisio ar y cyfle yma i lofnodi'r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol fel Cabinet, gyda phobl ifanc a'n partneriaid yn bresennol. Mae hwn yn rhan o'n hymrwymiad corfforaethol i sicrhau ein bod yn flaengar yn y ffordd rydym yn cynnwys plant a phobl ifanc yn y gwasanaethau sy'n effeithio arnyn nhw.

"Mae'r Siarter yn rhan o'n hymrwymiad i fabwysiadu dulliau o weithio sy'n seiliedig ar hawliau plant. Roedd hi'n bleser cwrdd â phobl ifanc yn y Diwrnod Dweud eich Dweud. Rhaid i ni fod yn greadigol ynghylch sut rydym yn cynnwys pobl ifanc a rhoi gwerth ar eu barn i'n helpu i lunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd Cyfarwyddwraig Weithredol Nyrsio a chyd-gadeirydd partneriaeth 'Dechrau'n Dda' Powys, Rhiannon Beaumont-Wood: "Rhaid i ni sicrhau bod llais plant a phobl ifanc yn llywio penderfyniadau sy'n cael effaith arnyn nhw nawr ac yn y dyfodol. Byddwn ni'n gwneud yn siŵr bod hyn yn digwydd yn ein gwaith beunyddiol trwy ein Rhaglen Dechrau'n Dda a'n Strategaeth Iechyd a Gofal. Rhaid i ni gynnwys pobl ifanc yn ein gwasanaethau, ac ymrwymo i arwyddair y bobl hynny yn ein cymunedau "dim byd amdanon ni hebddon ni!"

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys: "Mae popeth rydym yn ei wybod yn dangos pan mae pobl yn cymryd rhan lawn yn y penderfyniadau am bethau sydd o bwys iddyn nhw mae'n arwain at welliannau mwy a chynt. Mae hyn yr un mor bwysig i blant a phobl ifanc ag y mae i garfannau oedran eraill. Rwyf wrth fy modd ein bod yn rhoi'r egwyddor hwn ar waith ym Mhowys trwy gynnal dyddiau 'Dweud eich Dweud' ac mewn dulliau eraill."

Cynhaliwyd y Diwrnod Dweud eich Dweud ar ran Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys. Hefyd cafwyd cefnogaeth gan ysgolion ac ymarferwyr ar draws y Cyngor, y Bwrdd Iechyd, PAVO, Cais - y gwasanaeth cymorth camddefnyddio sylweddau, a'r asiantaeth i ofalwyr ifanc, Credu.

Where to find us

Llandrindod Wells Office

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Newtown Office

Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Get in touch

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending