Swyddog Datblygu'r Gymraeg - Prosiect Cynnig Rhagweithiol / Welsh Language Development Officer - Active Offer Project

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Rôl Swyddog Datblygu’r Gymraeg ar gyfer y prosiect Cynnig Rhagweithiol yw cefnogi grwpiau a sefydliadau ar eu taith i ddarparu gwasanaeth dwyieithog.

* * * * *

Fluency in Welsh is essential for this post. The role of the Welsh Language Development Officer for the Active Offer project is to support groups and organisations in their journey to delivering a bilingual service.

* * * * *

Cyfnod Penodol (hyd at ddiwedd Mawrth 2023 - parhad yn dibynnu ar gyllid)

Cyflog: £21,208 am 28 awr yr wythnos (£26,511 pro rata am 35 awr yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfeydd PAVO Y Drenewydd / Llandrindod / Cartref (gweithio gartref yn ystod Covid)

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Rôl Swyddog Datblygu’r Gymraeg ar gyfer y prosiect Cynnig Rhagweithiol yw cefnogi grwpiau a sefydliadau ar eu taith i ddarparu gwasanaeth dwyieithog.

Mae’r Cynnig Rhagweithiol yn un o ofynion polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal, Mwy Na Geiriau. Ei nod yw sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch yn Gymraeg heb i'r defnyddiwr gwasanaeth orfod gofyn amdano.

Mae llawer o grwpiau a sefydliadau ym Mhowys naill ai’n methu neu ddim yn gweld y budd o gynnig eu gwasanaethau yn Gymraeg. Rôl y Swyddog Datblygu yw cefnogi grwpiau a sefydliadau ar eu taith i gyflwyno’r Cynnig Rhagweithiol trwy gymryd camau bach tuag at nod mwy. Gall hyn fod mor syml ag amlygu manteision cynnig gwasanaethau yn y Gymraeg, darparu hyfforddiant pwrpasol i grwpiau a sefydliadau neu roi Cynlluniau Gweithredu ar waith i gefnogi’r grwpiau a’r sefydliadau ar eu taith.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner Dydd, Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Cynhelir y cyfweliadau: 16 Mawrth 2022

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ewch i: https://www.pavo.org.uk/help-for-organisations/the-active-offer.html

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais CLICIWCH YMA

*  *  *  *  *

Fixed Term (to end of March 2023 - continuation dependent on funding)

Salary: £21,208 for 28 hours per week (£26,511 pro rata for 35 hours per week)

Base:  PAVO Offices Newtown / Llandrindod Wells / Home based (home-working during Covid)

Fluency in Welsh is essential for this post.

The role of the Welsh Language Development Officer for the Active Offer project is to support groups and organisations in their journey to delivering a bilingual service. 

The Active Offer is a requirement of Welsh Government’s policy for health and care services, More Than Just Words. It aims to ensure that services are accessible in Welsh without the service user having to ask for it. 

Many groups and organisations in Powys are either unable to, or don’t see the benefit in offering their services in Welsh. The role of the Development Officer is to support groups and organisations on their journey to delivering an Active Offer by making small steps towards a larger goal. This can be as simple as highlighting the benefits of offering services in the Welsh Language, providing bespoke training to groups and organisations or putting Action Plans in place to support the groups and organisations on their journey. 

Closing date for applications:  12.00pm Tuesday 8 March 2022

Interviews will be held:  16 March 2022

For more information about the Active Offer project visit:  https://www.pavo.org.uk/help-for-organisations/the-active-offer.html

For more information and to apply CLICK HERE

 

 

Where to find us

Llandrindod Wells Office

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Newtown Office

Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Get in touch

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity