PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL A LLES YM MHOWYS – CYFRANNU

Yr hyn a wnawn

Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 mae rôl y trydydd sector yn fwy a mwy pwysig fel rhan o dîm integredig ochr yn ochr â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.

Mae'r Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol (RhIGC) yn hwyluso llais mudiadau'r trydydd sector

Mae gwaith y Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn digwydd o fewn cyd-destun Cynllun Ardal Strategaeth Iechyd a Gofal a Chynllun Lles Cynghorau Dyfodol.

Ymuno â'r Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu:

  • Newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion pwysig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Cyfleoedd i gyfrannu sylwadau personol a rhai pobl sy'n derbyn cymorth gennych ar wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol - rhai cyfredol a'r dyfodol
  • Cyfleoedd rhwydweithio gyda mudiadau eraill o fewn y trydydd sector a gyda phartneriaid allweddol.
  • Catalydd ar gyfer cydweithio ymhlith asiantaethau i ddiwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol wrth iddynt newid

I weld

I ymuno â'r Rhwydwaith, dylid anfon e-bost at: ruth.middleton@pavo.org.uk

 

Uwch Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Freda Lacey

Gweinyddwr y Blog - Ruth Middleton

 

Senior Health & Social Care Facilitator - Freda Lacey

Admin Support Officer & Blog Administrator - Ruth Middleton

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Check out the @PAVOtweets Health and Social Care blog detailing volunteering opportunities with @MacmillanCymru and… twitter.com/i/web/status/1…

Mae gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol yn awr yn cael ei rhannu rhwng @InfoEngine1 cro… twitter.com/i/web/status/1…

Information about relevant third sector organisations and services is now being shared between third sector databas… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru