PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Prosiect Sgiliau'r Trydydd Sector

Cefndir y Prosiect

Mae gennym dystiolaeth anecdotaidd bod angen lleihau proffil oedran cyrff ymddiriedolwyr a mynd i'r afael â bylchau mewn perthynas â sgiliau neilltuol.

 • O ganlyniad i weithio gyda grwpiau, rydym yn ymwybodol o:
 • Anawsterau o ran recriwtio ymddiriedolwyr yn gyffredinol
 • Anawsterau o ran recriwtio ymddiriedolwyr iau
 • Yr angen ar gyfer unigolion mwy medrus i wasanaethu ar fyrddau ymddiriedolwyr
 • Problemau ynghylch cadw ymddiriedolwyr

Nod y prosiect

Ymchwil a chasglu tystiolaeth o'r angen mewn perthynas â'r bylchau mewn gwybodaeth/sgiliau sy'n bodoli yn y sector yw man cychwyn y prosiect. Er enghraifft, Ymddiriedolwyr dan 50 oed. Faint sy'n bodoli ac oes angen mwy?

Nod y prosiect yw cryfhau byrddau drwy helpu recriwtio ymddiriedolwyr a mentoriaid newydd i'r sector sy'n meddu ar y sgiliau a nodwyd yn yr ymchwil cychwynnol.

Y nod yw cefnogi'r unigolion a'r grwpiau/sefydliadau hyn gyda hyfforddiant a chefnogaeth i helpu cadw ymddiriedolwyr a/neu fentoriaid newydd.

Ystyried bod yn ymddiriedolwr neu fentor?

Ydych chi:

 • Yn meddu ar sgil neu wybodaeth neilltuol all fod o fudd i eraill
 • Yn awyddus i gael mynediad at gymorth ar-lein
 • Am gael hyfforddiant
 • Am feithrin sgiliau newydd a dysgu gwybodaeth newydd gan eraill
 • Am wella'ch CV

Sut gall mudiadau fod yn rhan o’r prosiect?

 • Lle nodwyd bylchau mewn sgiliau, bydd y prosiect yn ceisio eu paru gyda mentor a/neu ymddiriedolwr newydd sy'n meddu ar y sgiliau perthnasol.
 • Os oes lleoedd gwag ar gael, byddwn yn helpu cael hyd i unigolyn addas ar gyfer y rôl dan sylw.
 • Os oes gennych dasg tymor byr penodol lle mae angen cymorth a chefnogaeth, nod y prosiect yw cael hyd i fentoriaid arbenigol sy'n gallu rhoi cyngor i'r sefydliad a helpu cael hyd i ateb.
 • Bydd pob ymddiriedolwr a mentor newydd yn derbyn hyfforddiant. Fodd bynnag, os oes gennych ymddiriedolwyr ar eich bwrdd eisoes fyddai'n hoffi derbyn hyfforddiant neu sydd am loywi eu gwybodaeth, gallwn drefnu hyn. (Codir tâl fesul pen ar gyfer hyfforddiant)

Am fwy o wybodaeth, neu i gyfrannu, cysylltwch â:
Melissa Townsend

Swyddog Sgiliau Trydydd Sector Gwirfoddol

Ebost: melissa.townsend@pavo.org.uk
Rhif ffôn: 01597 822191

Sut bydd y prosiect yn helpu?

 • Bydd Byrddau'n cael eu hatgyfnerthu
 • Bydd grwpiau/sefydliadau'n ychwanegu sgiliau newydd
 • Cynyddu gwybodaeth
 • Cymorth a chyngor
 • Bydd unigolion a grwpiau'n elwa

Ar gyfer pwy mae’r prosiect?

 • Gall unrhyw un dros 18 oed fod yn Ymddiriedolwr
 • Bydd cyfle i unigolion 16+ gael hyfforddiant ar baratoi i fod yn aelod o Fwrdd
 • Unrhyw fudiad Trydydd Sector ym Mhowys lle mae angen ymddiriedolwyr neu fentoriaid newydd
 • Unigolion sy'n gweithio yn y sector busnes/statudol fyddai'n hoffi rhannu eu gwybodaeth a sgiliau

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Thanks to Nick & Melissa & all who participated in today's webinar. twitter.com/PowysVolCentre…

Do you have #skills you could use to support groups by becoming a @PAVOtweets #Mentor? You can support organisati… twitter.com/i/web/status/1…

Please book on to our FREE webinar for trustees twitter.com/PowysVolCentre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru