PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

PAVO yn cefnogi Mentrau Cymdeithasol

Rydym yn darparu:

 • Gwybodaeth - Cychwyn menter (Gwybodaeth ar strwythurau),
 • Cefnogi grwpiau i ystyried - Menter gymdeithasol: a yw'n addas i chi?
 • Mentora a chymorth - i sefydlu strwythur sy'n bodloni anghenion y grŵp
 • Arweiniad ar ddatblygu prosiect
 • Cefnogaeth i lunio cynllun busnes
 • Cymorth ariannu - cymorth i ddatblygu sgiliau i lunio ceisiadau, ac i reoli a monitro cyllid
 • Cefnogaeth gyda chodi arian, TGCh, digwyddiadau ac ati.
 • Cymorth gyda cheisiadau Tendro
 • Llunio neu ddiwygio dogfennau llywodraethu
 • Llunio polisïau a gweithdrefnau (popeth o gydraddoldeb i amddiffyn)
 • Polisïau enghreifftiol (popeth o gydraddoldeb i amddiffyn)
 • Cymorth i ddeall jargon
 • Cymorth i ymgysylltu â'r gymuned a/neu ddefnyddwyr gwasanaethau
 • Hyfforddiant pwrpasol
 • Mynediad at hyfforddiant
 • Cyngor ar wirfoddoli
 • Digwyddiadau estyn allan (bach)
 • Hwyluso tasgluoedd amlasiantaeth ar gyfer mentrau cymdeithasol potensial

CYNGHRAIR MENTRAU CYMDEITHASOL CANOLBARTH CYMRU

PAVO sy'n hwyluso CMCCC, ond Mentrau Cymdeithasol Powys sy'n ei lywio.

Ei nod yw:

1. Cynnig llais / cyfrwng lobïo

2. Dangos gwerth Mentrau Cymdeithasol ym Mhowys

3. Cynnig cyfle rhwydweithio, rhannu / cyfnewid gwybodaeth

4. Hyrwyddo cyfleoedd masnachu ar gyfer a rhwng mentrau cymdeithasol

5. Dangos y ffordd

6. Hyrwyddo a chefnogi cynaladwyedd busnesau

Cynhelir cyfarfod bob chwarter mewn Menter Gymdeithasol wahanol, a'r Fenter honno sy'n Cadeirio'r cyfarfod. Mae PAVO yn cynnig cymorth i gydlynu'r Gynghrair.

Os hoffech ymaelodi â'r Gynghrair, cysylltwch â Claire Sterry ar 01597 822191 neu drwy e-bostio claire.sterry@pavo.org.uk os gwelwch yn dda.

Y Blog Masnachu a Mentrau Cymdeithasol

http://ptssocialenterpriseandtrading.blogspot.com/

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Desg Gymorth PAVO ar 0845 009 3288 neu drwy ebostio: info@pavo.org.uk neu gellir clicio yma

Y Blog Ariannu

http://pavofundingnews.blogspot.com/

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Thanks to Nick & Melissa & all who participated in today's webinar. twitter.com/PowysVolCentre…

Do you have #skills you could use to support groups by becoming a @PAVOtweets #Mentor? You can support organisati… twitter.com/i/web/status/1…

Please book on to our FREE webinar for trustees twitter.com/PowysVolCentre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru