PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Development Officers from Wales meet Development officers from Uganda!

Development Officers from Wales meet Development officers from Uganda and find their work has more similarities than difference.

Joachim Watuwa and Patrick Kutosi work with groups to develop small co-operatives with coffee farmers in the Mount Elgon area of Uganda

 

 

Datblygu Cymunedol

Mae'r tîm o Weithwyr Datblygu sydd gan PAVO yn darparu cefnogaeth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol ar y materion ymarferol sy'n eu hwynebu wrth iddynt ddatblygu.

Mae ein Gweithwyr Datblygu yn gweithio'n uniongyrchol gydag ymddiriedolwyr a staff grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol unigol, gan ddarparu cefnogaeth i'w helpu i lwyddo i gyrraedd eu nodau.

Mae'r gefnogaeth yma'n amrywio o gymorth ac arweiniad wrth sefydlu grwp neu fudiad o'r newydd; i'ch cynorthwyo i ddatblygu gweithgareddau a phrosiectau grwp sydd eisoes yn bodoli; ac os oes angen, helpu'r grwp i ddirwyn ei weithgareddau i ben.

Gallwn ddarparu gwybodaeth, arweiniad, a chefnogaeth ar ystod eang o faterion, gan gynnwys:

 • Cyngor a chefnogaeth ariannol i'ch helpu datblygu'r sgiliau i lunio ceisiadau ariannol
 • Arweiniad ar ddatblygu eich prosiect
 • Cynllunio busnes a datblygu strategaethau cyllido
 • Paratoi diwygiad i ddogfennau llywodraethu
 • Cofrestru fel elusen
 • Datblygu polisïau a gweithdrefnau
 • Ymgysylltu â'ch cymuned a defnyddwyr eich gwasanaethau
 • Hyfforddiant
 • a llawer mwy.......

Adborth gan grwpiau ar y gefnogaeth gan Dîm Datblygu Cymunedol PAVO:

 • "Cyngor cadarn fydd yn ddefnyddiol i'r gymuned a'r pwyllgor"
 • "Trafodaeth agored a chlir ynghylch cofrestru fel elusen. Defnyddiol iawn, cefnogol iawn, ac yn hawdd cysylltu â nhw."
 • "Yn helpu i droi'r syniadau yn weithredoedd llai - y gallaf ddelio â hwy gam wrth gam"

Os oes angen cymorth ar eich grwp cymunedol neu fudiad gwirfoddol i ddatblygu ei hunan neu ei weithgareddau, croeso i chi gysylltu â Desg Gymorth PAVO yma neu drwy ffonio 0845 009 3288.

Fel arall, gellir cysylltu â ni drwy'r post: PAVO,  Uned 30 Ystâd Ddiwydiannol Heol Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DF.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

There are two Mid Wales Dance Academy Showcase performances taking place today, one at 2pm and one at 5pm. Good luc… twitter.com/i/web/status/1…

Wonderful to realise we live on the doorstep of one of wonders of Wales in #Llandeilo : Dinefwr white cattle. Very… twitter.com/i/web/status/1…

Clycwch clywch! Hear hear! Author of Ecclesiastes, writing c950 BCE, stated there is nothing new under the sun. civilsociety.co.uk/news/paul-stre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru