PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Mae gan PAVO gyfres o daflenni gwybodaeth sy'n delio gydag agweddau gwahanol ar ariannu a gellir eu lawrlwytho yma. Maent yn cynnwys:

 • Gwneud cais am gyllid
 • Datblygu strategaeth codi arian
 • Cyllid Corfforaethol
 • Ariannu ffynonellau ar gyfer ... (yr amgylchedd, adeiladau cymunedol, chwaraeon a mwy)

Mae taflenni gwybodaeth eraill ar agweddau ar rheoli arian fydd o fudd efallai wrth ystyried eich ffynonellau arian. Gellir eu lawrlwytho yma. Mae hyn yn cynnwys:

 • Adennill costau llawn
 • Sefydlu cyllideb
 • Cronfeydd wrth gefn

Hefyd, efallai y cewch hyd i wybodaeth sydd o ddiddordeb ym maes rheoli asedau yma

 • Tir
 • Adeiladau
 • TG
 • Eiddo deallusol

Ceir hyd i restr gyflawn o'r Taflenni gwybodaeth sydd ar gael i'w lawrlwytho yn yr adran Cymorth 

Egluro Bond Effaith Gymdeithasol, Mentrau Cymdeithasol a Throsglwyddo Asedau

Gyda chyllid yn mynd yn anoddach i'w ganfod o hyd mae pobl yn dechrau edrych ar beth arall sydd ar gael. Yn aml, mae'r geiriau a ddefnyddir yn cymryd yn ganiataol ein bod gyd yn gwybod yn union beth a olygir. Mae'r ddogfen isod yn egluro'r diffiniadau canlynol:

 • Bond Effaith Gymdeithasol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Trosglwyddo Asedau

Cliciwch yma i weld y ddogfen.

Trosglwyddo Asesau

Mae gan PAVO ddewislen o gefnogaeth ar gyfer trosglwyddo asedau sy'n cynnig ystod o gymorth ac arweiniad i chi os yw eich sefydliad yn ceisio meddianu tir neu eiddo gan sefydliad arall.

Os nad ydych yn gallu lawrlwytho'r dogfennau yma, a byddech yn hoffi derbyn copi caled, mae croeso i chi gysylltu â ni  [yma.]

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Thanks to Nick & Melissa & all who participated in today's webinar. twitter.com/PowysVolCentre…

Do you have #skills you could use to support groups by becoming a @PAVOtweets #Mentor? You can support organisati… twitter.com/i/web/status/1…

Please book on to our FREE webinar for trustees twitter.com/PowysVolCentre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru