Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yn dymuno penodi Swyddog Datblygu Trydydd Sector – (Canolfannau Cymunedol)

37 awr yr wythnos Cyflog: £25,012 y flwyddyn (Tymor Sefydlog o 12 Mis)

 

Swyddfa: Swyddfeydd FLVC, CORLAN Yr Wyddgrug a/neu weithio o adref (yn unol â chanllawiau diogelwch y llywodraeth) – bydd gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni gwaith allgymorth ledled Sir y Fflint (a theithio ledled Gogledd Cymru o bryd i’w gilydd, fel bo’r angen).

Rôl: Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith cydlynu a chynnal prosiect newydd 3AAA (Ail-gychwyn, Ail-gydio, Adfer) FLVC i gefnogi canolfannau cymunedol a gwasanaethau cefnogaeth allgymorth mewn adeiladau cymunedol. Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod dan glo lacio (o 2021), bydd deiliad y swydd yn cefnogi Ymddiriedolwyr, Staff a chefnogwyr gwirfoddol i ail-agor / addasu defnydd eu canolfannau. Bydd disgwyl hefyd i ddeiliad y swydd fynd ati i gynllunio bod yr Adeiladau Cymunedol yn cynnig yr un gwasanaethau, cyn dyfodiad y pandemig Covid 19, unwaith eto. Bydd y gwasanaeth yn cefnogi grwpiau Trydydd Sector (sydd ynghlwm â chynnig gwasanaethau mewn canolfannau cymunedol) drwy wneud y canlynol

 Cynnig cefnogaeth i adolygu a gwella gweithrediadau a gweithdrefnau ynghlwm â’u gwaith (e.e. llywodraethu, iechyd a diogelwch, diogelu ac ati).

 Cynnig hyfforddiant am ddim ynghylch materion allweddol i gefnogi gwasanaethau diogel ac effeithiol mewn adeiladau cymunedol (Neuaddau Pentref, Canolfannau Cymunedol, Hybiau Trydydd Sector)

 Cefnogi canolfannau cymunedol i fanteisio ar dechnoleg ddigidol er mwyn ategu at eu gwaith  Hyrwyddo a chefnogi defnydd o’n neuaddau cymunedol arbennig ynghyd ag adeiladau eraill y mae modd eu defnyddio i gynnal gweithgareddau lles, cadw’n heini ac addysg yn y gymuned

 Datblygu Fforwm Rhwydweithio i Ganolfannau Cymunedol i hwyluso cefnogaeth i gyfoedion a rhannu addysg ac ymarfer da

Fe ddylai deiliad y swydd feddu ar y canlynol:

 Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog.

 Cymhwyster perthnasol NVQ Safon Lefel 3 neu uwch.  Cymhwyster mewn, a phrofiad o, gynnig hyfforddiant hyd at NVQ Lefel 3.

 Profiad o Reoli Prosiectau

 Gwybodaeth am ofynion llywodraethu’r Trydydd Sector

 Hyder yn gweithio mewn amgylchedd aml-asiantaeth.

 

Dyddiad Cau: Mawrth yr 22ain 2021 12hanner dydd Dyddiadau’r Cyfweliadau: Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Anfonwch e-bost at Karen Peters ar jobs@flvc.org.uk i dderbyn pecyn cais Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, CORLAN, Uned 3, Parc Busnes, Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, CH7 1XP, 01352 744000 info@flvc.org.uk

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending