Y Bartneriaeth Bobl Hŷn

Is-bartneriaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw’r Bartneriaeth Bobl Hŷn (a elwir hefyd yn ‘Bartneriaeth Heneiddio’n Dda’).

Swyddogaeth

Y Bartneriaeth Pobl Hŷn sy’n gyfrifol am ddatblygu gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i atgyfnerthu a thrawsnewid gwasanaethau pobl hŷn ym Mhowys a amlinellir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal . Yn benodol:

Llesiant

 • Byddwn yn cefnogi pobl hŷn i fod mor egnïol â phosib trwy wirfoddoli, ymarfer corfforol a meddyliol.
 • Byddwn yn annog pobl i gynllunio ar gyfer y dyfodol, a gweithredu er mwyn lleihau nifer a dilyniant cyflyrau sy’n byrhau bywyd megis dementia.
 • Byddwn yn cefnogi amrediad o opsiynau llety a mynediad atynt ar gyfer pobl wrth iddynt heneiddio.

Cymorth Cynnar a Chefnogaeth

 • Byddwn yn defnyddio technoleg er mwyn i bobl hŷn ofalu am eu hunain ac aros yn annibynnol, ac i annog gwell cynhwysiant cymdeithasol.
 • Ar gyfer gofalwyr, byddwn yn parhau i ddatblygu gwasanaethau i fodloni anghenion cyfannol y teulu a chynnig gofal seibiant digonol.
 • Byddwn yn helpu pobl i oresgyn unigrwydd ac unigedd cymdeithasol a bod yn aelod egnïol o’r gymuned

Mynd i’r afael â’r ‘4 Clefyd Mawr’

 • Byddwn yn datblygu gwasanaethau effeithiol i drin a chefnogi pobl sy’n dioddef o bedwar prif achos afiechyd a marwolaeth gynnar ym Mhowys:
  • canser
  • clefydau cylchredol
  • clefydau anadlol
  • problemau iechyd meddwl
 • Hefyd byddwn yn datblygu cymorth i leihau nifer ac effaith clefydau yn ddiweddarach mewn bywyd.

Gofal Cyd-gysylltiedig

 • Byddwn yn cefnogi timau iechyd a gofal i weithio’n llyfn gyda phobl hŷn i gael pethau’n iawn y tro cyntaf, ac i atal anghenion rhag gwaethygu.
 • Byddwn yn adolygu gwasanaethau iechyd a gofal presennol ac yn buddsoddi yn yr amgylchfyd iechyd a gofal sy’n diwallu anghenion y dyfodol - sy’n darparu dewis, hygyrchedd a gwasanaethau cyd-gysylltiedig.
 • Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ddiogelu trigolion.

Aelodaeth

 • Cyngor Sir Powys
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Tîm Iechyd Meddwl Powys
 • PAVO

Ar hyn o bryd mae trefniadau i gynnwys sefydliadau’r trydydd sector, pobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu datblygu.

Cynrychiolaeth PAVO/Trydydd Sector

Peter Lathbury (Pennaeth Cymorth Trydydd Sector PAVO) a Freda Lacey (Uwch Swyddog Iechyd a Llesiant PAVO)

Amserlen cyfarfod: bob deufis.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity