PARTNERIAETH PLANT A PHOBL IFANC

Ail-lansiwyd y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc (CYPP), a elwir bellach yn ‘Bartneriaeth Dechrau Da’ yn gynnar yn 2018 fel is-fwrdd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

Swyddogaeth

Mae’r Bartneriaeth Dechrau Da’n gyfrifol am ddatblygu gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i atgyfnerthu a thrawsnewid gwasanaethau plant a phobl ifanc ym Mhowys fel yr amlinellir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal. Yn benodol:

Llesiant

 • Byddwn yn darparu hybiau cymunedol integredig gyda’r sectorau addysg, cymunedau a gwirfoddol, i sicrhau gwasanaethau lleol hygyrch.
 • Byddwn yn datblygu rhaglen gyfrannol gyda chymunedau i gefnogi chwarae, gweithgareddau meddyliol a chorfforol, gan ddefnyddio mannau gwyrdd agored.

Cymorth cynnar a chefnogaeth

 • Byddwn yn buddsoddi mewn cymorth emosiynol ac ymddygiadol ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc er mwyn magu cydnerthedd ac i gefnogi pontio i fywyd oedolion.
 • Byddwn yn gwneud yr effaith gadarnhaol orau bosib o fewn 100 diwrnod cyntaf plentyn, gan ganolbwyntio ar atal profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.
 • Byddwn yn targedu adnoddau tuag at deuluoedd difreintiedig.
 • Byddwn yn cefnogi ac yn cynorthwyo gofalwyr ifainc.

Mynd i’r afael â’r ‘4 Clefyd Mawr'

 • Byddwn yn cefnogi plant a theuluoedd i greu sylfeini iechyd da trwy gydol eu bywydau. Mae hyn yn cynnwys pwysau iachus, diet positif a bod yn egnïol, cydnerthedd personol a chysylltiadau personol a chamau eraill fydd yn lleihau’r risg o ddatblygu’r pedwar prif achos afiechyd a marwolaeth gynnar yn ddiweddarach mewn bywyd:
  • Canser
  • Clefydau cylchredol
  • Clefydau anadlol
  • Problemau iechyd meddwl

Gofal cyd-gysylltiedig

 • Byddwn yn cynnig profiad iechyd a gofal llwyr integredig i bobl ifanc a theuluoedd.
 • Byddwn yn sicrhau fod gwasanaethau iechyd a gofal yn gweithio’n agos gyda darparwyr addysg i gefnogi pobl ifanc a datblygu ymddygiad iachus.
 • Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau y caiff pobl ifanc eu diogelu.

Mae gan y Bartneriaeth nifer o is-grwpiau sy’n datblygu gweithgareddau mewn meysydd megis chwarae, sy’n cynnwys sefydliadau trydydd sector lleol.

Aelodaeth

 • Heddlu Dyfed-Powys
 • Cyngor Sir Powys
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Tîm Iechyd Meddwl Powys
 • PAVO

Ar hyn o bryd mae’r trefniadau i gynnwys sefydliadau Trydydd Sector, plant, pobl ifanc a gofalwyr yn cael eu datblygu

Cynrychiolaeth PAVO/Trydydd Sector:

Peter Lathbury (Pennaeth Cymorth Trydydd Sector PAVO)

Amserlen cyfarfod: bob deufis.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending