Cyllideb Cyngor Sir Powys a Goblygiadau Trydydd Sector 

Mae Cyngor Sir Powys (CSP) wedi cyhoeddi ei gynigion ar gyfer gwneud arbedion gwario ar wasanaethau dewisol ar gyfer 2019/20. 

 

Mae nifer o gynigion a fydd yn achosi goblygiadau sylweddol i lawer o grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a Chynghorau Tref a Chymuned yn y sir. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gostyngiad o 100% o'r Gronfa Gymorth Galluogi Cymunedol (hwn yw prif gronfa grant cymunedol PCC) 
  • Gostyngiad o 100% o'r gronfa Datblygu Twristiaeth 
  • Gostyngiad o 80% o'r Gyllideb Cynnal a Chadw Tiroedd 
  • Gostyngiad o 50% o'r Gyllideb Datblygu Twristiaeth a Marchnata 
  • Gwasanaeth Ieuenctid - Adolygu grantiau i gyrff allanol ac adolygu costau staffio a gwasanaeth i arbed £ 165,000 
  •  Y Gwasanaeth Celfyddydau a Diwylliant - Adolygu opsiynau i arbed £ 139,000 gan gynnwys rhoi'r gorau i wasanaeth a chael gwared ar y Cyngor o drefniadau partneriaeth celfyddydol a diwylliannol
  • Gwasanaethau Cefn Gwlad - Lleihau gwariant trydydd parti, adolygu lefelau staff i arbed £145,000 
  • Gwasanaeth Amgueddfa - Ceisio cymorth grant allanol, adolygu staffio, manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth i arbed £85,000 
  • Hamdden Awyr Agored - Trosglwyddo ardaloedd chwarae i gynghorau tai a chymuned, adolygu torri gwair. Adolygu lefelau Staffio i arbed £97,000 
  • Cynigion lleihau cyllidebau ar gyfer Datblygu Chwaraeon - Gostyngiadau mewn lefelau staffio a llai o gyfranogiad a chefnogaeth gyda chlybiau a gweithgareddau i arbed £108,000 

Ar hyn o bryd mae PAVO yn gofyn am wybodaeth bellach gan CSP am fanylion yr hyn a gynigir ac, yn arbennig, eu hasesiad o'r effeithiau posibl. 

Byddwn hefyd yn cyfarfod yn fuan gydag Arweinydd a Dirprwy Arweinydd yr Awdurdod, y Cyng Rosemarie Harris a'r Cyng Aled Davies, i drafod y materion hyn mewn mwy o fanylion. 

Byddwn yn rhoi gwybod ichi am ganlyniadau'r trafodaethau hyn. 

Yn y cyfamser, os oes gennych bryderon penodol ynghylch y gostyngiadau arfaethedig yn y gyllideb o ran eich sefydliad chi a'i weithrediadau a hoffech eu trafod gyda PAVO, cysylltwch â ni ar 01597 822191 neu info(at)pavo.org.uk           

Os oes gennych bryderon penodol ynghylch yr arbedion arfaethedig a'r effaith ar eich sefydliad a'ch cymuned, rydym yn awgrymu eich bod yn eu codi gyda'ch Cynghorydd(ion) lleol. Mae manylion cyswllt ar gyfer holl Gynghorwyr Sir Powys ar gael yn: https://cy.powys.gov.uk/cynghorwyr

Gellir lawrlwytho copi o'r rhestr o gynigion yma

Gallwch hefyd ddarllen datganiad gwasg yr Awdurdod Lleol ar y mater hwn yma: https://cy.powys.gov.uk/article/6666/Pwysau-difrifol-ar-rai-gwasanaethau

 

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending