Ymateb i Goronafeirws (COVID-19) ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Neges bersonal gan Carol Shillabeer - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

Hoffwn estyn fy niolch personol i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys am bopeth rydych chi'n ei wneud i gefnogi, cynghori a hysbysu'ch cymunedau yn ystod yr amser heriol hwn.

Diolch hefyd i bawb ledled Powys - staff iechyd a gofal, gwirfoddolwyr, gweithwyr hanfodol, cymunedau, busnesau lleol, sefydliadau partner - am eich ymateb parhaus i heriau Coronafeirws (COVID-19).

Dros gyfnod Gwyliau'r Pasg, roedd yn wirioneddol galonogol bod cymaint o bobl yn dilyn y cyngor hanfodol i Aros Adref ac Achub Bywydau. Mae'n wirioneddol amlwg bod hyn eisoes yn cael effaith gadarnhaol. Mae'r camau y mae pawb yn eu cymryd yn wir yn achub bywydau. Ond, rhaid i ni i gyd gadw hyn i fyny er mwyn “gwastatáu’r gromlin” fel y gall gwasanaethau iechyd a gofal ymdopi â’r heriau sydd eto i ddod.

Gall pob un ohonom chwarae ein rhan i leihau lledaeniad yr haint.

 • Ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith (ond dim ond os nad ydych yn gallu gweithio o adref)
 • Aros 2 metr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Os nad ydych yn dilyn y cyngor hwn eto, gwnewch hynny nawr. Bydd yn amddiffyn y GIG a bydd yn achub bywydau.

Gall pob un ohonom chwarae ein rhan i leihau lledaeniad yr haint.

 • Ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith (ond dim ond os nad ydych yn gallu gweithio o adref)
 • Aros 2 metr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Os nad ydych yn dilyn y cyngor hwn eto, gwnewch hynny nawr. Bydd yn amddiffyn y GIG a bydd yn achub bywydau.

Yn y Bwletin cyntaf, disgrifiais ein Cynllun Pum Pwynt ar gyfer ymateb i Coronafeirws (COVID-19):

 • Aros Adref Achub Bywydau: Rydym i gyd yn rhannu cyfrifoldeb i leihau lledaeniad yr haint
 • Hunanofal, Teuluoedd a Chefnogaeth: Rydym yn cefnogi pobl i gynnal eu hiechyd a lles
 • Gofal Sylfaenol Powys: Rydym yn galluogi mynediad lleol i iechyd a gofal yn eich cymunedau lleol, gan gynnwys asesiad cyflym ar gyfer Coronafeirws (COVID-19)
 • Gofal Cymunedol Powys: Rydym yn cynyddu'r gwelyau a'r sgiliau ym Mhowys i ddarparu gofal lleol, i leihau'r angen am ofal ysbyty acíwt, ac i gynorthwyo pobl i ddychwelyd o'r ysbyty acíwt yn gyflym ac yn ddiogel.
 • Partneriaethau gofal acíwt ac arbenigol: Mae gennym berthnasoedd cryf ag ysbytai cyfagos ar gyfer mynediad at ofal acíwt ac arbenigol i bobl Powys

Ym mwletin yr wythnos hon, nid wyf yn ymddiheuro am ailadrodd y canllawiau ar Aros Adref Achub Bywydau. Dyma'r cam pwysicaf yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws (COVID-19).

 

Ond rwyf hefyd am ganolbwyntio ar nifer o feysydd y gwn eu bod wedi bod ar feddyliau pobl Powys:

 • Paratoi ein hysbytai cymunedol a’n timau cymunedol
 • Nodyn atgoffa bod gwasanaethau’n aros AR AGOR
 • Cynlluniau cenedlaethol ar gyfer ehangu profi ac ar gyfer OAP (PPE)

Byddaf yn eich diweddaru trwy'r bwletinau rheolaidd hyn, a diolchaf i bawb am eich amynedd, eich cefnogaeth a'ch tosturi wrth i ni i gyd ddod o hyd i'n ffordd trwy hyn.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity