Gwirfoddolwyr i ymgymryd â rhagor o rolau cymorth iechyd meddwl ym Mhowys

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan fwy sylweddol yn y dasg o gynorthwyo cleifion â gwaeledd iechyd meddwl ym Mhowys yn y dyfodol.

Mae bwrdd iechyd addysgu’r sir wedi treialu’r defnydd o Bydis Angor, wedi’u recriwtio gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), gyda’i dîm iechyd meddwl cymunedol yn Aberhonddu ac mae’n awyddus i ymestyn y cynllun.

Defnyddir Bydis Angor i ddarparu cymorth i gleifion sydd angen help gyda’u hiechyd meddwl, naill ai fesul un, neu drwy gweithgareddau grŵp megis cerdded neu arddio, a gellid hefyd ei ddefnyddio helpu cleifion sy’n dioddef gorbryder i ymweld â lleoedd fel tŷ bwyta neu sinema pan fydd y cyfyngiadau’n caniatáu hynny.

Dywedodd Catherine Arnold, Arweinydd Tîm Integredig tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Tŷ Illtyd Bwrdd Iechyd addysgu Powys, yn Aberhonddu: “Rydym wedi darganfod bod yna orbryder sylweddol ymysg ein cleifion ynghylch dychwelyd i sefyllfaoedd cymdeithasol unwaith eto oherwydd eu bod mewn categori risg uchel o ran Covid-19. Mae pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn awyddus i gymryd rhan, ond mae eu hyder wedi’i niweidio gan 12 mis o hunanynysu i ryw raddau.

“Byddai cyfarfod i gael sgwrs mewn siop goffi leol, gyda gwirfoddolwr, hefyd yn fuddiol i lawer o’n cleifion, oherwydd byddai’n cynnig cyfle am fwy o ryngweithio cymdeithasol o fewn eu cymuned eu hunain.”

Gellid gofyn i gleifion hefyd ddod yn wirfoddolwyr eu hunain, fel rhan o’r cynllun, pan fyddant wedi gwneud cynnydd, i gynorthwyo’u hadferiad ymhellach.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB) hefyd yn gweithio ar gynlluniau i ddefnyddio gwirfoddolwyr fel Bydis Tec i helpu cleifion iechyd meddwl â sgiliau digidol cyfyngedig i weld eu apwyntiadau, neu i gael rhagor o wybodaeth am eu cyflwr, neu eu diddordebau ar-lein.

Ychwanegodd Louisa Kerr, Pennaeth Dros Dro Gweithrediadau Iechyd Meddwl PTHB: “Mae angen cymorth ar rai o’n cleifion i fewngofnodi a gallu mynychu grwpiau therapi gyda’n hymarferwyr iechyd meddwl a’n staff clinigol. Ac mae hyn yn ardal lle gallai gwirfoddolwyr fod yn ddefnyddiol iawn.

“Ni fydd gwirfoddolwyr yn disodli aelodau o staff cyflogedig; byddant yn gweithio ochr yn ochr â’r cleifion i ddarparu cymorth ychwanegol gyda'r nod o wella’r gwasanaethau rydym yn eu cyflenwi.”

Mae Bydis Tec wedi bod yn helpu cleifion, ar draws amrediad o wahanol gwasanaethau, i gael mynediad i glinigau rhithwir trwy apwyntiadau Attend Anywhere yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae’r rhain wedi caniatáu iddynt gysylltu â staff gofal iechyd trwy alwad fideo gan ddefnyddio cyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar, yn lle cyfarfod wyneb-yn-wyneb.

Roedd y tîm iechyd meddwl cymunedol yn Aberhonddu yn llwyddiannus yn eu hymgais i wneud cais am grant o £1,500 grant gan elusen Cronfa Ymateb COVID Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a fydd yn cael ei wario ar ardd synhwyraidd newydd yn Nhŷ Illtyd. Mae NHS Charities Together, gan gynnwys ymdrechion anhygoel y Capten Syr Tom Moore, yn apêl codi arian sydd wedi helpu tuag at hyn.

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn y dasg o greu a chynnal yr ardd newydd, fel bod modd i staff a chleifion ddod allan i’r awyr agored unwaith eto a  chael budd o hynny.

Gellir darganfod cyfleoedd i wirfoddoli gyda PTHB a sawl sefydliad arall ym Mhowys ar wefan gwirfoddoli Cymru: volunteering-wales.net/

Mae cymorth a chefnogaeth i gofrestru fel gwirfoddolwr ar gael gan PAVO. Anfonwch e-bost at volunteering(at)pavo.org.uk neu ffoniwch 01597 822191.

PAVO yw’r sefydliad i fynd ato os ydych chi’n chwilio am ffordd o recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer eich sefydliad chi neu yn eich cymuned chi, neu os ydych am gael help ar gyfer eich grŵp gwirfoddol neu’ch sefydliad.

want any help for your voluntary group or organisation.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending