Ffeilio ffurflenni blynyddol elusennol yn ystod y pandemig coronafirws

Gall unrhyw elusen sydd angen estyniad i'w dyddiad cau dychwelyd blynyddol gysylltu â'r Comisiwn Elusennau i ofyn am un.

Cyhoeddwyd 16 Mawrth 2020

Oddi wrth:

Y Comisiwn Elusennau

Yn ystod y pandemig coronafirws bydd y sector elusennol yn wynebu heriau o edrych ar ôl ei staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr a allai fynd yn sâl, gorfod hunan-ynysu, neu orfod gofalu am anwyliaid. Mae gan y sector ran hanfodol i'w chwarae hefyd wrth ofalu am ei fuddiolwyr, a bydd llawer ohonynt ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn.

Rydym am sicrhau elusennau y bydd ein dull o reoleiddio yn ystod y cyfnod hwn mor hyblyg a chefnogol â phosibl. Rhaid i brif ddiddordeb elusennau, a ninnau, fod yn gofalu am y cyhoedd a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Gall elusennau deimlo'n hyderus y byddwn, lle bo hynny'n bosibl, yn gweithredu mewn ffordd bragmatig trwy ystyried budd y cyhoedd yn ehangach yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Lle rydych chi'n wynebu materion cyfreithiol go iawn a brys, dylech chi gael cyngor ar y rhain.

Gall elusennau hefyd ffonio ein canolfan gyswllt.

Canolfan gyswllt

Ffôn 0300 066 9197

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener
9am i 5pm

Fel cam ar unwaith, gall elusennau sydd i fod i gyflwyno Ffurflen Flynyddol ar unwaith, ond sy'n teimlo na allant wneud hynny, ein ffonio i ofyn am estyniad ffeilio.

Rydym wedi bod yn trafod effaith y sefyllfa bresennol gyda'r llywodraeth a'r sector a byddwn yn parhau i wneud hynny dros y dyddiau nesaf. Bydd unrhyw fesurau pellach y gallwn eu cymryd i helpu yn cael eu cyfleu maes o law.

Defnyddiwch GOV.UK fel y brif ffynhonnell wybodaeth am y pandemig

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending