Eich tref, eich dyfodol!

Mae COVID-19 wedi cael effaith ar Gymru gyfan. Mae wedi cyflwyno heriau gwirioneddol i fusnesau, manwerthwyr, cyrff cyhoeddus, aelodau etholedig a swyddogion cynghorau ledled y wlad. Gyda llawer o ansicrwydd i bob un ohonom, mae Archwilio Cymru bellach yn cynnal adolygiad o ddyfodol trefi Cymru.

Eich tref, eich dyfodol!

Mae COVID-19 wedi cael effaith ar Gymru gyfan. Mae wedi cyflwyno heriau gwirioneddol i fusnesau, manwerthwyr, cyrff cyhoeddus, aelodau etholedig a swyddogion cynghorau ledled y wlad. Gyda llawer o ansicrwydd i bob un ohonom, mae Archwilio Cymru bellach yn cynnal adolygiad o ddyfodol trefi Cymru.

Gwyddom, er mwyn adfywio canol ein trefi'n llwyddiannus a sicrhau bod pobl yn defnyddio'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, a bod busnesau'n ffynnu, fod angen inni gasglu llawer o syniadau da. A dyna pam rydym yn gofyn am eich help. Rydym am i chi roi eich barn a'ch profiad i ni ar:

  • Beth sy'n gwneud eich tref leol yn lle gwych i ymweld ag ef ac i siopa;
  • Pa newidiadau yr hoffech eu gweld yn digwydd yn eich tref leol; a
  • Pha gamau y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer y dyfodol.

Drwy gwblhau ein harolwg byr, bydd eich aelodau yn ein helpu i ddeall yr heriau a'r anawsterau sy'n wynebu ein trefi. Byddwch hefyd yn helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a busnesau lleol i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer ein trefi.

Felly, helpwch eich tref leol drwy gwblhau ein harolwg.

Mae'r arolwg yn ddienw a dylai gymryd rhwng 5 a 10 munud i'w gwblhau.

Bydd eich barn yn ddefnyddiol wrth nodi materion penodol y gellir eu harchwilio ymhellach yn ein hadolygiad ac a grynhoir mewn adroddiad cenedlaethol.

Ni fyddwn yn eich enwi'n uniongyrchol a bydd eich ymatebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

DATGANIAD GDPR

Lawrlwythwch ein taflen ar ein hastudiaeth i gael rhagor o wybodaeth – YMA. Mae'r daflen yn esbonio'r hyn rydym yn ei wneud a pham yr ydym yn ei wneud.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio Astudiaethau.Cyngor@archwilio.cymru <mailto:Council.Studies(at)audit.wales>

Byddem wrth ein bodd yn derbyn eich mewnbwn!!

#Yourtownyourfuture #Eichtrefeichdyfodol

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending