Dweud eich dweud am yr hyn rydyn ni’n meddwl yw’r blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf

Rydym yn cydnabod bod angen i ofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar fod yn wahanol iawn er mwyn ymateb i newidiadau demograffig, economaidd ac anghenion cymdeithasol ymhen pum mlynedd. Credwn fod hynny’n golygu bod angen i ni, fel sefydliad, fod yn wahanol iawn hefyd.

Dweud eich dweud am yr hyn rydyn ni’n meddwl yw’r blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf

 

Gofal Cymdeithasol Cymru

 

Rydym yn cydnabod bod angen i ofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar fod yn wahanol iawn er mwyn ymateb i newidiadau demograffig, economaidd ac anghenion cymdeithasol ymhen pum mlynedd. Credwn fod hynny’n golygu bod angen i ni, fel sefydliad, fod yn wahanol iawn hefyd.

Mae graddfa effaith Covid-19 ar ein gwaith a'n gweithgareddau o ddydd i ddydd mewn ychydig fisoedd wedi bod yn syfrdanol. Ac mae hyn wedi amlygu a thanlinellu'r angen i newid a bod yn fwy hyblyg yn ein dulliau, ac i gofleidio cyfleoedd a ffyrdd newydd o weithio.

Rydym yn cydnabod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau – yr ymateb uniongyrchol i Covid-19 ac yn y tymor hir – ac rydym am wneud yr hyn a allwn i gefnogi'r sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar i adfer, sefydlogi a diwygio.

Y cynllun hwn, sy'n nodi ein blaenoriaethau arfaethedig ar gyfer y pum mlynedd nesaf, yw ein hymgais gyntaf i fynd i'r afael â’r newid y byddwn ni, a'r sectorau, yn ei wynebu dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Mae angen i'r cynllun fod yn radical ac mae angen iddo fod yn heriol.

Mae ein blaenoriaethau drafft yn cynnwys rôl gryfach ar gyfer ymchwil a thystiolaeth, ffocws ar lesiant a datblygiad y gweithlu, a darparu cymorth strategol ac ymarferol i’r rhai sy’n darparu gwasanaethau gofal a chymorth.

Seiliwyd y blaenoriaethau yma ar dystiolaeth a gasglwyd gennym a thrafodaethau gyda’r sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar dros y tair blynedd ddiwethaf, ac yn fwy diweddar yn ystod y pandemig presennol.

Felly rydyn ni am glywed eich adborth gonest am ein blaenoriaethau arfaethedig, fel y gallwn fod yn hyderus y bydd ein cynllun pum mlynedd yn diwallu anghenion newidiol y sectorau a chefnogi’r gweithlu, cyflogwyr ac arweinwyr yn y misoedd a blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Rhaid dweud bod eleni wedi cael effaith enfawr a dinistriol ar y sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru, ac rydym yn gwybod y bydd mwy o newid a heriau i ddod dros y pum mlynedd nesaf.

“Rydyn ni eisiau sicrhau ein bod ni mewn sefyllfa i gefnogi’r sectorau i ymateb i’r newid hwn yn y ffordd fwyaf effeithiol posib a dyna pam ei bod mor bwysig i ni gael eich barn am y blaenoriaethau rydyn ni’n eu cynnig.

“Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod gwaith yn dal i fod yn hynod heriol, heb lawer o amser yn aml i ddelio â mwy na’r gofynion o ddydd i ddydd. Ond ceisiwch ddod o hyd i beth amser i ateb y cwestiynau rydyn ni'n eu gofyn.

“Rydyn ni eisiau clywed gan gynifer o bobl a sefydliadau â phosib, ac ar bob lefel. Felly p'un a ydych chi'n weithiwr gofal cartref, yn gyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol neu'n berchennog meithrinfa, edrychwch ar ein cynllun arfaethedig a gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi. Dyma gyfle i chi i gyd ddylanwadu'n wirioneddol ar ddyfodol gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru."

Rhannwch eich barn am ein cynllun pum mlynedd drafft a’n blaenoriaethau arfaethedig

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity