Caerdydd i gynnal y drydedd astudiaeth fawr i ddod o hyd i frechlyn COVID-19

Mae’r cyhoedd yn cael eu hannog i helpu i barhau â’r gwaith o chwilio am frechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol drwy ymuno â’r treial cam 3 diweddaraf.

Caerdydd i gynnal y drydedd astudiaeth fawr i ddod o hyd i frechlyn COVID-19

 

Mae’r cyhoedd yn cael eu hannog i helpu i barhau â’r gwaith o chwilio am frechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol drwy ymuno â’r treial cam 3 diweddaraf.

Bydd miloedd o wirfoddolwyr ledled y DU yn dechrau cymryd rhan mewn astudiaeth yr wythnos hon i brofi effeithiolrwydd brechlyn Covid-19 dau ddos newydd Janssen, a Caerdydd yw un o’r lleoliadau.

Bydd yr astudiaeth ddiweddaraf, a ariennir ar y cyd gan Dasglu Brechlyn Llywodraeth y DU, yn profi diogelwch ac effeithiolrwydd trefn dau ddos newydd ar gyfer brechlyn ymgeisiol, a ddatblygwyd gan gwmnïau fferyllol The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Bydd yr astudiaeth yn recriwtio hyd at 30,000 o bobl yn fyd-eang.

Disgwylir i sawl astudiaeth cam 3 arall am frechlynnau posibl ddechrau dros y chwe mis nesaf, felly mae ymchwilwyr yn pwysleisio’r angen am wirfoddolwyr ledled y DU i barhau i frwydro yn erbyn y coronafeirws.

Mae angen penodol am wirfoddolwyr sydd mwyaf agored i niwed o effeithiau’r coronafeirws, gan gynnwys gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen a phobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Dywedodd Dr Andrew Freedman, Prif Ymchwiliwr treial Janssen a Darllenydd a Meddyg Ymgynghorol mewn Clefydau Heintus ym Mhrifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

“Mae’n galonogol clywed am y datblygiadau diweddar o ran brechlynnau, ond mae yna dal waith i’w wneud. Mae angen inni barhau â’r gwaith hwn, ac rydyn ni eisoes wedi gweld bod y brechlyn ymgeisiol hwn y bu cryn ymchwilio iddo’n cynhyrchu adwaith imiwn cadarn mewn astudiaethau cyfnod cynnar mewn pobl; y cam nesaf ydy’r treial mwy o lawer hwn i gadarnhau ei fod yn gallu rheoli’r haint yn effeithiol. Mae’n bleser gen i bod BIP Caerdydd a’r Fro, ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn rhedeg y treial hwn a byddwn i’n annog pobl sy’n byw yn ardal Caerdydd a’r Fro i ystyried cymryd rhan.”

Mae Llywodraeth y DU wedi datblygu portffolio o chwe gwahanol frechlyn ymgeisiol ac wedi sicrhau bod 350 miliwn dos ar gael hyd yn hyn. Yn rhan o hyn, mae cytundeb wedi’i wneud mewn egwyddor y byddai 30 miliwn dos o frechlyn Janssen ar gael i’r DU os bydd yn ddiogel ac yn effeithiol.

Dywedodd Tracey Cooper, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth ein bodd i fod yn gweithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r Ganolfan Treialon Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd i gyflawni’r treial ymchwil brechlyn COVID-19 pwysig hwn yng Nghymru.

“Os yw’n llwyddiannus, bydd gan y gwaith hwn effaith hirdymor ar iechyd poblogaeth Cymru. Rwy’n annog pobl yng Nghymru i gymryd rhan yn yr ymchwil pwysig hwn.”

Dywedodd yr Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sy’n cydlynu’r ymchwil yn genedlaethol ac yn sefydlu’r astudiaeth yng Nghymru:

“Yr unig ffordd i roi terfyn ar y pandemig hwn yw drwy fod â brechlyn effeithiol, a gallwn fod yn hynod o falch o’r ymdrech yng Nghymru gan ein cymuned ymchwil a gofal iechyd mewn cydweithrediad â phartneriaid ledled y DU ac yn genedlaethol i ddatblygu a phrofi brechlynnau. Dydw i ddim yn credu ein bod ni erioed wedi gweld astudiaethau ymchwil brechlyn yn cael eu cynnal gyda’r holl ddulliau diogelu arferol ond ar y fath raddfa a chyflymdra y byddwn ni’n gwybod beth sy’n gweithio o fewn misoedd yn hytrach na blynyddoedd. Mae’n enghraifft wych o sut gall ymchwil iechyd a gofal wneud gwahaniaeth enfawr a gwirioneddol i fywydau pobl a chymunedau yng Nghymru.”

Gall pobl sydd eisiau gwirfoddoli ar gyfer treial Janssen gofrestru yma: https://gb.ensemblestudy.com

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending