BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL POWYS - Gwella iechyd a lles pobl ar draws Powys.

Do you or anyone you work with want to make a difference and play a key part in helping make decisions about Health and Social Care Services in Powys?

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lleol (Powys) a / neu a ydych chi / ydych chi'n gofalu am rywun sydd wedi bod angen gwasanaethau?

Os felly, efallai mai dyma'r cyfle i chi.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB) yn chwilio am ddinasyddion y sir sydd â diddordeb mewn iechyd a lles i ddod yn rhan o'r Bwrdd ac i helpu i lunio gwasanaethau.

 

BETH YW BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL POWYS ’A BETH YW EI BWRPAS?

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB) yn dwyn ynghyd ystod o gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys y cyngor lleol, bwrdd iechyd, y trydydd sector a phobl allweddol eraill gan gynnwys dinasyddion, i sicrhau bod pobl yn cydweithio'n well i wella iechyd a lles yn Powys.

Mae'n ymwneud â rhoi pobl a'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw yng nghanol y gwasanaethau iechyd a gofal. Mae'r RPB yn goruchwylio cyflwyno hyn yn Powys, a wneir trwy ei raglenni: Start Well, Live Well, Age Well yn ogystal â rhywfaint o waith arall sy'n torri ar draws pob un o'r rhain.

Mae blaenoriaethau'r Bwrdd wedi'u nodi yng Nghynllun Ardal Powys - y Strategaeth Iechyd a Gofal. Mae rhai o gyfrifoldebau'r Bwrdd yn cynnwys sicrhau bod adnoddau ar gael, bod pobl yn aros yn annibynnol cyhyd ag y bo modd, a bod gwasanaethau iechyd a gofal wedi'u huno'n llawn.

Er mwyn helpu i wneud i hyn ddigwydd, mae'r RPB hefyd yn gyfrifol am ddyrannu cyllid o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF), y mae'n ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau allweddol.

 

Fel rhan o'r rôl; 

  • Bydd disgwyl i chi eistedd am uchafswm o 3 blynedd a mynychu cyfarfodydd chwarterol RPB wedi'u lleoli yn Llandrindod Wells.
  • Gofynnir i chi hefyd fynychu diwrnodau datblygu a digwyddiadau ychwanegol ar ran RPB Llywodraeth Cymru.
  • Bydd swyddog PAVO yn rhoi cefnogaeth lawn wrth gyflawni eich rôl a bydd yr holl gostau yn cael eu talu.

 

Dyddiad cau ar gyfer anfon / e-bostio ceisiadau yn ôl i PAVO Dydd Gwener, 28ain Awst 2020.

Ffurflen mynegi diddordeb

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending