Ap Covid-19 y GIG

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o’n rhaglen Profi Olrhain Diogelu yng Nghymru i reoli lledaeniad Covid-19

Cafodd Ap Covid-19 y GIG ei lansio gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU (AIGC) ar 24 Medi 2020. Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr ap a sut i’w lawrlwytho yma: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig.

Bydd yr ap yn cael ei ddefnyddio, ynghyd â dulliau olrhain traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os ydynt yn dod i gysylltiad â rhywun sydd wedyn yn profi’n gadarnhaol am coronafeirws.

Mae AIGC wedi asesu effaith yr Ap Profi ac Olrhain. Mae Llywodraeth Cymru yn awr yn awyddus i gasglu gwybodaeth gan bobl yng Nghymru er mwyn ystyried unrhyw welliannau all fod angen eu gwneud, a byddwn wedyn yn trafod hyn gyda’n cydweithwyr yn AIGC.

Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb mewn unrhyw wybodaeth/data perthnasol a’ch sylwadau o’ch profiad eich hunain am effeithiau cadarnhaol a negyddol ar:

  • bobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig (oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol)
  • hawliau plant a phobl ifanc
  • y  sawl sy’n dioddef allgau economaidd-gymdeithasol
  • siaradwyr Cymraeg a’r Gymrae

Byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon eich ymatebion at Helen.Fresse(at)llyw.cymru erbyn 5yh ar y 9fed o Dachwedd 2020. Os na allwch gwrdd â’r dyddiad yma neu os oes gennych unrhyw sylwadau ar ôl yr amser hwn, mae croeso i chi eu pasio ymlaen gan y bydd yr ap yn cael ei adolygu yn rheolaidd.

Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os oes unrhywbeth y gallwn ei wneud i hwyluso eich cyfraniad.

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn Gymraeg, heb oedi.

Rhowch wybod i ni cyn gynted ag y bo modd os ydych am dderbyn y wybodaeth yma mewn fformat arall.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending