Adborth Rhanddeiliaid PAVO 2019

Nod PAVO yw gwella’n barhaus ein ffyrdd o ddarparu gwasanaethau i’r trydydd sector ym Mhowys.

Nod PAVO yw gwella’n barhaus ein ffyrdd o ddarparu gwasanaethau i’r trydydd sector ym Mhowys.  Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech dreulio ychydig o amser eto’n llenwi’r arolwg blynyddol byr yma, sy’n ein helpu i ddeall yn well ac i ymateb yn well i anghenion y trydydd sector ac i ddatblygu ein Cynllun Busnes ar gyfer 2020 - 2021.

Rydym yn parhau i fonitro a gwerthuso ein perfformiad wrth ymateb i’r adborth a geir. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallwch ymateb erbyn dydd Gwener 13eg Rhagfyr 2019, er mwyn gallu cynnwys eich sylwadau wrth inni adolygu ein gwasanaethau a’n dull o gyflenwi gwasanaethau a llunio ein cynllun busnes am y cyfnod 2020-21.  

Roedd Ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-22 a’n Cynllun Busnes ar gyfer 2019-20 yn cynnwys amcanion newydd o ganlyniad i’ch ymatebion i Arolwg Adborth Rhanddeiliaid y llynedd. Mae eich adborth yn cael dylanwad ar ein gweithgareddau - Yn eich barn chi roedd angen inni godi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae PAVO yn ei wneud er mwyn i sefydliadau wybod pa gymorth sydd ar gael cyn bo angen y cymorth arnyn nhw, rydym wedi newid rhai o’n dulliau ymgysylltu - gan gynnwys gwneud defnydd gwell o gyfryngau cymdeithasol. Un o’ch sylwadau eraill oedd bod angen i PAVO ganolbwyntio mwy ar ardaloedd mwy anghysbell Powys, eleni rydym wedi arbrofi gyda dull o weithio cymunedol trwy gynllun Ca-Powys.

Diolch yn fawr iawn am eich amser.

Sefydliadau Trydydd Sector – Adborth Rhanddeiliaid PAVO 2019

Cyllidwyr a Phartneriaid Statudol a Chyhoeddus - Adborth Rhanddeiliaid PAVO 2019 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity