A oes angen help ‘mentor digidol’ arnoch i gadw mewn cysylltiad?

Ydych chi’n rhan o grŵp gwirfoddol sydd angen gwella ei sgiliau digidol er mwyn gallu parhau i redeg yn ystod pandemig y coronafeirws? Os felly, efallai mai ‘mentoriaid digidol’ Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw’r ateb.

 

A oes angen help ‘mentor digidol’ arnoch i gadw mewn cysylltiad?

 

Ydych chi’n rhan o grŵp gwirfoddol sydd angen gwella ei sgiliau digidol er mwyn gallu parhau i redeg yn ystod pandemig y coronafeirws?

Os felly, efallai mai ‘mentoriaid digidol’ Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw’r ateb.

Mae sgiliau digidol wedi bod yn hanfodol i lawer yn ystod pandemig y coronafeirws, wrth i ddulliau newydd o weithio a chymdeithasu gael eu mabwysiadu ond nid yw addasu wedi bod yn hawdd i bawb.

Os ydych yn perthyn i’r categori yma, a bod angen help arnoch i gadw mewn cysylltiad, mae PAVO wedi recriwtio grŵp bychan o fentoriaid gwirfoddol sy’n gallu gweithio gyda grwpiau i’w helpu i ddatblygu eu gwasanaethau digidol.

"Bu prosiect Gwirfoddoli Ar-lein PAVO, a fu’n rhedeg rhwng Mawrth 2019 a Mawrth 2020, yn gweithio gyda grŵp bach o fudiadau gwirfoddol ym Mhowys i'w helpu i dreialu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddolwyr ar-lein." dywedodd Claire Sterry, Uwch Swyddog Datblygu’r Trydydd Sector.  "Drwy gyfrwng y rhyngrwyd, roedd grwpiau'n gallu dod o hyd i wirfoddolwyr ym Mhowys a thu allan i'w helpu, er enghraifft, i sefydlu gwefan newydd, cynllunio posteri ar gyfer digwyddiadau, a hwyluso grŵp cyfeillio ar-lein.

"Fodd bynnag, un o brif ganfyddiadau’r prosiect oedd bod angen cymorth ar lawer o fudiadau gwirfoddol ym Mhowys i wella eu sgiliau digidol hanfodol.  Daeth hyn yn fwyfwy amlwg wrth i’r pandemig ddechrau, gyda grwpiau’n sydyn iawn yn cael eu gorfodi i weithio mewn ffyrdd newydd, yn enwedig ar-lein.

"Gyda chyllid dilyniant gan Arwain, mae'r prosiect wedi ail-ganolbwyntio ar ddarparu'r cymorth hwn. Drwy gyngor uniongyrchol, cyfeirio a hyfforddiant, nod y prosiect yw hybu sgiliau digidol a hyder ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr ar draws y trydydd sector ym Mhowys."

Mae cynlluniau hefyd i sefydlu 'Rhwydwaith Powys Ddigidol' ar gyfer grwpiau sy'n gweithio ar ddatblygu sgiliau digidol a chynhwysiant digidol yn y sir, fel y gallant rannu gwybodaeth a chefnogi ei gilydd. 

Mae hyn yn cysylltu'n agos â gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys, ac er ei fod wedi cadw i gynnig cymorth yn rhithiol, byddai o dan amgylchiadau arferol, wedi darparu mynediad at offer digidol, y rhyngrwyd a chymorth cyffredinol i unrhyw un oedd ei angen. Fodd bynnag, mae'r gwasanaeth Llyfrgelloedd yn bwriadu parhau i weithio gyda PAVO i ddod o hyd i ragor o gyfleoedd ar gyfer cymorth yn y dyfodol.

Gall mudiadau gwirfoddol ac ymddiriedolwyr ym Mhowys, a hoffai gael cymorth digidol, gysylltu â PAVO drwy anfon e-bost at info(at)pavo.org.uk neu ffonio 01597 822191.

PAVO hefyd yw'r sefydliad i fynd iddo os ydych yn bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr,  eisiau cyllid neu gymorth llywodraethu, neu os ydych am gymryd rhan mewn gwirfoddoli ar-lein.

Mae cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli i'w gweld hefyd ar wefan Gwirfoddoli Cymru:  volunteering-wales.net/

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending