Hyfforddiant Cynorthwy-ydd Teithwyr

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer staff cyflogedig a gwirfoddolwyr sydd â gofal a goruchwyliaeth am deithwyr sy'n teithio ar y ffyrdd - mewn ceir, tacsis, minicabs, bysiau mini neu fysiau mawr. Mae'n ymdrin â materion cyfreithiol, ymarferol a diogelwch a'i nod yw gwella diogelwch teithwyr drwy ddarparu'r sgiliau a gwybodaeth er mwyn i gynorthwywyr teithwyr ddiwallu anghenion eu teithwyr.

Mae PAT yn gwrs modiwlaidd:

Modiwl A: Rôl y Cynorthwy-ydd Teithwyr

Dyma’r modiwl sylfaenol - y man cychwyn ar gyfer hyfforddiant pellach. Mae'n ymdrin â rôl a chyfrifoldebau cynorthwy-ydd teithwyr - y materion cyfreithiol, ymarferol a diogelwch. Mae fel arfer yn para tua tair awr.

Modiwl B: Cynorthwyo Teithwyr ag Anableddau

Yn cynnwys dod i mewn ac allan o gerbydau a gwybodaeth diogelwch yn ymwneud â defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae'n cymryd dwy awr a hanner.

Modiwlau dewisol

Modiwl C1: Goruchwylio Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Arbennig

Mae hyn yn cynnwys goruchwylio plant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu, awtistiaeth, anableddau corfforol, cyfyngiad synhwyraidd ac anawsterau emosiynol neu ymddygiad. Mae'r modiwl yn para am awr a hanner.

Modiwl C2: Gweithio gydag oedolion y mae angen Gofal a Goruchwylio

Mae hyn yn cynnwys teithwyr sy'n oedolion ag anawsterau dysgu, dementia, anableddau corfforol, cyfyngiad synhwyraidd a phobl sydd mewn trallod meddyliol neu emosiynol. Mae'n cymryd dwy awr a hanner.

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending