Yr Enillwyr Categorïau 2019 - Unigolion

Y Celfyddydau a Diwylliant

RORY EVANS

Mae Rory wedi gwirfoddoli ers dyddiau ysgol gynradd.

Mae Rory yn adrodd hanesion Canolbarth Cymru. Dros y blynyddoedd mae wedi siarad â’r genhedlaeth hŷn ac wedi casglu straeon hen deuluoedd Maldwyn er mwyn gallu eu trosglwyddo i genedlaethau iau.

Mae Rory yn defnyddio ei wybodaeth i ysbrydoli’r genhedlaeth iau ac i godi arian ar gyfer unrhyw achosion da sy’n cysylltu ag ef. Mae wedi codi cyfanswm o dros £40,000 ac mae nifer fawr o grwpiau megis yr Ambiwlans Awyr, Sefydliad y Galon, eglwysi, ysgolion, grwpiau dawns, grwpiau cymunedol a phobl ddigartref wedi elwa o’i waith ar gyfer y banc bwyd. Mae wedi codi arian trwy gynnal teithiau a chyflwyniadau ar thema ysbrydion a digwyddiadau eraill megis tawelwch noddedig. Hefyd mae wedi cefnogi artistiaid trwy brosiect ‘Artistiaid yn y Parc’ ac mae wedi ysgrifennu llyfr ar hanesion ysbrydion lleol hefyd.

Unigolyn sy’n hoff o bobl yw Rory. Mae am ennyn balchder ymhlith pobl ifanc a’u helpu creu cysylltiadau â’r gymuned leol trwy rannu ei hanes diwylliannol. Er enghraifft, bydd yn codi arian ar gyfer dosbarth ballet er mwyn i’r plant allu prynu esgidiau neu dalu am fws i fynd â nhw i gystadleuaeth. Mae wrth ei fodd yn eistedd o flaen dosbarthiadau yn dweud hanesion diwylliant lleol, chwedlau a hanes wrth y disgyblion er mwyn cyfleu hyn i’w ffrindiau a theuluoedd.

Mae Rory’n gwirfoddoli oherwydd mae wrth ei fodd ac am wneud gwahaniaeth.

Dywed enwebydd Rory:

“Mae calon Rory’n enfawr, ac mae wastad yn gwenu ac yn gofalu am eraill. Mae Rory wastad yn barod i’ch helpu os yn bosib. Mae’n rhoi cymaint o ofal i eraill, ac mor frwdfrydig am ei gymuned.”

Y Gymuned

PHIL STALLARD

Dechreuodd Phil wirfoddoli dros 10 mlynedd yn ôl, pan roedd y clwb pêl-droed iau mewn perygl o fethu, er nad oedd yn frwdfrydig ei hun am y gêm. Yn y clwb roedd Phil yn gyfrifol am hyfforddi, rheoli a threfnu gemau ar gyfer y tîm am ryw 9 mlynedd. Byddai hyn yn golygu dau ddiwrnod yr wythnos yn ystod y tymor, ac un diwrnod yr wythnos yn ystod gweddill y flwyddyn.

Mae Phil wedi gwirfoddoli gyda chynllun ‘Neges mewn Potel’  ers diwedd 2017. Rhaglen ‘Blue Planet’ David Attenborough oedd yr ysbrydoliaeth tu ôl i’r prosiect, a ddangosodd lefel y deunyddiau plastig sy’n llygru moroedd y byd. Cychwynnodd trwy drefnu sesiynau glanhau’r traeth ar yr arfordir, ac wedyn sefydlodd prosiect cymunedol ‘Neges mewn Potel’ i leihau’r defnydd o blasting a gwastraff yn Llanidloes, a daeth 150 o bobl ynghyd i gymryd rhan mewn sesiwn hel sbwriel gan y gymuned adeg lansio’r cynllun ym Mehefin 2018. Hefyd, trefnodd sesiwn hel sbwriel ar hyd 100 milltir Afon Hafren.

Phil yw’r unig berson sy’n gweithredu ac yn trefnu cynllun ‘Neges mewn Potel’. Mae’n rhedeg sianeli llwyddiannus ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae 1200 yn ei ddilyn, ac mae lefel yr ymgysylltiad yn uchel iawn.  Mae’n defnyddio’r sianeli i gyfathrebu gyda’r gweithlu gwirfoddol sydd yn mynd ati wedyn i gasglu’r sbwriel. Mae gwaith Phil hefyd wedi cyfrannu at newidiadau i’r cwricwlwm, ac at yr adnoddau sy’n cael eu defnyddio mewn ysgolion.

Mae Phil hefyd wedi cyfrannu at gychwyn cynllun ‘Bagiau Hyder’   - nod y cynllun hwn yw lleihau tlodi mislif, trwy helpu merched yn eu harddegau i gael mynediad at gynhyrchion mislif.

Ethos Phil yw “mawr, neu does dim pwynt”! Mae newid yn yr hinsawdd yn bwnc agos iawn at ei galon, ac mae gwneud pethau fydd yn helpu eraill yn ei blesio.

Dywed enwebydd Phil:

“Yn fy marn i dylid lledu newyddion am ei hanes i bedwar ban byd, er mwyn ysbrydoli eraill i ddilyn ei esiampl. Mae Phil wedi llwyddo i droi’r prosiect yn hwyl ar gyfer y dref gyfan, ac mae pawb yn ymwybodol o’r broblem ac wedi ymrwymo i helpu ei datrys.”

Iechyd a Llesiant

PAULA RANDELL

Mae Paula wedi gwirfoddoli gyda Macmillan ers saith mlynedd, ond mae wedi gwirfoddoli ers ei harddegau’n wreiddiol. Mae’n mwynhau gallu rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.

Mae Paula wedi codi dros £5000 i elusen Macmillan, sydd wedi helpu’r sefydliad i fuddsoddi mewn gwasanaethau ym Mhowys, sydd wedi bod yn hollbwysig ar gyfer sir heb ysbyty cyffredinol dosbarth.

Hefyd mae Paula wedi sefydlu ac wedi datblygu gwasanaeth taro heibio lleol yn Llanandras ar gyfer pobl y mae canser wedi effeithio arnynt; mae’n cynnig cefnogaeth emosiynol, yn arwyddbostio at wasanaethau a gwybodaeth leol ar y gwasanaethau a ddarperir gan Macmillan. Mae’r ddarpariaeth taro heibio wedi cefnogi dros 40 o bobl trwy gynnig gwasanaeth gwrando. Dywed un o ddefnyddwyr y gwasanaeth: “Mae’n hyfryd cael sgwrsio gydag unigolyn cyfeillgar a siarad gyda rhywun ar wahân i ffrind agos neu aelod o’r teulu, oherwydd nid wyf yn gallu bod yn agored gyda nhw a dangos fy nheimladau a phryderon go iawn, oherwydd nid wyf am achosi pryder iddynt.” Bellach mae’r sesiynau taro heibio’n derbyn cydnabyddiaeth gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n atgyfeirio cleifion at y gwasanaeth.

Yn ogystal, mae Paula’n adolygu taflenni a llyfrau newydd a gynhyrchir gan Macmillan, i sicrhau eu bod yn briodol.  Hefyd mae’n  helpu gyda ‘Cancer Relay for Life’, yn Llanandras, sydd bellach yn ddigwyddiad mawr, ac mae llawer o bobl o’r gymuned yn cymryd rhan ynddo. Mae Paula’n mynychu Cyfarfodydd y Fforwm Gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd bob tri mis, sy’n gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mae ymdrechion gwirfoddol Paula wedi ysbrydoli Macmillan fel sefydliad, ac maent wedi tynnu sylw at y gwasanaeth fel blaenoriaeth ym Mhowys er mwyn datblygu’r gwasanaeth ar hyd a lled y sir, a’r angen i recriwtio mwy o wirfoddolwyr.

Dywed enwebydd Paula:

“Mae Paula yn ddynes eithriadol, sy’n benderfynol o helpu a chefnogi ei chymuned leol, ac mae’n ysbrydoliaeth i bob un ohonom.”

Arwr Lleol

GILES MATTHEW GEORGE

Ymunodd Giles â Heddlu Arbennig West Mercia ym 1986 cyn trosglwyddo i Dyfed Powys ym 1996 lle ar hyn o bryd ei swydd yw Arolygydd Arbennig Powys.

Mae wedi gwasanaethu ar sail wirfoddol ers 32 mlynedd, ac am 22 mlynedd yng nghymunedau Powys.

Mae’n rheoli ac yn gyfrifol am les a hyfforddi tîm o rhwng 10 ac 20 gwirfoddolwr. Roedd ar flaen yr ymgyrch i Heddlu Arbennig gael offer radio personol, ac mae wedi annog sesiynau hyfforddi misol, a datblygu sgiliau er mwyn cynyddu effeithiolrwydd, hyder a nifer yr unigolion sy’n aros gyda’r gwasanaeth.

Dros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi sefydlu Adran March-Heddlu Arbennig, gan gynnwys prynu ei geffyl ei hun.  Dysgodd Giles o brofiadau heddluoedd eraill; ceisiodd gael nawdd ar gyfer gwisg ac offer arbenigol; datblygodd yr hyfforddiant; ac erbyn hyn mae’n mynychu digwyddiadau a sioeau’n rheolaidd megis Sioe Frenhinol Cymru, Aintree a Gorymdaith Coffa Llanandras. Mae Giles wrth ei fodd yn helpu pobl, ac yn aml wrth ddefnyddio ei geffyl, mae plant yn fwy tebygol o siarad gydag ef.  Mae’n helpu dangos fod yr heddlu yno i helpu pobl ac i leihau unrhyw ofnau.

Yn ystod 2018, cyfrannodd Giles mwy o oriau o waith gwirfoddol nag unrhyw Gwnstabl Arbennig arall ym Mhowys - bron 500 awr, ar ben ei waith bob dydd.

Mae Giles wedi achub bywydau o leiaf dau unigolyn, ac mae wedi wynebu reiffl, bygythiadau a digwyddiadau treisiol eraill.

Dywed enwebydd Giles:

“Rwyf wedi enwebu Giles fel arwr anhysbys oherwydd mae’n unigolyn sydd wedi rhoi cymaint, yn aml ar draul ei ffrindiau a’i deulu, i gadw cymunedau Powys yn ddiogel, ac i ddatblygu cenedlaethau gwirfoddolwyr y dyfodol.”

 

 

Ffotograffau gan Joe Purches o Ayton West Studio

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending