Yr Enillwyr Categorïau 2019 - Grwpiau

Y Celfyddydau a Diwylliant

CERDDWYR THEATR IEUENCTID CANOL POWYS (MPYT)

Mae MPYT ar agor i bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed.

Mae MPYT yn llwyfannu cynhyrchiad mawr bob blwyddyn yn yr hydref, gyda chwmnïau o hyd at 40 o actorion, cerddorion a thechnegwyr dawnus yn gweithio dan arweiniad a chyfarwyddyd proffesiynol. Mae ansawdd y perfformiadau hyn, ac ymrwymiad y bobl ifanc dan sylw, wedi arwain at gefnogaeth ffyddlon, ac wedi sefydlu lle haeddiannol i MPYT ar fap diwylliannol Canolbarth Cymru.

Nid yw MPYT yn derbyn unrhyw gefnogaeth ariannol craidd.  Awydd i weld y grŵp yn parhau ysgogodd Buck Blake a Ben Wilson i ddatblygu’r syniad o gynnal taith gerdded noddedig, ond nid taith noddedig syml oedd hon.  Am y pedair blynedd diwethaf, mae Buck a Blake wedi arwain tîm o gerddwyr MPYT ar hyd Clawdd Offa ar gyfer ymdrech blynyddol i godi arian. Yn ogystal ag arwain y grŵp, nhw sy’n gyfrifol am drefnu gwersylloedd, bwyd, meddyginiaethau, materion diogelwch, cyfranogwyr sy’n ymuno neu’n gadael y grŵp, ynghyd â rhedeg yr ymgyrch Codi Arian Torfol hefyd.  Maent wedi codi tua £8000 yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Defnyddir yr arian ar gyfer gorbenion gweinyddol pwysig a gorbenion eraill nad yw’n bosib eu talu trwy arian sy’n benodol ar gyfer y prosiect.  Awydd mawr i weld MPYT yn parhau sy’n gyrru’r ddau ohonynt, ac i’r theatr aros yn hyfyw ar adegau ansicr pan fydd cyllid yn gyfyngedig, a gallu parhau i gynnig cyfle i ddyheadau creadigol pobl ifanc Canol Powys.

Dywed eu henwebydd:

“Mae’r gwŷr ifanc yma’n anhygoel. Ers blynyddoedd bellach, a gwybod fod sefydliad sy’n agos iawn at eu calonnau’n cael trafferth goroesi o un flwyddyn i’r nesaf, maent yn gyfrifol am ryw gamp wyllt amhosib er mwyn helpu’r achos.  Maen nhw’n dal ati.  Rhyfeddol.”

Y Gymuned

CYN MILWYR DE POWYS

Grŵp bach o bobl yw Cyn Milwyr De Powys sy’n defnyddio eu sgiliau I gynorthwyo grwpiau a sefydliadau eraill er mwyn helpu cyflawni eu gweledigaeth o ddarparu ardal awyr agored yn Ysbyty Bronllys i gyn milwyr, staff, cleifion a thrigolion lleol ei mwynhau. Ymhlith y sefydliadau sy’n ei gefnogi mae BIAP, Parc Llesiant Bronllys a chymunedau Bronllys a Thalgarth.

Diolch i grant a dderbyniwyd trwy Gynllun Cyfamod Cymunedol  y Weinyddiaeth Amddiffyn, mae’r grŵp wedi creu ‘Llwybr Coetir i Farcio Amser’ a ‘Gardd Therapi Dibryder’ yng ngerddi ysbyty Bronllys trwy greu dau fan awyr agored sy’n hyrwyddo iechyd a llesiant corfforol a meddyliol ar gyfer cleifion, staff ac ymwelwyr â safle ysbyty Bronllys. Diolch i’w gwaith agorwyd y safle i’r gymuned leol a chymuned cyn milwyr. Maent wedi cyfrannu at brosiectau cymunedol eraill ar safle ysbyty Bronllys hefyd, gyda brwdfrydedd. Maent wedi ymgysylltu â Pharc Llesiant Bronllys ar brosiectau amrywiol, megis cynllun dathlu’r Cadoediad  a datblygu Capel Bronllys.

Hefyd mae’r cyn milwyr wedi rhoi eu hamser i Fforwm Arfog a Chyn Milwyr Powys ers nifer o flynyddoedd, gan sicrhau y caiff gwelliannau eu llywio a’u cefnogi trwy leisiau unigolion sydd yn y lluoedd arfog a chyn milwyr. Yn ogystal, ynghyd â Phartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys, mae aelodau’n cyflawni cynllun gweithredu ar y cyd i sicrhau fod gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer Cyn Milwyr yng Nghymru sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl, yn gallu diwallu eu hanghenion mewn ffordd amserol a phriodol.

Dywed eu henwebydd:

“O ganlyniad i’w hymrwymiad, erbyn hyn mae mynediad ar gael at ddwy ardal hyfryd ar safle’r ysbyty; nid oeddynt yn hygyrch o’r blaen. Yn fy marn i mae hyn yn esiampl ysbrydol o’r hyn y gall aelodau’r gymuned ei gyflawni trwy weithio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i wireddu rhywbeth gwych.”

Iechyd a Llesiant

HELPU POBL DDIGARTREF CYMRU (HoHW)

Cychwynnwyd HoHW gan Sarah Mason. Mae’r grŵp yn casglu dillad, pebyll, deunyddiau ymolchi, sachau cysgu a llawer o hanfodion eraill, ac yn ymweld â threfi Powys a thu hwnt, a dinasoedd Cymru i roi’r eitemau hyn i bobl mewn angen.  Maent hefyd yn darparu llinell gymorth 24 awr.

Mae’r holl wirfoddolwyr sy’n cerdded y strydoedd ac yn cael cysylltiad uniongyrchol gyda’r buddiolwyr, yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf a dadebru ac ymwybyddiaeth ym maes cyffuriau. Mae’r gwirfoddolwyr yn cynnig rhwydwaith cymorth effeithiol i’w gilydd. Trwy weithio ar sail model lleoliadau, maent yn sefydlu grwpiau mewn trefi lle mae angen yn bodoli (ar hyn o bryd maent yn ystyried sefydlu eu hunain yn y Fenni a Henffordd). Wedyn cynigir hyfforddiant, cefnogaeth a threfniadau monitro parhaol i’r gwirfoddolwyr yn y lleoliadau hyn.

Mae rhyw 30 o wirfoddolwyr ar draws Cymru a hyfforddwyd i ryngweithio a chefnogi pobl ddigartref, a rhyw 70 o wirfoddolwyr ychwanegol sy’n cynnig amser i greu eitemau i’w gwerthu i godi arian, rhoi gofal i’r traed, trin gwallt a gwasanaethau eraill.  Maent hefyd yn darparu rhyw 50 - 70 o brydau poeth i bobl ddigartref yng Nghaerdydd bob penwythnos.

Y gred y dylid trin pawb yn gyfartal sydd tu ôl i’r gwirfoddolwyr, ac maent yn barod i wneud unrhyw beth i gywiro’r sefyllfa i bobl mewn angen.

Maent hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac yn cynnig ‘ffrydiau byw’ i ddangos y gwaith maent yn ei wneud.   Hefyd maent yn rhoi cyflwyniadau er mwyn rhannu profiadau ac i ledu’r gair am ddigartrefedd.  Mae eu hymdrechion codi arian yn hynod lwyddiannus.

Dywed eu henwebydd:

“Yn fy marn i mae’r grŵp hwn yn enghraifft wych i wirfoddolwyr eraill o safbwynt y ffordd maent yn mynd allan, bob wythnos, ac yn gwneud pethau sydd eu heisiau ar bobl NID yr hyn maen nhw fel gwirfoddolwyr am ei wneud.”

Arwr Lleol

PWYLLGOR CLWB PÊL DROED IAU’R GELLI GANDRYLL

Mae Clwb Pêl-droed y Gelli’n darparu ar gyfer 80 o blant o ardal y Gelli i chwarae pêl-droed. Mae’r pwyllgor o 7 wedi gweithio’n galed i sicrhau dyfodol y clwb yn dilyn cyfnod o ansicrwydd ddiwedd y tymor diwethaf, oherwydd lleihad mewn cyllid a nifer yr aelodau.  Ers cymryd drosodd, maent wedi troi pethau ar ei ben, ac mae nifer yr aelodau’n cynyddu, ac felly’n gwella hyfywedd ariannol y clwb.

Hefyd mae’r pwyllgor wedi annog naws gymunedol trwy gydol y clwb.  Mae gwirfoddolwyr yn cael eu hannog i helpu, a rhoddwyd cefnogaeth iddynt ennill cymwysterau hyfforddi ac i helpu adeg gemau.

Mae gwerth y cyfleoedd chwaraeon a ddarperir gan y clwb yn mynd ymhell tu hwnt i’r buddion iechyd cychwynnol.  Mae teimlad fod y clwb yn tynnu gyda’i gilydd. Mae pobl ifanc yn cael cyfleoedd i gyfrannu mwy at y clwb, sy’n golygu y bydd yn fwy cynaliadwy.

Mae’r clwb yn helpu pobl ifanc i ffynnu ac yn rhoi cyfle iddynt gadw’n heini, gwella eu sgiliau, magu hyder a goresgyn heriau personol. Maent hefyd wedi rhoi cyfleoedd i’r bobl ifanc, gan gynnwys cyfle hyfforddi i rai dan 8 oed gyda Chlwb Pêl-droed Caerdydd, ymweliadau a chyfleoedd i chwaraewyr fod yn fasgot gyda Chlwb pêl-droed Henffordd, a dydd Nadolig cymunedol trwy gynnal taith gerdded rhwng y Gelli a Chleirwy i godi arian. Mae’r clwb yn sicrhau fod y cyfleusterau a’r man gwyrdd agored ar gael i bawb eu defnyddio. Maent hefyd yn cynnal digwyddiadau codi arian ar gyfer y clwb ac elusennau eraill.

Dywed eu henwebydd:

“Maent wedi brwydro nôl ar adeg o ansicrwydd, ac roedd angen llawer iawn o bendantrwydd a dewrder i bobl gyd-dynnu a gweithio’n galed i sicrhau fod y clwb yn parhau - mae wedi ffynnu, ac wedi goresgyn yr heriau hyn.”

 

 

Ffotograffau gan Joe Purches o Ayton West Studio

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending