Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Garreg Lwyd

Mae Fferm Wynt Garreg Lwyd yn darparu cronfa gymunedol fydd yn golygu fod cyllid ar gael i gefnogi prosiectau cymunedol bob blwyddyn yn ystod oes y fferm wynt. Caiff ei reoli gan Banel y Gronfa Gymunedol sy’n cynnwys cynrychiolwyr y cynghorau cymuned lleol. PAVO sy'n gweinyddu’r gronfa

 

 

Mae'r cynllun hwn ar gau ar hyn o bryd.  Bydd y rownd nesaf yn agor yn gynnar yn 2019.

 

 

Estynnir gwahoddiad i grwpiau a phrosiectau ymgeisio er mwyn rhoi budd i'r cymunedau o fewn yr ardaloedd cynghorau cymuned canlynol:

 

 • Bugeildy
 • Betws y Crwyn
 • Ceri
 • Llanbister
 • Llanbadarn Fynydd

[Translate to Welsh:]

Gellir ystyried ceisiadau a gyflwynir o du allan i’r ardal dan sylw; y panel sy’n gweinyddu’r gronfa fydd yn cael penderfynu ar y fath geisiadau, ond dim ond os gellir dangos y byddai cais o’r fath yn arwain at fudd amlwg i’r cymunedau o fewn ardal y gronfa.

 

Er mwyn gallu cyflwyno cais am grant, mae’n rhaid i grwpiau neu sefydliadau cymunedol gael cyfansoddiad priodol.  Nid oes rhaid bod yn elusen gofrestredig, ond mae’n rhaid gallu dangos y budd i’r gymuned. Mae’r gronfa’n croesawu ceisiadau gan sefydliadau sy’n gwneud gwahaniaeth mewn meysydd amrywiol, megis

Adeiladau Cymunedol – prosiectau sy’n cynnal ac yn datblygu adeiladau a ddefnyddir ac sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, yn enwedig, prosiectau sy’n helpu sicrhau eu cynaliadwyedd at y dyfodol.

 • Adeiladau Cymunedol – prosiectau sy’n cynnal ac yn datblygu adeiladau a ddefnyddir ac sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, yn enwedig, prosiectau sy’n helpu sicrhau eu cynaliadwyedd at y dyfodol.
 • Mentrau ym maes Cludiant Cymunedol.
 • Prosiectau cadwraeth, bywyd gwyllt a gwarchodfeydd anifeiliaid - yn enwedig rhai sy’n gwella tir cyffredin.
 • Datblygu addysg a sgiliau.  Yr henoed – prosiectau sy’n canolbwyntio ar wella mynediad at weithgareddau a gwasanaethau.
 • Prosiectau ym maes effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd amgylcheddol.
 • Iechyd a chwaraeon – prosiectau sy’n helpu cynnig mynediad at wasanaethau gyda’r nod o wella iechyd a llesiant y gymuned leol.
 • Treftadaeth – prosiectau sy’n dathlu, yn diogelu ac yn hyrwyddo diwylliant, hanes a threftadaeth lleol.
 • Adfywio - prosiectau cymunedol sy’n helpu lleihau lefelau troseddu, yn cynyddu cyfleoedd gwaith, tai neu’r amgylchedd corfforol.
 • Grwpiau hunangymorth – grwpiau cymunedol sy’n cyflenwi gwasanaethau sylfaenol.
 • Pobl agored i niwed - prosiectau sy’n galluogi mwy o fynediad at wasanaethau a chyfleusterau ar gyfer pobl ag anableddau, pobl ddigartref ac unigolion difreintiedig
 • Pobl ifanc – prosiectau sy’n canolbwyntio ar wella mynediad at wasanaethau lle gall pobl ifanc chwarae rôl bwysig o safbwynt gwneud penderfyniadau. 

Grantiau Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Garreg Lwyd a ddyfarnwyd yn 2018

Ardal Llanbister

Enw

Disgrifiad

Swm a ddyfarnwyd

Capel Pabyddol y Pownd

Adnewyddu offer trydanol y capel i alluogi’r gymuned leol i ddefnyddio’r adeilad

1066.98

Cyngor Cymuned Llanbister

Darparu diffribillwr ym mhentref Llanbister

1364.00

Pwyllgor Neuadd Gymunedol Llanbister

Cyllid i glirio safle yn Llanbister ar gyfer hwb cymunedol newydd

5000.00

Grŵp Tefeidiad Ithon


Ffensys diogelwch ar gyfer ardal chwarae newydd yn Ysgol Llanbister
5933

Capel Methodistaidd Llanbister

Gosod ffenestri dwbl newydd yn y capel

2251.70

Sioe a Mabolgampau Llanbister

Costau ar gyfer Sioe a Mabolgampau Llanbister

1494.92

Ardal Llanbadarn Fynydd

Enw

Disgrifiad

Swm a ddyfarnwyd

CFfI Llanbadarn Fynydd

Cefnogaeth ar gyfer prif weithgareddau trwy gydol Calendr CFfI

2,000.00

Canolfan Wellintonia

Cyllid i baentio’r ganolfan tu allan

5250.00

Pwyllgor Siop Llanbadarn Fynydd

Cyflogi aelod o staff i weithio yn y siop i alluogi aros ar agor yn hirach

9696.00

Siop Gymunedol Llanbadarn Fynydd

Cyllid ar gyfer dau arwydd newydd ar gyfer y siop gymunedol

969.60

Ardal Betws y Crwyn

Enw

Disgrifiad

Swm a ddyfarnwyd

Côr Sefydliad y Merched Betws y Crwyn

Cyllid i brynu gwisgoedd i’r côr

1,049.00

Pwyllgor Rheoli Neuadd Blwyf Betws y Crwyn

Cyllid i ddarparu ffenestri newydd yn y neuadd blwyf

13,300.00

Ymddiriedolwyr Capel y Mynydd Du

Ailwampio’r Capel, gwaith trydan, plastro, insiwleiddio’r groglofft

3,566.60

Ardal Bugeildy

Enw

Disgrifiad

Swm a ddyfarnwyd

Clwb pel-droed Felindre

Darparu ystafelloedd newid a chawodydd ar gyfer y clwb pêl-droed

16,315.60

Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru

Prynu gatiau, arwyddion a physt i uwchraddio hawliau tramwy ar lwybr Rheilffordd Calon Cymru rhwng Tref-y-clawdd a Chnwclas, Llwyni, Pool Hill, Gravel a Heol Llanbister

1,610.00

Canolfan Gymunedol Cnwclas a’r Ardal

Offer ar gyfer cwrlo dan do a matiau ioga i’w defnyddio gan y gymuned yn y ganolfan

795.00

Ardal Ceri

Enw

Disgrifiad

Swm a ddyfarnwyd

Pwyllgor Eisteddfod Ceri

Costau a deunyddiau cyhoeddusrwydd ar gyfer Eisteddfod  Ceri

613.00

Eglwys Babyddol Ceri

Darparu grŵp cymorth bob yn ail fis i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr

350.00

Neuadd Gymunedol Dolfor

Cyllid i ehangu’r maes parcio presennol yn Neuadd Bentref Dolfor

9,249.50

Clwb Bowlio Dan Do Dolfor

Cyllid i brynu mat newydd, 3 jac a 12 crys chwys

700.00

Cyfeillion Ysgol San Mihangel

Prynu offer TGCh newydd ar gyfer yr ysgol

7,003.10

Ar gyfer unrhyw ymholiadau

cysylltwch â PAVO

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity