Cadw llyfrau a Chyflogres

Fel rhan o'n cefnogaeth i'r sector gwirfoddol ym Mhowys, mae PAVO yn cynnig gwasanaeth cadw llyfrau a chyflogres cynhwysfawr cyfrifiadurol, sy'n galluogi mudiadau i ganolbwyntio eu hadnoddau gwirfoddolwyr/staff ar gyflawni eu prif amcanion.

Gwasanaeth Cadw llyfrau

Cynigir y gwasanaeth cadw llyfrau i fudiadau gwirfoddol ym Mhowys, ac mae'n cynnwys:

 • Cadw llyfrau o ddydd i ddydd, gan gynnwys cadw cofnod o daliadau a derbyniadau,mantoli cyfrifon banc, ysgrifennu sieciau, llunio datganiadau incwm a gwariant;
 • Cysylltu â'r banc er mwyn sefydlu cyfrifon banc i fudiadau newydd, cefnogaeth barhaol i gysoni cyfriflenni banc gyda'r cyfrifon;
 • Cyngor i Fudiadau Gwirfoddol pan fo angen ar systemau ariannol/cadw llyfrau addas;
 • Darperir gwybodaeth ariannol i ymddiriedolwyr er mwyn eu galluogi i baratoi cyfrifon rheoli cywir, neu gellir paratoi a chyflwyno cyfrifon rheoli mewn cyfarfodydd o'r ymddiriedolwyr;
 • Cymorth a chyngor ymarferol pan fo angen;
 • Anfon anfonebau gyda'r awdurdod perthnasol i'w prosesu, cadw cofnodion cywir o incwm a gwariant;
 • Rhan bwysig o gyfrifoldeb unrhyw fudiad gwirfoddol yw llunio ac archwilio'r cyfrifon. Mae'n hanfodol cael cyfrifon sy'n glir, a mor syml â phosibl ac sy'n cadw pobl yn effro!Hefyd mae angen gofalu eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw reoliadau sy'n berthnasol i'ch mudiad chi.
 • Mae mathau gwahanol o grwpiau ag anghenion gwahanol; mae'r rhan fwyaf o'n gwaith ni gydag elusennau bach; felly rydym yn defnyddio'r rheoliadau cyfrifon i elusennau fel canllaw SORP 2005 (Datganiad o'r Arfer a Argymhellir.

Gwasanaeth Cyflogres

Mae Gwasanaeth Cyflogres PAVO yn Wasanaeth Cyflogres Cyfrifiadurol. Mae'n cynnwys darparu:

 • Crynodeb o'r taliadau, sy'n rhoi manylion llawn yr holl daliadau a didyniadau a wanethpwyd mewn cyfnod tâl penodol.
 • Slipiau cyflog a manylion unrhyw daliadau sy'n ddyledus i swyddfa cyfrifon Cyllid y Wlad.
 • Ar ddiwedd y flwyddyn byddwn yn cwblhau ffurflenni P14/P60 i bob cyflogai, y cyfansymiau sydd eu hangen ar gyfer Datganiad Blynyddol y Cyflogwr (P35) a chyngor a chefnogaeth ar lenwi'r ffurflen.
 • Darparu ac anfon dogfennau i Gyllid y Wlad mewn perthynas â gweithwyr newydd a gweithwyr sy'n gadael.
 • Cyngor a chymorth gyda holl agweddau ar PAYE a'ch cynorthwyo i ddeall y broses o gofrestru gyda Chyllid y Wlad.

Ar ôl sefydlu popeth i gychwyn, y cwbl fydd angen i chi ei wneud yw:

 • Talu eich gweithwyr
 • Talu'r Swyddfa Dreth
 • Ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau i'r manylion tâl arferol
 • Cadarnhau ac arwyddo'r datganiad blynyddol er mwyn inni ei anfon i Gyllid y Wlad ar lein

Mae mor syml â hynny!

Ffïoedd

Mae'r ffïoedd canlynol yn berthnasol i'r gwasanaethau llyfrau a chyflogres ar y chwith.

Bookkeeping

 

The Bookkeeping service is currently charged out at a rate of £22 per hour.

 

The Independent Examination of Accounts cost from £150. This is dependent on the turnover of the group, the status of their accounts ie are they prepared to Balance sheet stage and how large the organisation is.

[Translate to Welsh:] Payroll Service

[Translate to Welsh:]

For monthly staff, the current charges, are as follows:

1st employee, £10.00 per month

2nd + employee, £5.00 per payslip

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity