Amser i Ni

Cyfnewid Amser – Cyfnewid Sgiliau:
Galluogi Cymunedau

 

Prosiect gwirfoddol rhyngweithredol yw Amser i Ni a seilir ar fancio amser.

Ei nod yw datblygu cydnerthedd cymunedau trwy feithrin rhwydweithiau cymorth i gymunedau helpu ei gilydd, lle mae pawb yn cynnig rhywbeth ac yn elwa mewn rhyw ffordd.

Mae ganddo botensial i fod yn llawer mwy na system gwobrwyo ar gyfer gwirfoddoli; hwyrach y bydd yn sail i ffordd hollol newydd o gydweithio.

Amser i Ni: Cyfnewid Amser – Cyfnewid Sgiliau: Galluogi Cymunedau

Diben:

Prosiect gwirfoddol rhyngweithredol yw Amser i Ni a seilir ar fancio amser. Ei nod yw datblygu cydnerthedd cymunedau trwy feithrin rhwydweithiau cymorth i gymunedau helpu ei gilydd, lle mae pawb yn cynnig rhywbeth ac yn elwa mewn rhyw ffordd. Mae ganddo botensial i fod yn llawer mwy na system gwobrwyo ar gyfer gwirfoddoli; hwyrach y bydd yn sail i ffordd hollol newydd o gydweithio.

 

Cefndir:

Nod Amser i Ni yw meithrin ‘cymwynasgarwch’ ar sail brofedig ‘Bancio Amser’. Mae cysyniad Bancio Amser yn bodoli ers canrifoedd, ac mae’n dyddio nôl i gyfnod ac ethos Robert Owen, y dyngarwr a anwyd yn y Drenewydd, oedd yn gyfrifol am sefydlu Cydweithfeydd.

 • Wrth galon Bancio Amser mae’r egwyddor o gyfnewid amser cyfartal – trwy gyfrannu awr o waith, gallwch dderbyn awr o gymorth. Chwedl hwythau: Gallwch fenthyg a rhoi benthyg!
 • Yn debyg i ethos cydweithfeydd mae gan bob aelod ei bleidlais - o safbwynt Bancio Amser, mae pob cyfnod yn gyfwerth, beth bynnag fo natur y dasg dan sylw.
 • Gellir cyfnewid amser ar draws y gymuned – gallwch ddewis defnyddio’ch awr trwy fanteisio ar amrediad o ‘gynigion amser’, yn hytrach na chyfnewid gyda’r unigolyn rydych chi wedi ei helpu.
 • Mae gan bawb rywbeth i’w roi - a gyda’n gilydd gallwn gyflawni bron unrhyw beth..

 

Elfennau:


Mae elfennau sylfaenol Bancio Amser fel a ganlyn:

 • Banc’ – sef taenlen sy’n cofnodi’r amser a roddir a’r amser a gymerir.
 • Deiliaid Cyfrifon’ - aelodau’r gymuned sy’n bancio eu hamser, ac yn ei gyfnewid gyda rhywun arall. Noder: Fel arfer, unigolion yw’r Deiliaid Cyfrifon, ond gall sefydliadau cymunedol gymryd rhan hefyd trwy gyfrannu amser sy’n gysylltiedig â’u diben nhw - megis canolfan gymunedol sy’n rhoi benthyg lleoliad ar gyfer digwyddiad.
 • Rheolwr Banc’ -sef cydlynydd, sy’n cadw cofnod o’r amser i’w gyfnewid trwy’r banc.
 • Arweinydd’ - Unigolyn sy’n annog y broses o gyfenwid trwy gael hyd i ffyrdd i bobl rannu eu sgiliau a’u profiad ymhlith Deiliaid y Cyfrifon
 • Rhyngweithio Cymdeithasol’ – y weithred o gyfnewid amser, ar sail 1:1 gyda’r unigolyn sy’n derbyn cymorth, neu 1:lawer trwy ddigwyddiadau neu achlysuron cymdeithasol a drefnir gan y ‘Banc’ neu ‘Ddeiliaid Cyfrifon’.

 

Cefnogaeth:

Mae prosiect Amser i Ni yn cynnig y gefnogaeth isod:

 • Llawlyfr Bancio Amser’ – sef canllawiau ar sefydlu a rhedeg banc amser yn eich cymunedchi.
 • Cyfrif Banc - Taenlen’ – i gofnodi’r broses o gyfnewid amser
 • Swyddfa Gefn’ cefnogaeth trwy Wirfoddoli Cymru i helpu cofnodi a chyfathrebu gyda Deiliaid y Cyfrifon ynghylch cyfleoedd cyfnewid, ac ap gosod tasgau sy’n caniatáu ichi hysbysebu cyfleoedd ar ddyfeisiau symudol eich aelodau.
 • Arian Sefydlu’ - gall hyn ddigwydd fel ‘oriau’ i’w cyfnewid gan staff y prosiect i’ch helpu sefydlu - a chynllun grant bach i dalu costau digwyddiadau cymdeithasol er mwyn i Ddeiliaid Cyfrifon ymgysylltu â gweithgareddau Bancio Amser.
 
Amser i Ni – Time for Us

Cefnogir prosiect Amser i Ni gan ‘Gyllid Gwireddu Cymru Iachach’ Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys a’i nod yw hybu manteision iechyd a llesiant cymunedau cadarn sy’n cefnogi ei gilydd ar draws Powys.

For more information please contact:

Nick Venti - Swyddog Datblygiad Cymunedol / Community Development Officer

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending