Ar y dudalen hon fe welwch linciau i gyngor, adnoddau a hyfforddiant i'ch helpu i gyflawni eich rôl fel ymddiriedolwr.

Bod yn Ymddiriedolwr

Cliciwch yma i lawrlwytho ganllaw PAVO ar fod yn ymddiriedolwr, wedi'i baratoi fel rhan o'n prosiect Sgiliau Trydydd Sector.
Bydd y canllaw hwn yn rhoi cyflwyniad i chi ar:

  • Rôl, dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwr
  • Egwyddorion llywodraethu da
  • Dogfennau llywodraethu
  • Rhwymedigaeth ymddiriedolwr, rheoli risg a gwrthdaro buddiannau
  • Mathau o gyfranogiad
  • Sgiliau ymddiriedolwyr
  • Sut i recriwtio a sefydlu ymddiriedolwyr newydd
  • Atebolrwydd
  • Ble i fynd am gefnogaeth bellach

Hyfforddiant i ymddiriedolwyr

Mae PAVO yn cynnig hyfforddiant i ymddiriedolwyr newydd a phrofiadol trwy ein prosiect Sgiliau Trydydd Sector. Rhoddir cyhoeddusrwydd i gyrsiau sydd ar ddod ar ein tudalennau hyfforddi.

Efallai yr hoffech chi wylio'r recordiadau hyn o weminar ar 'Bod yn Ymddiriedolwr' a gyflwynir gan staff PAVO.

Bod yn Ymddiriedolwr Rhan 1: Rolau a Chyfrifoldebau
Bod yn Ymddiriedolwr Rhan 2: Y Geirfa Elusen
Bod yn Ymddiriedolwr Rhan 3: Gwrthdaro Buddiannau

Darllen ac adnoddau hanfodol

Yr ymddiriedolwr hanfodol: beth mae angen i chi ei wybod, beth mae angen i chi ei wneud

Canllaw cynhwysfawr gan y Comisiwn Elusennau ar rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr elusennau.

Datganiad o Gymhwysedd y Comisiwn Elusennau

Dylai ymddiriedolwyr elusennau yng Nghymru a Lloegr lenwi a llofnodi'r ffurflen hon i gadarnhau eu bod yn gymwys i fod yn ymddiriedolwr.

Pecyn DBS

Casgliad o ddogfennau canllaw a gwybodaeth am wiriadau a phrosesau DBS.

Y Cod Llywodraethu i Elusennau

Offeryn ymarferol yw’r Cod i helpu elusennau a'u hymddiriedolwyr i ddatblygu safonau uchel wrth lywodraethu . 

Y chwe dyletswydd ymddiriedolwr

Disgrifiad manwl o brif ddyletswyddau ymddiriedolwr, o wefan y Comisiwn Elusennau.

15 cwestiwn y dylech chi eu gofyn

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i adolygu effeithiolrwydd eich elusen mewn Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, cyfarfodydd ymddiriedolwyr, trafodaethau diwrnod cwrdd i ffwrdd neu gyfarfodydd cynllunio.

Taflenni gwybodaeth PAVO ar ymddiriedolwyr a llywodraethu

Mae'r gyfres hon o daflenni gwybodaeth yn ymdrin ag ystod o bynciau fel egwyddorion llywodraethu, atebolrwydd ymddiriedolwyr ac yswiriant.

Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Powys

Ymunwch â Grŵp Facebook Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Powys i ofyn cwestiynau, rhannu gwybodaeth a chlywed am yr adnoddau ymddiriedolwyr diweddaraf.

Recriwtio ymddiriedolwyr newydd

Bydd angen i bob bwrdd recriwtio ymddiriedolwyr newydd ar ryw adeg, p'un ai i ehangu'r sgiliau a'r safbwyntiau ar y bwrdd, neu yn lle disodli aelodau sy'n ymddeol.

Cymerwch ychydig o amser i gynllunio'ch proses recriwtio fel ei bod yn effeithiol i'ch sefydliad a'ch darpar ymddiriedolwyr newydd. Mae hefyd yn bwysig rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i'ch ymddiriedolwyr newydd i'ch sefydliad a'u rôl newydd.

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i helpu byrddau ymddiriedolwyr i recriwtio a sefydlu aelodau newydd, gan dynnu ar brofiad prosiect Sgiliau Trydydd Sector PAVO.

Gallwch hefyd gysylltu â PAVO i gael cyngor ar recriwtio ymddiriedolwyr, trwy ffonio 01597 822191, neu e-bostio info(at)pavo.org.uk

Rhestr Wirio - Dod o Hyd i Ymddiriedolwyr Newydd

Camau i'w hystyried yn y broses o ddod o hyd i ymddiriedolwyr newydd.

Archwilio Sgiliau Bwrdd

Mae'n allweddol i sefydliad wybod pa sgiliau a gwybodaeth sydd gan aelodau ei fwrdd. Mae archwiliad sgiliau yn broses a ddefnyddir i nodi'r bylchau sgiliau mewn sefydliad. Ar gael ar ffurf Word neu pdf.

Pecyn Croeso i Ymddiriedolwyr

Rhestr wirio o ddogfennau ac adnoddau hanfodol i'w rhoi i'ch ymddiriedolwyr newydd fel rhan o'u cyfnod sefydlu.

Templedi Recriwtio Ymddiriedolwyr

Bydd pecynnau recriwtio, posteri a hysbysebion wedi'u cynllunio'n dda yn eich helpu i ledaenu'r gair am eich swyddi gwag ymddiriedolwyr. Ystyriwch y ffordd orau o gyrraedd yr ymddiriedolwyr rydych chi am eu denu. Gall hyn olygu gosod posteri yn eich ardal leol, hysbysebu ar-lein, anfon gwybodaeth yn uniongyrchol at ymgeiswyr tebygol, neu bob un o'r uchod. Gweler y ‘Rhestr Wirio Dod o Hyd i Ymddiriedolwyr Newydd’ uchod am ragor o syniadau.

Dylai eich deunydd fod yn drawiadol ac yn glir, a chynnwys yr holl wybodaeth hanfodol y mae ei hangen ar ddarpar ymddiriedolwyr i benderfynu a ddylent gysylltu â chi. Rydyn ni wedi llunio rhai templedi i chi eu defnyddio fel man cychwyn wrth greu eich un eich hun.

Pecyn Recriwtio Ymddiriedolwyr - Word

Mae'r templed hwn ar ffurf Microsoft Word yn fan cychwyn perffaith os ydych chi'n newydd i recriwtio ymddiriedolwyr neu ddylunio hysbysebion gan ddefnyddio TG.

Pecyn Recriwtio Ymddiriedolwyr - Canva

Mae'r templed hwn yn defnyddio'r offeryn dylunio graffig ar-lein Canva.

Templed Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd hysbysebu'ch swydd wag trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn eich helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Gallwch ddefnyddio'r templed Canva hwn i greu post ar gyfer Facebook, Twitter neu Instagram.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â PAVO i gael cefnogaeth gydag unrhyw ymholiadau am eich rôl a'ch cyfrifoldebau fel ymddiriedolwr.
01597 822191

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity