Newyddion Gwirfoddoli

Cymorth Cymunedol Rhaeadr yn derbyn her

“Ni allwn fod wedi gwneud hebddo nhw ar yr adeg hon.”

O'r fferyllydd...
... i'r cleient
Logo'r Arches
Powys RPB logo

[Translate to Welsh:]

Logo Llywodraeth Cymru

Mae'r Arches (Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a’r Ardal) yn elusen annibynnol a sefydlwyd ym 1985, wedi'i lleoli yn The Arches yng nghanol Rhaeadr. Maent yn darparu ystod o wasanaethau i bobl leol ac yn gweithio gyda sefydliadau lleol eraill i annog cyfranogiad cymunedol a gwella bywydau pobl. 

Yn ystod argyfwng Covid-19 gwelodd y sefydliad gynnydd sydyn yn y galw am eu gwasanaethau a gwnaeth gais i gronfa argyfwng C-SERT i'w galluogi i gwrdd â hi. Gyda chymorth yr arian maent wedi gallu cydlynu gwirfoddolwyr ychwanegol i helpu aelodau bregus y gymuned gyda phopeth o ddosbarthu siopa i gerdded cŵn.

Hyd yn hyn mae eu tîm wedi 

  • Cyflwyno 54 o bresgripsiynau

  • Siopa a dosbarthu 86 bag o siopa 

  • Cyflenwi 12 parsel banc bwyd

  • Sefydlu 17 gêm cymorth ffôn / cyfeillio 

  • Wedi gwneud tua 200 o alwadau ffôn i wirio lles pobl

  • Trefnu 2 wirfoddolwr cerddwyr cŵn

  • Trefnwyd, argraffwyd a danfon 1500 o fwletinau i cartrefi yn Rhaeadr a'r ardal 

Dywedodd rhai o'r rhai a gefnogwyd: 

“Defnyddiol iawn - helpu pawb gyda'u meddyginiaethau a'u siopa bwyd, maen nhw wedi bod mor dda yn ystod ar yr adeg hon”

“Effeithlon iawn pan dwi'n ffonio am siopa ac mae Del (y gwirfoddolwr) mor hwyliog a charedig. ” 

“Mae fy sgyrsiau gyda staff a gwirfoddolwyr Arches wedi bod yn achubwr bywyd”

“Edrychaf ymlaen at weld Billy (y gyrrwr) gyda fy nosbarthiadau bwyd“

“Mae mor dda cael banc bwyd yma yn Rhaeadr”

“Ni allwn fod wedi gwneud hebddo nhw ar yr adeg hon. ”

Mae Tîm Ymateb Argyfwng Sector Cymunedol Powys (C-SERT) a PAVO wedi gweithio gyda'i gilydd i ddosbarthu grantiau bach i helpu cymunedau i ymateb i argyfwng Covid-19. Daw Cronfa Argyfwng C-SERT o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF), a ddyrannwyd gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB).

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity