CCB a Chynhadledd Flynyddol PAVO

Mae PAVO yn cynnal cynhadledd fawr o'r trydydd sector bob blwyddyn. Mae'n cynnig cyfle i ni i gyd gyfarfod ac edrych gyda'n gilydd ar faterion pwysig.

Cynhaliwyd Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO 2018 ar 13 Tachwedd 2018 a’r thema oedd 'Cymunedau Dyfeisgar'.

Etholwyd dau ymddiriedolwr newydd fel rhan o’r broses flynyddol o ethol aelodau Bwrdd PAVO:

  • Margaret Evitts
  • Peter Swanson

Hefyd yn ystod y CCB, ymddiswyddodd Gloria Jones Powell o’i rôl fel Ymddiriedolwr, oedd yn ddigwyddiad arwyddocaol, gan ystyried hyd ei gwasanaeth i’r sefydliad. Bydd llawer o aelodau a sefydliadau partner PAVO yn gyfarwydd gyda gwaith Gloria fel Cadeirydd PAVO dros nifer o flynyddoedd, ond hefyd o safbwynt ei chyfraniad diflino wrth gynrychioli Trydydd Sector Powys a’i fuddiannau mewn nifer o leoliadau a phartneriaethau amrywiol ar draws y sir.

Cliciwch ar y ddolen i weld y PAVO Adroddiad Effaith 2018

Roedd cynrychiolwyr amrediad eang o grwpiau cymunedol lleol a sefydliadau gwirfoddol, ynghyd ag elusennau cenedlaethol a sefydliadau’r sector cyhoeddus yn bresennol yn y gynhadledd;  roedd y rhaglen yn cynnwys: 

  • Anerchiad gan Peter Davies
  • Cyflwyniadau o enghreifftiau o weithgareddau cymunedol a gwirfoddol sy’n cryfhau cymunedau sydd eisoes yn digwydd ar draws Powys
  • Amrediad o weithdai i ystyried ffyrdd gwahanol o gefnogi cymunedau i fod yn fwy dyfeisgar

Ymhlith adborth gan y rhai oedd yn bresennol ar y diwrnod roedd y canlynol:

  • “Roedd safon y trefniadau a’r lleoliad yn rhagorol” 
  • “Digwyddiad da iawn – awyrgylch ac agweddau gwych” 
  • “Diwrnod rhagorol – diolch yn fawr!” 

Os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol yng Nghynhadledd Flynyddol PAVO 2018, neu os oeddech yno, ond byddech yn hoffi profi peth o’r cynnwys eto, mae’r fideos canlynol yn cofnodi rhannau o’r diwrnod:    

 

Anerchiad Peter Davies

Cymunedau Dyfeisgar: 'Pit Stop' Erwyd

Trosolwg o weithdai'r gynhadledd

Cymunedau Dyfeisgar: Cultivate:

Cymunedau Dyfeisgar: Llandeglau

Adborth ar y CCB a’r Gynhadledd

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending