CCB a Chynhadledd Flynyddol PAVO

Mae PAVO yn cynnal cynhadledd fawr o'r trydydd sector bob blwyddyn. Mae'n cynnig cyfle i ni i gyd gyfarfod ac edrych gyda'n gilydd ar faterion pwysig.

CYNHADLEDD BLYNYDDOL A CHYFARFOD CYFFREDINOL 2021

15 - 19 Tachwedd  2021

fwy neu lai

Bydd ein Cynhadledd Flynyddol a'n Cyfarfod Cyffredinol eleni, yn seiliedig ar adborth gan aelod-sefydliadau, yn rhoi cyfle i gymryd rhan mewn ystod eang o weithdai ar bynciau sy'n bwysig i chi fel:

* Adeiladau Cymunedol a  Neuaddau Pentref

* Cysylltu Cymunedol / Rhagnodi Cymdeithasol

* Mynd I’r afael ar Unigrwydd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol

* Anghenion Hyfforddi a Datblygu yn y Drydedd Sector

* Partneriaethau Powys a sut i gyfranogi.

Bydd 'Sesiynau Arbenigol' hefyd a arweinir gan
Mark Williams ‘Cylchoedd Gofal’,
y Farwnes Jill Pitkeathly 'Gofalu am Ofalwyr' a and
Major Chris Hunter QGM ‘Arweinyddiaeth Dan Bwysedd’

Bydd yr wythnos yn dod i ben yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Gwener 19eg Tachwedd am 9.30am.

CLICIWCH YMA AM YR AGENDA LLAWN A FFURFLEN ARCHEBU 

 

Rydym yn gwerthfawrogi nad oes gan bawb yr offer i gymryd rhan mewn cyfarfod ar-lein.

Er mwyn gwneud ein Cynhadledd a'n CCB yn fwy hygyrch, gallwn gynnig cyfle i nifer gyfyngedig o bobl fynychu'n bersonol yn un o swyddfeydd diogel COVID PAVO yn Llandrindod neu'r Drenewydd.

Nodwch hyn ar y ffurflen archebu yn yr adran GOFYNION os hoffech chi ymuno â ni fel y gellir gwneud trefniadau priodol

Cynhadledd a CCB 2020 PAVO

Cyfrif ar Gymunedau; datblygu'r arferol newydd
16 - 20 Tachwedd 2020

Cynhaliwyd ein Cynhadledd Flynyddol a’n Cyfarfod Cyffredinol eleni fwy neu lai a rhoddodd gyfle i fyfyrio ar rôl y sector gwirfoddol wrth gefnogi pobl drwy’r pandemig coronafirws, a sut mae sefydliadau’n cynllunio ar gyfer y ‘normal newydd’.
Roedd yr wythnos yn cynnwys nifer o weithdai ar-lein yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar ddatblygu’r ‘normal newydd’:
Adferiad Gwyrdd - (Adeiladau a Thrafnidiaeth), Sefydlogrwydd Ariannol, Cydraddoldebau, Diogelwch, Digidol, Cymdeithasol (gwirfoddoli), ac Iechyd a Lles
Daeth yr wythnos i ben yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Gwener 20fed Tachwedd 9.30am gyda negeseuon gan Vaughan Gething AS, Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Disgrifiadau GWETHDAU

Adroddiad Effaith Blynyddol PAVO 2020

Adroddiad Effaith Blynyddol PAVO 2020

Adferiad Ariannol

Mae dolenni isod i'r dogfennau y dywedasom y byddem yn eu cylchredeg: 

https://padlet.com/nick_venti/v97uey9nv591wh1z

Adferiad Cyfradd

Ychwanegir adroddiad o'r sesiwn yn fuan.

Adferiad Diogel

Fideo gweithdy       

Adferiad Digidol

 Fideo gweithdy

Adferiad Cymdeithasol

Fideo gweithdy

Michiel Blees, Swyddog Datblygu Sir  - michiel.blees(at)pavo.org.uk

Claire Sterry,  Uwch Swyddog Datblygu'r Trydydd Sector- claire.sterry(at)pavo.org.uk 

Sharon Healey, Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol Uwch Swyddog a Gwasanaeth Cyfeillio Powys - sharon.healey(at)pavo.org.uk 

Dolen ddefnyddiol:

Llanidloes Covid-19 Mutual Aid Fund -Graham Brand   

Adferiad Gwyrdd - Trafrnidaeth

Gwybodaeth i ddilyn

Adferiad Iachus

Fideo gweithdy

1)  Cyflwyniad powerpoint

2) Llyfryn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys "Iechyd Meddwl ym Mhowys - popeth sydd angen i chi ei wybod am eich gwasanaethau lleol" a

3) Manylion cyswllt yr hyfforddwyr a gefnogodd ein sesiwn - Mike Buckley a John-Paul Higgerson.

Election of Trustees for 2020

Mae PAVO yn gwahodd enwebiadau gan unigolion sy'n dymuno sefyll i'w hethol i'w Bwrdd Ymddiriedolwyr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Iau 20fed Tachwedd 2020. Gellir dod o hyd i'r dogfennau priodol trwy'r ddolen isod neu os oes angen copïau wedi'u postio atoch, Cysylltwch â ni.

Recriwtio Ymddiriedolwyr PAVO

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw'r  23ain Hydref 2020, hanner dydd.

Rhannwch y wybodaeth hon i unrhyw un eich bod yn adnabod a allai fod â diddordeb mewn sefyll. Rydym yn chwilio am enwebeion sydd â sgiliau, gwybodaeth neu arbenigedd a fydd yn cryfhau’n rheolaeth y sefydliad ymhellach.

Rhaid i enwebiadau gael ei gymeradwyo gan aelod-sefydliad PAVO, ond nid oes angen i enwebeion fod yn aelod o'r sefydliad hwnnw. 

Nid yw ymddiriedolwyr yn cael eu talu, ond ad-delir yr holl gostau sy'n gysylltiedig â’r rôl. 

I gael mwy o wybodaeth am PAVO cliciwch yma neu cysylltwch ag Angela Owen, Plas Dolerw, Y Drenewydd, SY16 2EH 01686 626220 angela.owen@pavo.org.uk.

 


 

 


 

 

 

CCB PAVO 2019

GWAHODDIAD- CYNHADLEDD A CHYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Dydd Mawrth 19eg Tachwedd 2019

"Beth sydd o bwys?  Gwrando ar Drydydd Sector Powys"

Cefn Lea, Dolfor, Newtown, Powys SY16 4AJ

Yr wyf yn falch iawn eich gwahodd i Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO a gynhelir eleni ar ddydd mawrth 19 Tachwedd 2019. Fe welwch y rhaglen wedi ei atodi neu gliciwch ar y ddolen hon.

Bydd y diwrnod yn gyfle i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ac i wrando ar safbwyntiau, arsylwadau a phersbectif sefydliadau gwirfoddol Powys. Bydd hyn yn llywio datblygiad Cynllun Trydydd Sector newydd ar gyfer Powys.

Bydd y diwrnod yn cynnwys Grwpiau Gwrando Beth sy'n Bwysig sy'n canolbwyntio ar bynciau fel ‘Arian, Dylanwad, Cefnogaeth, Gweledigaeth a'r Gweithlu. Bydd y prynhawn yn canolbwyntio ar drafodaeth banel.

Bydd MARCHNAD TRYDYDD SECTOR  hefyd yn rhoi cyfle ichi rwydweithio a hyrwyddo eich gwasanaethau.  Gobeithiwn y bydd cymaint o sefydliadau â phosibl yn cynnal stondin.

Mae croeso cynnes yn disgwyl pob gwirfoddolwr, aelod staff ac ymddiriedolwr. Gobeithiaf yn fawr y gallwch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad. Bydd coffi ar gael o 9.45am cyn dechrau ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 10.00am.

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chynhadledd PAVO yn darparu cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr eraill yn y sector, yn ogystal â phartneriaid mewn sectorau eraill i rannu gwybodaeth ac arfer da. 

Er mwyn rhoi gwybod i ni os ydych yn gallu bod yn bresennol, dewis sesiwn gweithdy ac unrhyw ofynion, llenwch y ffurflen archebu ar-lein, ffôn: 01597 822191 neu e-bost: ruth.middleton@pavo.org.uk.

Edrychaf ymlaen at eich gweld ar 19 o Tachwedd. 

Yn gywir 

Ian Charlesworth

Cadeirydd, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

 

 

NODYN DYDDIADUR Cynhadledd a ChCB PAVO 2019

19 Tachwedd  2019, 10.00am - 3.30pm

Canolfan Gynhadledd Cefn Lea, Y Drenewydd SY16 4AJ

 Hyderwn y byddwch gallu bod gyda ni ar gyfer ein Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac y byddwch yn dosbarthu'r wybodaeth hon drwy eich sefydliad a thrwy eich rhwydweithiau.

Thema'r gynhadledd yw

Cynllun Trydydd Sector Powys

Gwrando ar beth sydd o bwys i’r Sector Gwirffodol ym Mhowys

Bydd y diwrnod yn gyfle i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ac i wrando ar safbwyntiau, arsylwadau a phersbectif sefydliadau gwirfoddol Powys. Bydd hyn yn llywio datblygiad Cynllun Trydydd Sector newydd ar gyfer Powys.

Hefyd bydd 'marchnad' y Trydydd Sector yn rhoi cyfle i chi hyrwyddo eich sefydliad a rhwydweithio ag eraill

Bydd gwahoddiadau yn dilyn maes o law.

 

 

 

 

Cynhaliwyd Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO 2018 ar 13 Tachwedd 2018 a’r thema oedd 'Cymunedau Dyfeisgar'.

Etholwyd dau ymddiriedolwr newydd fel rhan o’r broses flynyddol o ethol aelodau Bwrdd PAVO:

  • Margaret Evitts
  • Peter Swanson

Hefyd yn ystod y CCB, ymddiswyddodd Gloria Jones Powell o’i rôl fel Ymddiriedolwr, oedd yn ddigwyddiad arwyddocaol, gan ystyried hyd ei gwasanaeth i’r sefydliad. Bydd llawer o aelodau a sefydliadau partner PAVO yn gyfarwydd gyda gwaith Gloria fel Cadeirydd PAVO dros nifer o flynyddoedd, ond hefyd o safbwynt ei chyfraniad diflino wrth gynrychioli Trydydd Sector Powys a’i fuddiannau mewn nifer o leoliadau a phartneriaethau amrywiol ar draws y sir.

Cliciwch ar y ddolen i weld y PAVO Adroddiad Effaith 2018

Roedd cynrychiolwyr amrediad eang o grwpiau cymunedol lleol a sefydliadau gwirfoddol, ynghyd ag elusennau cenedlaethol a sefydliadau’r sector cyhoeddus yn bresennol yn y gynhadledd;  roedd y rhaglen yn cynnwys: 

  • Anerchiad gan Peter Davies
  • Cyflwyniadau o enghreifftiau o weithgareddau cymunedol a gwirfoddol sy’n cryfhau cymunedau sydd eisoes yn digwydd ar draws Powys
  • Amrediad o weithdai i ystyried ffyrdd gwahanol o gefnogi cymunedau i fod yn fwy dyfeisgar

Ymhlith adborth gan y rhai oedd yn bresennol ar y diwrnod roedd y canlynol:

  • “Roedd safon y trefniadau a’r lleoliad yn rhagorol” 
  • “Digwyddiad da iawn – awyrgylch ac agweddau gwych” 
  • “Diwrnod rhagorol – diolch yn fawr!” 

Os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol yng Nghynhadledd Flynyddol PAVO 2018, neu os oeddech yno, ond byddech yn hoffi profi peth o’r cynnwys eto, mae’r fideos canlynol yn cofnodi rhannau o’r diwrnod:    

 

Anerchiad Peter Davies

Cymunedau Dyfeisgar: 'Pit Stop' Erwyd

Trosolwg o weithdai'r gynhadledd

Cymunedau Dyfeisgar: Cultivate:

Cymunedau Dyfeisgar: Llandeglau

Adborth ar y CCB a’r Gynhadledd

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity