PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Ymgynghoriadau Cyfredol

Trwy gydol y flwyddyn mae nifer o ymgynghoriadau gwahanol yn cael eu cynnal ar bolisïau, gwasanaethau a newidiadau deddfwriaethol gan gyrff y sector cyhoeddus a Llywodraeth y DU ynghyd â Llywodraeth Cymru.

Mae llawer o'r ymgynghoriadau hyn yn delio gyda materion fydd yn cael effaith uniongyrchol ar fudiadau'r trydydd sector a grwpiau cymunedol, neu unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau'r mudiadau hyn.

Mae PAVO yn cyflwyno ymatebion ffurfiol yn aml i'r ymgynghoriadau hyn ar ran y Trydydd Sector ym Mhowys er mwyn sicrhau y caiff barn, pryderon ac awgrymiadau'r sector eu hystyried gan y bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Byddai PAVO yn croesawu sylwadau neu farn eich mudiad neu ddefnyddwyr eich gwasanaethau ar unrhyw un o'r ymgynghoriadau a restrir isod; dylid eu hanfon at: info@pavo.co.uk neu gellir cysylltu â ni ar 01597 822191 os hoffech eu trafod ymhellach.

Gellir gweld ymatebion PAVO i ymgynghoriadau cyhoeddus blaenorol yma

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Holiadur Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Ar hyn o bryd, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn adolygu ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy a gyhoeddwyd yn 2007.Y Cynllun yw'r modd y mae'r Awdurdod yn cynllunio'n strategol ar gyfer rheoli, datblygu, integreiddio a hyrwyddo'r rhwydwaith hawliau tramwy, a thir arall y mae gan y cyhoedd fynediad iddo o fewn y Parc Cenedlaethol.

Er mwyn casglu cymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl ynghylch mynediad cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol, mae'r Awdurdod wedi llunio holiadur sy'n mynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â'r pwnc.

Mae'r holiadur ar gael yma:

www.bannaubrycheiniog.org/amgylchedd/mynediad-a-hawliau-tramwy/holiadur-cynllun-gwella-hawliau-tramwy/

Ni ddylai gymryd yn hir i'w gwblhau a byddem yn croesawu eich barn. Mae barn y cyhoedd yn hanfodol er mwyn helpu'r Awdurdod i benderfynu sut y dylai reoli mynediad cyhoeddus yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr holiadur, neu os fyddai'n well gennych dderbyn copi caled ohono, cysylltwch â'r Awdurdod ar 01874 624437 neu row@beacons-npa.gov.uk

Bydd yr holiadur ar gael i'w gwblhau tan 3 Rhagfyr 2017.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP

Welsh Audit Office - My Rural Wales

Do you live outside of a city and do you use council services in Wales? If so the Wales Audit Office wants to hear from you!

They are currently  completing a review into  how well public bodies plan and deliver services to residents is rural areas and want to know what residents in counties such as Powys think about the quality and the range of services they  receive now and also which services will be important in the future.

The survey is online and takes about 10 minutes to complete. See: audit.wales/my-rur<wbr />al-services/home.html 

Consultation upon the Powys Local Development Plan

The Local Development Plan (LDP) is entering another consultation period. Starting on 19 September 2017 local people and groups will have 6 weeks to send in their views or representations on the Matters Arising Changes that the independent Planning Inspector is proposing to make to the Plan, The LDP is the blueprint for land use in the County until 2026 and includes housing, employment, recreation, tourism, environmental protection, waste, transport and renewable energy.

Every aspect of the LDP has been scrutinised by the Inspector, and it has been subject to a public Examination at which individuals and organisations have challenged parts of its contents. Now that the Inspector has considered these challenges she has identified some further changes that she is proposing to make to the Plan. These are called the Matters Arising Changes.

Any individual or organisation interested in expressing their views on these Matters Arising Changes can visit the LDP website at www.powys.gov.uk/en/<wbr />planning-building-control/<wbr />local-development-plan/ and follow the links, or they can pick up a Representation form from their nearest Powys library. For more information contact: ldp@powys.gov.uk or 01597 827243.The consultation closes at 5.00pm on 30 October 2017.

Give your views on a new vision for Powys in the Year 2040

Powys' Public Service Board (PSB) has now agreed its Vision for Powys in 2040, based on the evidence and analysis within Powys' recent Wellbeing Assessment. This, together with a draft Wellbeing Plan based upon the Vision and the issues identified in the Assessment, is subject to an ongoing programme of public consultation over the Autumn/Winter.

You can view the PSB's Vision, and importantly, also give your views upon it at:  www.powys.gov.uk/cy/datblygu-cymunedol/cynaliadwyedd-ar-cyngor/cynllun-llesiant-powys/ or 

www.powys.gov.uk/en/community-development/sustainability-and-the-council/powys-well-being-plan/

Feedback received from this survey will help inform the work that is beginning upon a draft of the Wellbeing Plan for Powys based on this Vision.

Some questions you might want to consider about the PSB's vision are:

  • Does it reflect the priorities, aspirations and concerns of the people and communities that your community group or organisation works with?
  • Does it feel like a blue-print for 'transformational' change within Powys?
  • Do you think the objectives and aspirations it sets out are the right ones for Powys?
  • Does it reflect the key issues gathered in the wellbeing assessment strongly enough (these were: transport and access to services; jobs and economy; and older peoples accommodation) and offer a satisfactory approach to dealing with them?
  • Are there important issues facing Powys in the future which you feel the vision omits or doesn't fully address?

PAVO will be seeking the views of community groups and voluntary organisations in more detail in the coming months upon the the draft Wellbeing Plan once it is published, however as a first step, we would encourage everyone to look at and respond to the current survey on the PSB's Vision.

For further information or queries about the Powys Wellbeing Plan process please contact Peter Lathbury at: peter.lathbury@pavo.org.uk<wbr /> or on 01597 822191.

Developing a Health and Care Strategy for Powys

Welcome to the draft Vision for Health and Care in Powys to 2027 and beyond.

We are delighted to welcome you to this draft Health and Care Strategy. Importantly, our organisations are working together with key partners and the people of Powys to plan for the future of health and care. We all know that these are challenging times, particularly with the prolonged period of austerity and the changing needs of the people of Powys. We also know that Powys is a place where we aspire to help improve the wellbeing of all people. This is why this draft strategy seeks to enable children and young people to ‘Start Well’, for people to ‘Live Well’ and older people to ‘Age Well’. Over 1000 people have contributed in some way to the development of this strategy so far and we would really value views on what has been produced.

For more information: http://www.powysthb.wales.nhs.uk/health-and-care-strategy

 

 

Wellbeing Assessment for Powys - Powys County Council

The Well-being of Future Generations (Wales) Act, which came into force in April 2015, is about improving the social, economic, environmental and cultural well-being of Wales.

It places a duty on public sector organisations and partner agencies to work together and come up with a plan which helps to improve the well-being of not just the current generation but taking into account the needs of future generations.

http://www.powys.gov.uk/en/corporate/find-out-about-consultations-in-powys/well-being-assessment-survey/

Ymgynghoriadau Cenedlaethol

Mae manylion yr holl ymgynghoriadau cenedlaethol cyfredol i'w gweld ar wefan y WCVA

Powys Consultations

Please see below for details of current public sector consultations within Powys. (Link to Powys County Council website)

Find out about consultations in Powys

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

'Cost Gwirfoddoli' trafodaeth gyda LoteriFawr Cymru @LoteriFawrCymru Archebwch lle pavo.org.uk/en/cefndir-pav… pic.twitter.com/PF3zRfU6Ro

'The cost of Volunteering' discussion led by Big Lottery Wales #PAVOAGM2017 Book your place pavo.org.uk/about-pavo/pav…twitter.com/i/web/status/9…

'Gwirfoddoli a Chyllid': trafodaeth gyda Whittingham Riddell, cyfrifwyr #PAVOAGM2017 CROESO I BAWB Archebwch lle ym… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru