PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Ymgynghoriadau Cyfredol

Trwy gydol y flwyddyn mae nifer o ymgynghoriadau gwahanol yn cael eu cynnal ar bolisïau, gwasanaethau a newidiadau deddfwriaethol gan gyrff y sector cyhoeddus a Llywodraeth y DU ynghyd â Llywodraeth Cymru.

Mae llawer o'r ymgynghoriadau hyn yn delio gyda materion fydd yn cael effaith uniongyrchol ar fudiadau'r trydydd sector a grwpiau cymunedol, neu unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau'r mudiadau hyn.

Mae PAVO yn cyflwyno ymatebion ffurfiol yn aml i'r ymgynghoriadau hyn ar ran y Trydydd Sector ym Mhowys er mwyn sicrhau y caiff barn, pryderon ac awgrymiadau'r sector eu hystyried gan y bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Byddai PAVO yn croesawu sylwadau neu farn eich mudiad neu ddefnyddwyr eich gwasanaethau ar unrhyw un o'r ymgynghoriadau a restrir isod; dylid eu hanfon at: info@pavo.co.uk neu gellir cysylltu â ni ar 01597 822191 os hoffech eu trafod ymhellach.

Gellir gweld ymatebion PAVO i ymgynghoriadau cyhoeddus blaenorol yma

Arolwg ar Strategaeth Gomisiynu, Caffael a Masnachol 2017

Mae Cyngor Sir Powys am gael barn pawb sydd â diddordeb yn ei strategaeth ddrafft newydd. Gall hyn gynnwys busnesau lleol, cynghorau tref a chymuned, fforymau busnes a mudiadau'r trydydd sector.

Bydd yr arolwg yn cau am hanner nos, nos Fercher 10 Awst 2017.

If you would like to feed back any comments through PAVO we will present a collective response. Comments can be sent to carol.hay@pavo.org.uk no later than 3rd August 2017.

Adolygiad Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi dechrau ar y broses o adolygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Cynllun presennol yn nodi sut mae'r Awdurdod yn bwriadu gwella mynediad i gefn gwlad rhwng 2007 a 2017. Mae copi ar gael yma:

www.bannaubrycheiniog.o<wbr />rg/amgylchedd/mynediad-a-hawli<wbr />au-tramwy/cynllun-gwella-hawli<wbr />au-tramwy/

Mae'r deddfwriaeth perthnasol yn ei gwneud yn ofynnol i asesu'r canlynol:

- y graddau y mae'r hawliau tramwy lleol yn bodloni gofynion y cyhoedd nawr ac yn y dyfodol;

- y cyfleoedd a gynigir gan hawliau tramwy lleol i wneud ymarfer corff a dulliau eraill o hamddena a mwynhau'r awyr agored yn yr ardal;

- pa mor hygyrch yw hawliau tramwy lleol i bobl ddall neu rannol ddall ac eraill â phroblemau symudedd

Dylai'r adolygiad hefyd:

- werthuso i ba raddau y cyflawnwyd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy blaenorol;

- werthuso cyflwr y rhwydwaith ar hyn o bryd a'i gofnodion;

- ymchwilio cyfleoedd i gyfrannu at amcanion Teithio Llesol a Llesiant ac at gyflawni cynlluniau a blaenoriaethau eraill

Y can cyntaf yw i ddarparu amlinelliad ac amserlen o'r adolygiad. Mae rhain ynghlwm.

Bydd yr Awdurdod yn ymgymeryd â nifer o ymgynghoriadau dros yr Haf a'r Hydref a bydd yn ymdrechi i ymgynhori gyda nifer fawr o bobl a chyrff. Bydd ebyst pellach yn dilyn on dos na ddymunwch gael rhagor o gysylltiadau cycylltwch â row@beacons-npa.gov.uk neu 01874 624437. Os dymunwch gael rhagor o wybodeth neu os dymunwch wneud unrhyw sylwadau nawr cysylltwch â row@beacons-npa.gov.uk

Gan y bydd y Cynllun yn arwain cyfeiriad rheolaeth y darpariaeth hawliau tramwy a mynediad dros y 10 mlynedd nesaf mae eich mewnbwn a'ch barn yn rhan bwysig o'r broses.

Developing a Health and Care Strategy for Powys

Welcome to the draft Vision for Health and Care in Powys to 2027 and beyond.

We are delighted to welcome you to this draft Health and Care Strategy. Importantly, our organisations are working together with key partners and the people of Powys to plan for the future of health and care. We all know that these are challenging times, particularly with the prolonged period of austerity and the changing needs of the people of Powys. We also know that Powys is a place where we aspire to help improve the wellbeing of all people. This is why this draft strategy seeks to enable children and young people to ‘Start Well’, for people to ‘Live Well’ and older people to ‘Age Well’. Over 1000 people have contributed in some way to the development of this strategy so far and we would really value views on what has been produced.

For more information: http://www.powysthb.wales.nhs.uk/health-and-care-strategy

 

 

Wellbeing Assessment for Powys - Powys County Council

The Well-being of Future Generations (Wales) Act, which came into force in April 2015, is about improving the social, economic, environmental and cultural well-being of Wales.

It places a duty on public sector organisations and partner agencies to work together and come up with a plan which helps to improve the well-being of not just the current generation but taking into account the needs of future generations.

http://www.powys.gov.uk/en/corporate/find-out-about-consultations-in-powys/well-being-assessment-survey/

Ymgynghoriadau Cenedlaethol

Mae manylion yr holl ymgynghoriadau cenedlaethol cyfredol i'w gweld ar wefan y WCVA

Powys Consultations

Please see below for details of current public sector consultations within Powys.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Big Lottery Fund Updates Guidelines for Awards for All Programmes pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/07/big-lo…) @BigLotteryWales

Falch iawn i groesawu @WalesCVA fel aelod o bartneriaeth infoengine @InfoEngine1 infoengine.cymru

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru