PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Plant a Theuluoedd Blog

Am y newyddion diweddaraf ynglŷn â gwasanaethau ar gyfer Plant a Theuluoedd cymrwch olwg ar y Blog Rhwydwaith yn: http://pavochildrenfamiliesnetwork.blogspot.co.uk

Bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda theuluoedd, digwyddiadau a gwasanaethau sydd ar gael i deuluoedd, ymgynghoriadau ac arolygon presennol i gymryd rhan mewn cynlluniau ar gyfer datblygu gwasanaethau i blant a theuluoedd ar draws Powys a Chymru.

Angen gwybodaeth i helpu cynllunio gwasanaethau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ym Mhowys?

Ystadegau Powys: eich ardal chi

Ceir mynediad at ystadegau'r Cyfrifiad diweddaraf ar gyfer eich ardal leol. Hefyd ceir mynediad at ystadegau gan ffynonellau eraill ym meysydd: troseddu, yr economi, iechyd, llesiant a chyflogaeth.

http://www.powys.gov.uk/en/statistics/view-statistics-about-your-area/

50 o Ffeithiau Allweddol ar Bowys

Casgliad o ystadegau allweddol a ddefnyddir yng nghynlluniau strategol Cyngor Sir Powys..

http://pstatic.powys.gov.uk/fileadmin/Docs/Statistics/50FACTSABOUTPOWYS_2015_en.pdf

Mesur Iechyd Cyhoeddus Plant

Monitor Llesiant Plant a Phobl ifanc Cymru 2015

http://gov.wales/docs/caecd/research/2015/151211-children-young-people-wellbeing-monitor-2015-summary-en.pdf

Asesu Digonolrwydd Gofal Plant

Gweld Crynodeb o'r Adroddiad ar yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2014

Powys_assessment_of_childcare_sufficiency_2014.pdf

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Adolygiad Powys o'r ACP 2015

SkillsActive Cymru - cymwysterau angenrheidiol ar gyfer y sector Gwaith Chwarae

I weld y rhestr, ewch at: http://www.playwales.org.uk/eng/

Erthyglau CCUHP

Cynllun Powys yn Un

Childcare Sufficiency Assessment

View the 2014 Childcare Sufficiency Assessment Summary Report here

Powys_assessment_of_childcare_sufficiency_2014.pdf

Play Sufficiency Assessment

Powys CSA 2015 Review

SkillsActive - required qualifiactions for the Playwork sector

To view the list, please visit: http://www.playwales.org.uk/eng/

UNCRC articles

One Powys Plan

Working on a multi-agency basis?

Aligning your organisation to the policies and plans developed by Children and Young Peoples Partnership:

  • Safeguarding
  • Information sharing
  • Participation/Engagement
  • Team Around the Family
  • Workforce development
  • Welsh language
  • Play

To find out more click here

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Working from home this morning & brought my dog to work. #bringyourdogtoworkday pic.twitter.com/PD7wGa8mcP

George has joined the @BreconMind team today for #bringyourdogtoworkday Studies have shown that pets in the workpla… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru