PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Beth yw Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol Powys?

Mae’r Gwasanaeth yn helpu pobl ym Mhowys (18 oed+) a’u teuluoedd neu ofalwyr i gael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau yn y gymuned fydd yn eu helpu aros yn annibynnol a helpu atal i’w hamgylchiadau waethygu nes bo angen lefel uwch o wasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol arnynt. Gall y gwasanaeth hefyd helpu cefnogi pobl wrth iddynt ddychwelyd adref ar ôl bod yn yr ysbyty drwy helpu gwasanaethau trydydd sector eraill, megis y Groes Goch, adnabod pa wasanaethau lleol ychwanegol sydd eu hangen efallai.

Er mwyn bodloni’r angen hwn mae PAVO wedi darparu Gwasanaeth Brocera Trydydd Sector annibynnol ar draws Powys sy’n rhedeg fel rhan o Linell Uniongyrchol Powys; pwynt mynediad unigol Cyngor Sir Powys (CSP) ar gyfer gwasanaeth cyswllt i unigolion sydd angen cefnogaeth y gwasanaethau cymdeithasol.

Erbyn hyn mae PAVO wedi newid enw’r gwasanaeth; ei enw newydd bellach yw’r Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol ac mae ar gael ar lefel gymunedol mewn llawer o ardaloedd ar draws Powys gan Gysylltwyr Cymunedol lleolyn ogystal â thrwy bwynt cyswllt canolog Llinell Uniongyrchol Powys.

To top

Beth mae’r Gwasanaeth yn ei gynnig?

Y Gwasanaeth:

 • Mae’n delio gydag atgyfeiriadau neu geisiadau gan sefydliadau neu unigolion sydd am gael cefnogaeth gan sefydliadau cymunedol a gwirfoddol lleol i bobl sydd efallai angen gwasanaethau megis gwasanaeth cyfeillio, siopa, eiriolaeth, addasiadau i’r cartref, cludiant cymunedol neu gymorth gyda phryderon am faterion iechyd penodol megis Dementia.
 • Mae’n gweithio gydag unigolion a gyfeirir ato i adnabod anghenion ac wedyn eu cefnogi i gael mynediad at y gwasanaethau neu weithgareddau cymunedol cywir iddyn nhw, ac yn ceisio darparu’r wybodaeth yma adeg y cyswllt cyntaf gyda’r unigolyn trwy ddefnyddio agwedd “iawn y tro cyntaf”.
 • Yn cyfrannu mewn meddygfeydd lleol, gan frocera mynediad at gymorth Trydydd Sector ar gyfer cleifion bregus/mewn oed ar hyd a lled Powys fel rhan o fodel gwasanaeth ‘Wardiau Rhithiol’ Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP).
 • Ar hyn o bryd mae’n gweithio mewn timau amlddisgyblaethol ysbytai cymunedol i ddarparu cymorth ac arweiniad i dimau lleol ar y gwasanaethau lleol sydd ar gael, fydd efallai’n gallu helpu pobl i adael yr ysbyty’n gynharach, trwy hyrwyddo gwasanaethau lleol y trydydd sector.
 • Yn helpu adnabod meysydd anghenion sydd heb eu diwallu neu fylchau o ran darparu gwasanaethau; wedyn defnyddir y dystiolaeth yma i helpu hysbysu cynllunio gwasanaethau’r sector cyhoeddus, trwy gysylltu â chomisiynwyr ac yn ogystal trwy gysylltu â chydweithwyr eraill PAVO i helpu darparu cymorth i ddatblygu gwasanaethau Trydydd Sector gyda darparwyr lleol.
 • Mae’n dechrau gweithio o fewn timau iechyd a gofal cymdeithasol integredig, yn Ystradgynlais i gychwyn ac wedyn yn Aberhonddu.  Mae timau integredig yn cael eu cyflwyno ar hyd a lled y sir. Bydd y Cysylltwr Cymunedol yn rhannu ei wybodaeth o wasanaethau trydydd sector, ar lefel leol ac ar draws Powys, gan helpu brocera gwasanaethau trydydd sector lleol ar gyfer pobl sy’n defnyddio’r timau integredig.
 • Yn rhan o’r “Fforwm Cwympo” trwy helpu adnabod pobl sydd mewn perygl o gwympo a helpu eu cefnogi trwy ymyrraeth gwasanaethau a leolir yn y gymuned.

To top

Gweler isod enghraifftiau o sut mae’r gwasanaeth yn gweithio:

1. Mab sy’n oedolyn ar Ward Rhithiol. Mae’n dioddef o afiechyd terfynol ac nid yw am gael unrhyw gefnogaeth ychwanegol.  Ei fam sy’n gofalu amdano ac mae’n fodlon gyda hyn. Fodd bynnag, mae’r fam yn cael trafferth ymdopi gyda’i rôl fel gofalwr a’i gyflwr. Byddai’n hoffi iddo dderbyn cymorth ond mae’n deall bod angen parchu ei benderfyniad. 

Gofynnodd y Cysylltwr Cymunedol a fyddai’r fam yn ystyried derbyn cymorth iddi hi ei hun, i’w galluogi i reoli’r sefyllfa anodd. Yn dilyn trafodaeth, cytunodd y fam i gael ei hatgyfeirio at Credu i dderbyn cymorth fel gofalwr.  

2. Ffoniodd tad Linell Uniongyrchol Powys yn chwilio am gefnogaeth i’w fab, sydd ar fin symud i Bowys. Mae’n dioddef o gyflwr niwrolegol, sy’n gwaethygu oherwydd y straen o symud tŷ.  Fel arfer mae’r mab yn llwyddo i fyw’n annibynnol, ond ar hyn o bryd nid yw’n gallu ymdopi â rhai tasgau a gan ei fod yn newydd i’r ardal, nid yw’n ymwybodol o’r gwasanaethau lleol sydd ar gael i’w gefnogi. Mae’r tad yn byw 200 milltir i ffwrdd.  

Trosglwyddodd Llinell Uniongyrchol Powys yr wybodaeth i’r Cysylltwr Cymunedol oedd ar ddyletswydd. Mae’r mab yn ymdopi gyda gofal personol a byddai’n hoffi cymorth ymarferol pan fo’i angen. Awgrymwyd Cymorth Hyblyg iddo fel opsiwn, ac ym marn y tad, dyna’n union oedd ei angen ar ei fab. Byddai natur y Cymorth Hyblyg, sydd ar gael pan fo galw, yn apelio at y mab, fydd yn gallu atgyfeirio ei hun.

3. Atgyfeiriwyd Mr X at y gwasanaeth gan  Linell Uniongyrchol Powys. Roedd wedi cysylltu â Llinell Uniongyrchol Powys i ofyn am gymorth i gael hyd i wasanaethau yn ei ardal leol. Bu’r Cysylltwr Cymunedol yn sgwrsio gyda Mr X am yr hyn oedd yn bwysig iddo ef a’i deulu. Dywedodd ei fod yn chwilio am gymorth yn ei ardal leol, roedd ei wraig wedi cael strôc 9 mlynedd yn ôl ac ef yw’r prif ofalwr, ond roedd ganddo bryderon iechyd ei hunan. Dywedodd Mr X ei fod yn casáu gweld ei wraig yn cael trafferth ymdopi, ac roedd hyn yn achosi gofid iddo.  Roedd yn broblem iddi ddefnyddio’r ystafell ymolchi hyd yn oed, oherwydd nid oedd ei chadair olwyn yn gallu mynd trwy’r drws. Roedd yr offer oedd gan Mrs X yn y cartref i’w chynorthwyo yn hen. Ers cael y strôc roedd y teulu wedi ei dysgu i siarad eto. Aeth y Cysylltwr Cymunedol i siarad gyda Mrs X a chytunodd ei hatgyfeirio at Linell Uniongyrchol Powys i gael asesiad llawn o’i hanghenion. Cytunodd y Cysylltwr cymunedol i siarad gyda swyddog Niwro Llais Powys  er mwyn i’r swyddog gysylltu â’r teulu i adrodd eu hanes a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed. Dywedodd Mr a Mrs X eu bod yn hapus iawn y byddai cymorth ar gael iddynt a’u bod yn gobeithio y byddai’n gwella eu bywyd bob dydd.

Am fwy o astudiaethau achos ewch yma

Nid sefydlu neu gyflenwi gwasanaethau newydd yw rôl y Gwasanaeth. Er hynny, mewn sefyllfaoedd lle mae diffyg cyfleoedd neu wasanaethau i ddiwallu anghenion sy’n cael eu hatgyfeirio at y Gwasanaeth, bydd y Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gydag eraill yn yr ardal leol (sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn benodol) i’w helpu cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn ymestyn neu ddatblygu’r cymorth unigol neu wasanaethau sydd eu hangen.

Bydd y Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol hefyd yn helpu atgyfnerthu gwaith y nifer fawr o grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol ym Mhowys drwy:

 • Adnabod a rhannu tystiolaeth o alw am wasanaethau, anghenion heb eu diwallu a bylchau mewn gwasanaethau i helpu sefydliadau’r Trydydd Sector i gryfhau a datblygu eu gwasanaethau a gweithgareddau, yn ogystal â helpu hysbysu penderfyniadau o ran cyllid sector cyhoeddus a chomisiynu gwasanaethau;
 • Helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus i weithio’n well gyda sefydliadau a gwasanaethau Trydydd sector i ddiwallu anghenion cymunedau a dinasyddion unigol;
 • Parhau i ehangu dealltwriaeth y sector cyhoeddus ynghylch gwaith a gwerth y Trydydd Sector a’u hyder yn y sector hwnnw, a;
 • Helpu sefydliadau a grwpiau lleol i gael mynediad at wybodaeth, cysylltiadau a’r cymorth sydd eu hangen arnynt i ddatblygu neu gryfhau’r gwasanaeth.
 • Cynhyrchu adroddiad chwarterol, sy’n cynnwys astudiaethau achos, ystadegau/data ac sy’n dangos bylchau penodol mewn gwasanaethau.

To top

Ble mae’r gwasanaeth ar gael?

Ar hyn o bryd mae BIaP a Gwasanaethau Cymdeithasol CSP yn symud mwy tuag at wasanaethau a leolir yn y gymuned, trwy ddatblygu timau iechyd a gofal cymdeithasol integredig a leolir mewn ardaloedd cymunedol lleol, ynghyd â thimau amlddisgyblaethol a leolir mewn ysbytai cymunedol neu leoliadau eraill.

Oherwydd y newid hwn, bellach mae gan y Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol  Gysylltwyr Cymunedol mewn llawer o ardaloedd cymunedol Powys i weithio fel rhan o’r timau newydd integredig neu amlddisgyblaethol.

Mae’r Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol yn gweithio ar hyd a lled Powys gyfan. Fodd bynnag, nid oes Cysylltwr Cymunedol ar gael eto ym mhob ardal ar draws y sir. Mae Cysylltwyr Cymunedol sy’n gweithio trwy Linell Uniongyrchol Powys yn delio gydag atgyfeiriadau neu ymholiadau ar gyfer pobl mewn ardaloedd heb Gysylltwr Cymunedol.

Yr ardaloedd sydd â Chysylltwyr Cymunedol lleol ar hyn o bryd yw:

 

Ardal

Cysylltwr Cymunedol

Lleoliad y Swyddfa

Aberhonddu

Mathew Bailey

Aberhonddu, Neuadd Brycheiniog.

Bro Ddyfi

Sioned Pritchard

I’w gadarnhau (Ysbyty Machynlleth / y gymuned leol).

Dwyrain Maesyfed  (Tref-y-clawdd/Llanandras)

Carla Rosenthal

I’w gadarnhau Gwasanaeth Dydd Dwyrain Maesyfed

Llandrindod a Rhaeadr Gwy

Anne Clark

PAVO Llandrindod

Llanidloes

Suzanne Iuppa

I’w gadarnhau (Ysbyty Llanidloes)

Y Drenewydd

Claire Powell

PAVO Y Drenewydd

Ystradgynlais

Sally Richards

Ysbyty Gymunedol Ystradgynlais

 

Ar hyn o bryd mae PAVO yn recriwtio dau Gysylltwr Cymunedol arall i’w lleoli yn ardaloedd Llanfyllin a’r Trallwng fydd yn cynnal cynllun peilot o weithgaredd cymdeithasol ar bresgripsiwn ar gyfer Bwrdd Iechyd addysgu Powys.  Rydym hefyd yn ystyried y posibilrwydd o benodi Cysylltwr Cymunedol yn ardal Crughywel, Y Gelli Gandryll a Thalgarth.

To top

Sut i gysylltu â’r gwasanaeth

Gellir atgyfeirio at y Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol trwy unrhyw un o’r canlynol:

 • Llinell Uniongyrchol Powys ar 01597 827666
 • Y Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol 01597 828649 neu drwy e-bostio: community.connector@pavo.org.uk
 • Eich Cysylltwr Cymunedol lleol (gweler y manylion cyswllt uchod)

To top

Sut gallaf ddysgu mwy?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol cysylltwch â swyddfa PAVO; Clair Powell ar 01597 822191 neu clair.powell@pavo.org.uk, Freda Lacey ar 01597 822191 neu Freda.Lacey@pavo.org.uk  neu Peter Lathbury ar 01597 822191 neu peter.lathbury@pavo.org.uk.

Am fwy o wybodaeth am Linell Uniongyrchol Powys cliciwch yma.

Am fanylion gwasanaethau a gweithgareddau cymunedol yn eich cymuned leol ewch at: infoengine, Cyfeiriadur Powys ar gyfer gwasanaethau cymunedol a gwirfoddol yma: infoengine.cymru neu en.infoengine.cymru

To top

Onid ydy'ch grŵp/mudiad wedi cofrestru eisoes?

Gellir cofrestru ar-lein neu gellir llenwi a dychwelyd y ffurflenni canlynol:

Ffurflen Cofrestru - Cymraeg

Rhif ffôn: 01597 822191 Ebost: infoengine@pavo.org.uk

www.info-engine.org.uk

Dilynwch ni ar Twitter: @InfoEngine1

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

@ClairRatcliffe talking to the inspiring work and achievements of the Community Connectors scheme, tackling the key… twitter.com/i/web/status/1…

Powerful testimonials on the Community Connectors scheme. #PTHB2018agm #BIAP2018ccb @PAVOtweets @PowysConnectors pic.twitter.com/UQAZMHiNQ2

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru