PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL A LLES YM MHOWYS – CYFRANNU

Yr hyn a wnawn

Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 mae rôl y trydydd sector yn fwy a mwy pwysig fel rhan o dîm integredig ochr yn ochr â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.

Mae'r Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol (RhIGC) yn hwyluso llais mudiadau'r trydydd sector sy'n rhoi cefnogaeth i bobl fregus, agored i niwed a'u gofalwyr, sy'n byw ym Mhowys.

Mae gwaith y Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn digwydd o fewn cyd-destun a strwythurau cynllunio partneriaethau Cynllun Powys yn Un 2014 a Chynllun Tymor Canolig Integredig Bwrdd Iechyd addysgu Powys (CTCI).

Ymuno â'r Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu:

  • Newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion pwysig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Cyfleoedd i gyfrannu sylwadau personol a rhai pobl sy'n derbyn cymorth gennych ar wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol - rhai cyfredol a'r dyfodol
  • Cyfleoedd rhwydweithio gyda mudiadau eraill o fewn y trydydd sector a gyda phartneriaid allweddol.
  • Catalydd ar gyfer cydweithio ymhlith asiantaethau i ddiwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol wrth iddynt newid

I weld

I ymuno â'r Rhwydwaith, dylid anfon e-bost at: ruth.middleton@pavo.org.uk

Y Tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Uwch Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Broceriaid y Trydydd

Gweinyddwr y Blog

 

Senior Health & Social Care Facilitator - Freda Lacey

Third Sector Brokers - Anne Clark and Claire Powell

Admin Support Officer & Blog Administrator - Ruth Middleton

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

BBC Children in Need Main Grants Programme: grants of over £10,000 to support projects for up to three years pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/09/bbc-ch…)

Join 3500 other 3rd sector organisations & services by promoting your service on @InfoEngine1 FREE registration en.infoengine.cymru

@PAVOtweets Defending Our Rights Challenging Attitudes: @DisabilityWales Annual Conference and AGM,… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru