PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Y Cynllun 'Powys Yn Un' yw prif gynllun strategol aml-asiantaeth ar gyfer Powys. Fe'i lunwyd gyntaf yn 2011 i gymryd lle amrediad enfawr o strategaethau a chynlluniau sefydliadau amrywiol oedd yn cynnig gwasanaethau cyhoeddus er mwyn sicrhau ffocws unigol ar sut y bydd y sefydliadau hyn yn cydweithio er budd trigolion a sicrhau newidiadau strwythurol i'r gwasanaethau a ddarperir.

Yn ogystal, nod Cynllun Powys yn Un yw:

  • Sicrhau fod cynlluniau trefniadaethol a chynllunio cymunedol yn gweddu'n well i'w gilydd
  • Cael gwared ar unrhyw waith a ddyblygir yn ddiangen rhwng sefydliadau a phartneriaethau

Mae'r Cynllun yn bwysig o ran llywio blaenoriaethau gwasanaethau cyhoeddus ym Mhowys ac felly mae'n effeithio ar bob un o ddinasyddion y sir. Mae'r Trydydd Sector yn rhan o'r cynllun, sy'n cydnabod rôl allweddol mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol o safbwynt darparu gwasanaethau yng nghymunedau Powys a gwella bywydau trigolion Powys.

Mae fersiwn cyfredol y Cynllun ar gyfer y cyfnod 2014-2017, ac roedd yn destun ymarfer adolygu a diweddaru ym mis Ebrill 2015.

Mae'r Cynllun yn nodi pum thema gyffredinol a bydd gwaith partneriaethau amlasiantaeth Powys yn canolbwyntio ar y themâu hyn er mwyn sicrhau newid strwythurol i wasanaethau cyhoeddus. Mae'r themâu fel a ganlyn:

  • Gofal iechyd a chymdeithasol integredig i oedolion - yn gweithio i wella gofal ac ansawdd bywyd pobl yng nghymunedau Powys
  • Cymunedau cryfach - yn gweithio i feithrin cymunedau cryfach fel un o'r blaenoriaethau i wella bywydau dinasyddion ac economi Powys
  • Plant a phobl ifanc - yn gweithio i atgyfnerthu a gwella gwasanaethau a chyfleoedd i blant, pobl ifanc a theuluoedd
  • Trawsnewid addysgu a sgiliau - yn gweithio i wella'r cyfleoedd a ddarperir i bobl ddatblygu eu haddysg a'u sgiliau
  • Mudiadau a phartneriaethau - yn gweithio i ddatblygu dulliau gwaith newydd o ran mudiadau a phartneriaethau i helpu gwireddu nodau Cynllun Powys yn Un.

 

Gellir gweld y fersiwn cyfredol o Gynllun Powys yn Un ar http://www.powys.gov.uk/en/democracy/one-powys-plan/ 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru